Psalms 129

Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan, sabihin ngayon ng Israel, Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan: gayon ma'y hindi sila nanganaig laban sa akin. Ang mga mangaararo ay nagsiararo sa aking likod; kanilang pinahaba ang kanilang bungkal. Ang Panginoon ay matuwid: kaniyang pinutol ang mga panali ng masama. Mapahiya sila at magsitalikod, silang lahat na nangagtatanim ng loob sa Sion. Sila'y maging parang damo sa mga bubungan, na natutuyo bago lumaki: Na hindi pinupuno ng manggagapas ang kaniyang kamay niyaon, ni siyang nagtatali man ng mga bigkis, ang kaniyang sinapupunan. Hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan, ang pagpapala ng Panginoon, ay sumainyo nawa; binabasbasan namin kayo sa pangalan ng Panginoon.
Copyright information for TagAngBiblia