Psalms 40

Memesien mi Hi ve tutouen nan xil

Suv toto Deved iaxa tetisi

Nasis Iahova ve tutouen nan e di nasotili.
E xi misa vurangen e milong tangen navan.
Xi tetal rat nou melele xa natemot natehe vangavul tei xa mahulong.
Io, melele xa natemerir e mame, xi telihi rat nou.
Xi teling nou natete rute tei xa bos
xa nakila nita kuhi en.
Hi Suv pispisi mi nou ni sisien hu tei,
sisien xa nakila names Hi nar ni.
Ngan xil xa liteong ni limerere ni Iahova,
e liling nenesien nae en.

Sien iti mi ngan xil xa di laling nenesien nae e Iahova.
Xil latahusil ti ninin te luvosen xil,
e latamos ti vatel ngan xil xa laka talang langgusil nanao xil.
Iahova, Hi namem, xouk di opol ni holesok holu e rin namem.
!Neta tovuol vaxoni xouk!
Otepol ni hitxatien holu xa tellep tengan vatutou ni xamem.
Moletin ti misakras vavuli seni,
labe holu pupu e nasakras namit rat xil vus.

Otavesi xouk ti ve sanien eo namem xil.
E otesak ni nou nakila sung xa otnaxeih xat xamem ti tengan matin hisi te vongoro xil tengan mei vahe sanien eo namem minuk,
tengan vasak ni xouk oketeh vahos mi xamem.
Ma natehiteni minuk natehit,
“Suv namei. Sepinien nam xil xa di Vanuvei Eo, otesa ni minou.
Hi Suv, ieok bei pupu ni tengan namusil hitxatien nam xil.
Vehakut, nital xat pispisien nam xil e meulien navan.

Pe met moletin xil tahal Isrel xa labe hao,
inou di nabit mesen ni xa xouk oteh meulien e xamem.
Ninangel ti, nitit ni ngan xa ti nihit rat naha xa otepol ni tetutou ni rin namem.
10 Natnasoson ti longeongen hos usil suse xa oteteh meulien e xamem texo en.
Vehakut di nasep usil lelaxatien e tutouen nam mi moletin xil.
Melele xa moletin nam xil di lamei vituei,
vehakut di nabithiteni xa xouk di onem usil xamem e di opisen eheien nam mi xamem.

11 O Iahova, onahur rat esaeen nam ti ra nou.
Vehakut uketeh xol inou ve eheien nam e lelaxatien hos nam.
12 Holesok holu xa misa mei mikapis xol nou,
nasakras navuli sein xil.
Tesaen navan xil ladit valkesao,
e natapus kil ti mun suse navan.
Xosxa nivuli tesaen navan xil, lileli hiluk xil,
ma, nenesien navan mot.
13 O Iahova, usikoe xol meulien navan.
Amei li ututou ni nou
14 Ngan xil xa labit lihas vin nou,
uhol rerat xil likesae itel unounen.
Ngan xil xa labesi xil ve longpangasien navan,
hixil imat e lilesae.
15 Ngan xil xa di lasep pepamen ni nou,
limesep melele xa vaeen nae del nou mei ihe neta sav tang.

16 E ngan xil xa lamei minuk,
lilonge ihos e sien iti mi xil.
E ngan xil xa osikoe xol xil lilonge ihos,
ti lihit rati vehakut ha vuma ... navus ti xa his Iahova be nesao!

17 Hi Suv, veok memel e nabe hoeo tei tang.
Iem nabong ni nou ti li.
Xouk odutou ni nou
e opol ni veok mase ra longpangasien navan xil.
!O Hi navan li, amei katen visal nou!
Copyright information for `TVK