John 7

Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jesus ay naglibot sa Galilea. Ayaw niyang maglibot sa Judea dahil pinagta-tangkaan siyang patayin ng mga Judio. Ang kapistahan ng mga kubol ng mga Judio ay malapit na. Kaya nga, sinabi sa kaniya ng mga kapatid niyang lalaki: Umalis ka rito. Pumunta ka sa Judea nang makita rin ng mga alagad mo ang mga gawang ginagawa mo. Ang isang tao na nagnanais na makilala ng madla ay hindi gumagawa ng anuman ng palihim. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ipakita mo ang iyong sarili sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid niyang lalaki ay hindi sumasampalataya sa kaniya. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanila: Ang aking oras ay hindi pa dumarating ngunit ang inyong oras ay laging handa. Hindi magagawa ng sanlibutan na kapootan kayo ngunit ito ay napopoot sa akin dahil nagpatotoo ako tungkol dito. Nagpatotoo ako na ang mga gawa nito ay masama. Umahon kayo sa kapistahang ito. Hindi pa ako aahon sa kapistahang ito dahil ang aking oras ay hindi pa nagaganap. Pagkasabi niya sa kanila ng mga bagay na ito, nanatili siya sa Galilea. 10 Pagkaahon ng mga kapatid niyang lalaki ay umahon din siya sa kapistahan. Umahon siya ng hindi hayag kundi parang palihim. 11 Inabangan nga siya ng mga Judio sa kapistahan at nagtanong: Nasaan siya? 12 Nagkaroon ng maraming bulung-bulungan sa mga tao tungkol sa kaniya. Sabi ng iba, siya ay mabuti. Sabi ng iba, hindi, kaniyang dinadaya ang mga tao. 13 Magkagayon man, walang nagsalita ng hayag tungkol sa kaniya dahil sa takot sa mga Judio. 14 Nang nasa kalagitnaan na ang kapistahan ay umahon si Jesus sa templo at nagturo. 15 Namamangha ang mga Judio na nagsasabi: Papaanong nagkaroon ng kaalaman ang taong ito gayong hindi naman siya nag-aral? 16 Sinagot sila ni Jesus at sinabi: Ang aking turo ay hindi sa akin kundi sa kaniya na nagsugo sa akin. 17 Kung ang sinuman ay maghahangad na gumawa ng kalooban ng Diyos ay malalaman niya ang tungkol sa turo. Malalaman niya kung ito ay mula sa Diyos o ako ay nagsasalita mula sa aking sarili. 18 Siya na nagsasalita mula sa kaniyang sarili ay naghahangad ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Siya na naghahangad ng kaluwalhatian ng nagsugo sa kaniya ay totoo. Sa kaniya ay walang kalikuan. 19 Binigyan kayo ni Moises ng kautusan, hindi ba? Gayunman, walang nagsasagawa isa man sa inyo ng kautusan? Bakit hinahangad ninyo akong patayin? 20 Sumagot ang mga tao at sinabi: Ikaw ay mayroong demonyo. Sino ang naghahangad na pumatay sa iyo? 21 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila: Isang gawa ang aking ginawa at kayong lahat ay namangha. 22 Kaya nga binigyan kayo ni Moises ng pagtutuli, bagamat hindi ito mula kay Moises kundi sa mga ninuno. Sa araw ng sabat ay tinutuli ninyo ang isang lalaki. 23 Sa araw ng sabat ay nagtutuli kayo ng isang lalaki upang huwag lumabag sa kautusan ni Moises. Ano at nagagalit kayo sa akin dahil pinagaling ko ang isang lalaki sa araw ng sabat? 24 Huwag kayong humatol ayon sa nakikita. Humatol kayo ng matuwid na paghatol. 25 Sinabi nga ng ilan sa mga taga-Jerusalem: Hindi ba siya ang kanilang pinagtatangkaang patayin? 26 Narito, siya ay hayagang nagsasalita at wala silang sinasabi sa kaniya. Talaga kayang kinikilala ng mga namumuno na ito nga ang Kristo? 