Job 25

Nang magkagayo'y sumagot si Bildad na Suhita, at nagsabi, Kapangyarihan at takot ay sumasa kaniya; siya'y gumagawa ng kapayapaan sa kaniyang mga mataas na dako. May anomang bilang ba sa kaniyang mga hukbo? At doon sa hindi sinisikatan ng kaniyang liwanag? Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Dios? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae. Narito, pati ng buwan ay walang liwanag, at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin: Gaano pa nga kaliit ang tao, na isang uod! At ang anak ng tao, na isang uod!
Copyright information for TagAngBiblia