Psalms 120

Sa aking kahirapan ay dumaing ako sa Panginoon, at sinagot niya ako. Iligtas mo ang aking kaluluwa, Oh Panginoon, sa mga sinungaling na labi, at mula sa magdarayang dila. Anong maibibigay sa iyo, at anong magagawa pa sa iyo, ikaw na magdarayang dila? Mga hasang pana ng makapangyarihan, at mga baga ng enebro. Sa aba ko, na nakikipamayan sa Mesech, na tumatahan ako sa mga tolda sa Kedar! Malaon ng tinatahanan ng aking kaluluwa na kasama niyang nagtatanim sa kapayapaan. Ako'y sa kapayapaan: nguni't pagka ako'y nagsasalita, sila'y sa pakikidigma.
Copyright information for TagAngBiblia