27 Alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kapag dumating ang Kristo ay walang nakaaalam kung saan siya nagmula. 28 Sa malakas na tinig nga ay nagtuturo si Jesus sa templo. Kaniyang sinabi: Kilala ninyo ako at alam ninyo ang aking pinagmulan. Hindi ako naparito nang sa sarili ko lamang. Siya na nagsugo sa akin ay totoo. Hindi ninyo siya kilala. 29 Kilala ko siya dahil ako ay mula sa kaniya at ako ay isinugo niya. 30 Tinatangka nga nilang dakpin siya ngunit walang humuli sa kaniya. Ito ay dahil hindi pa dumarating ang kaniyang oras. 31 Marami sa mga tao ang sumampalataya sa kaniya. Kanilang sinabi: Kapag dumating ang Kristo, gagawa ba siya ng higit na maraming tanda? Mas marami pa kaya kaysa sa ginawa ng lalaking ito? 32 Nang nag-usap-usap ang mga tao tungkol sa kaniya, narinig ito ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo at ang mga punong-pari ay nagsugo ng kanilang mga tauhan upang dakpin siya. 33 Kayat sinabi ni Jesus sa kanila: Makakasama pa ninyo ako nang maikling panahon. Pagkatapos, ako ay pupunta sa nagsugo sa akin. 34 Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako matatagpuan. Hindi kayo makapupunta sa kinaroroonan ko. 35 Ang mga Judio nga ay nag-usap-usap: Saan ba siya pupunta na hindi natin siya matatagpuan? Siya ba ay pupunta sa mga Judio na kumalat sa mga Griyego at tuturuan ang mga Griyego? 36 Ano ang salitang ito na sinabi niyang, hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako matatagpuan. Hindi kayo makapupunta sa kinaroroonan ko. 37 Sa huli at dakilang araw ng kapistahan, tumayo si Jesus. Sa malakas na tinig siya ay nagsabi: Kung ang sinuman ay nauuhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at uminom. 38 Mangyayari sa sumasampalataya sa akin ang gaya ng sinabi ng kasulatan. Magkakaroon siya ng ilog ng tubig na buhay. Ito ay aagos mula sa loob niya. 39 Sinabi niya ito patungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kaniya. Hindi pa naibibigay ang Banal na Espiritu dahil hindi pa naluluwalhati si Jesus. 40 Marami nga sa mga tao, nang marinig ang pananalitang ito ay nagsabi: Ito na nga ang propeta. 41 Ang iba ay nagsabi: Ito ang Kristo. Ang iba naman ay nagsabi: Kung gayon, manggagaling ang Kristo sa Galilea? 42 Hindi ba sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa binhi ni David? Hindi ba siya ay magmumula sa bayan ng Bethlehem na siyang kinaroonan ni David? 43 Nagkaroon nga ng pagkakabaha-bahagi ang mga tao dahil kay Jesus. 44 Ang iba ay nagtangkang dakpin siya ngunit walang humuli sa kaniya. 45 Ang mga tauhan ay pumunta sa mga punong-pari at mga Pariseo. Sinabi nila sa kanila: Bakit hindi ninyo siya dinala? 46 Sumagot ang mga tauhan: Walang taong nakapagsalita tulad ng taong ito. 47 Sinagot nga sila ng mga Pariseo: Nadaya rin ba kayo? 48 Mayroon ba sa mga pinuno o sa mga Pariseo na sumampalataya sa kaniya? 49 Ang mga taong ito na hindi nakaaalam ng kautusan ay mga isinumpa. 50 Si Nicodemo, na nagpunta kay Jesus nang gabi, ay kasama nila. Sinabi niya sa kanila: 51 Ang ating kautusan ay hindi humahatol sa isang tao kung hindi muna siya naririnig nito o hindi muna inaalam ang kaniyang ginagawa, hindi ba? 52 Sumagot sila at sinabi sa kaniya: Ikaw ba ay taga-Galilea rin? Saliksikin mo at tingnan sapagkat walang propetang nagbuhat sa Galilea. 53 Ang bawat isa ay umuwi sa kani-kaniyang tahanan.
Copyright information for Tagalog