Psalms 124

Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon, Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, nang ang mga tao ay magsibangon laban sa atin: Nilamon nga nila sana tayong buhay, nang ang kanilang poot ay mangagalab laban sa atin: Tinabunan nga sana tayo ng tubig, dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng agos: Dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng mga palalong tubig. Purihin ang Panginoon, na hindi tayo ibinigay na pinaka huli sa kanilang mga ngipin. Ang kaluluwa natin ay nakatanan na parang ibon sa silo ng mga manghuhuli: ang silo ay nasira, at tayo ay nakatanan. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa.
Copyright information for TagAngBiblia