James 4

Saan nagmula ang mga labanan at mga pag- aaway-away sa inyo? Hindi ba ito ay nagmula sa inyong mga pagnanasa na naglalaban sa inyong mga kalooban? Nagnanasa kayo nang masidhi ngunit hindi kayo nagkakaroon. Kayo ay pumapatay at nag-iimbot ngunit hindi kayo makakamit. Kayo ay nag-aaway-away at naglalaban-laban. Hindi kayo nagka-karoon dahil hindi kayo humihingi. Nang humingi kayo, hindi kayo nakatanggap sapagkat ang inyong paghingi ay masama. Ang inyong hinihingi ay gagamitin ninyo sa inyong mga masidhing pagnanasa. Kayong mga mangangalunyang lalaki at babae, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Hindi ba ninyo ito alam? Kaya ang sinumang makikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan: Ang Espiritung nananahan sa atin ay labis na naninibugho. Sa palagay ba ninyo ay walang kabuluhan ang sinasabing ito ng kasulatan? Tayo ay binigyan ng Diyos nang higit pang biyaya. Dahil dito sinabi niya: Sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at siya ay lalayo sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga taong nagdadalawang-isip, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Mamighati kayo, magdalamhati at tumangis. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagdadalamhati. Palitan ninyo ang inyong katuwaan ng kalungkutan. 10 Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo ay itataas niya. 11 Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa`t isa. Ang gumagawa nito at humahatol sa kaniyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagapagsagawa ng kautusan. Ikaw ay manghahatol. 12 Iisa lamang ang nagbibigay ng kautusan. Siya ay makapagliligtas at makapupuksa. Sino ka upang humatol sa ibang tao? 13 Makinig kayo ngayon, kayong nagsasabing: Ngayon o kaya ay bukas, kami ay pupunta sa gayong lunsod. Mananatili kami roon ng isang taon. Kami ay mangangalakal at tutubo. 14 Ngunit hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ano ba ang iyong buhay? Ito ay tulad sa isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. 15 Ito ang dapat ninyong sabihin: Kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay tayo. Gagawin natin ang bagay na ito o ang gayong bagay. 16 Datapuwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay napakasama. 17 Kaya nga, ang sinumang nakaaalam na gumawa ng mabuti at hindi gumagawa nito ay nagkakasala.
Copyright information for Tagalog