Psalms 30

Hi Suv di misa tutouen mi xir

Suv toto Deved iaxa tetisi ve melele xa lisah puiteh te Nim Eo a 

Iahova, namesuk vengan xa odutou ni nou.
Otnamaen ngan xil ti xa labae del nou lali nou e lasep pepamen ni nou.
Iahova, natetak kesuk tengan mei otutou ni nou,
e otetal rat nou ra meseien navan.
Otesikoe xil nou natnava ti von tahinen te maten.
Sangas natemat, e otesa rilomun ni meulien minou.

Xamim xa munggusil Iahova,
mukikei mini itel memesien.
Munem xat naha xa Hi xa be eo tepol ni e rin namim
e mupet rat hisen ven.
Hi di pisen ni xa ekaten nan terume tang,
e hosien nan teviei.
Neta sav xosxa simetemim ileh e vongien,
e, ut ilan, mulonge ihos rilomun.

Tetiamu, melele xa natepus hosien e meulien navan,
natehit tasok ni natehit, “Neta ti naxui nou.”
Iahova, e melele nen ak, xouk otehos minou,
e otesikoe xol nou texoni von xusen tei.
E tetutou ni tang, otsoson xouk ni nou,
e uluk tekan pupu.
Misak ni, natekei tehat minuk, Iahova.
Natesisuk ve tutouen nam natehit,
“?Xosxa nimat, huite teni ihe naha?
Huite ihe tovuol xosxa nihe pe tan.
?Ngan xil xa lamat lakila lamesuk?
!E-e! Lasakras lakei vahe nesao usil hosien nam.
10 Ma, Hi Suv, ulong nou li e uketeh ihos mi nou.
O Iahova, di nasisuk ve tutouen!”

11 E xouk, otehiles tangen navan
mei tehe holien te sien.
Longpangasien navan, otehur rati ra nou,
e otepol ni nou natlonge tehos.
12 Mak, ma ninata votei ti,
nimes hisom vehakut.
Iahova, xouk obe Hi navan,
nitit ni ngan xa ti nisa memesien ihat minuk vehakut.
Copyright information for `TVK