1 Corinthians 11

Omi yau au yawas mamaba afofour on nanaba woniyuyureu, mamaba yau Keriso abiyuyurai ba.

Eta Obinai Wonkwafir

Yau abifaim yabin omi on ra fufur bobo ta ta engon auris on wononosiu a baibebe mamaba ami kik aurin abibebeyim on nana wobitutum a wofofour. Baise yau agogoi omi wonsagob orot engon asi unin on Keriso, ato jever asi unin on orot, ato Keriso an unin on God. Orot iyafan unin beberai isabutan mom ebabayoi o God an dura ekurereb on toun unin Keriso on aurin ebimamaiai. Ato jever iyafan unin men beberai isabutan ato ebabayoi o God an dura ekurereb on toun unin awan orot ebimamaiai—sitau on tefan siyarag bait. Jever men toun unin insabutan on; on tefan sinasutin insawar; ato jever tefan astinin o yaragin aurin mamai inboboai on; on unin beberai insabutan. Orot on unin men beberai insabutan mes, yabin on orot on God an Itin ba sifourai a God on Toun an Itin ba on itai; baise jever on orot wabin gagamin aurin on ebiyoboet. Yabin orot on men jever emon inat on, baise jever on orot emon inat; mat orot on men jever aurin sifourai on, baise jever on orot aurin sifourai. 10 On yabinai, jever on unin beberai insabutan iniyoboet on, on awan orot an baibad babanai emama, on etaiai nanaba on anea seruruai on siniyasisir. 11 Baise Bada an yawasai, jever on men ekesin mabinai a orot on eb men ekesin mabinai. 12 Yabin jever on orot emon sifourai, on eb orot mat on jever emon irat. Baise Kerisoai on orot o jever engon fofonin wat ato osi bobo engon tutufin on God emon sinat.

13 Atonio dura on toum sanamui wonigurubabanim wonitai; fofonin jever arimon unin men beberai insabutan ato God aurin inbayoi? 14 Ari atonio tafanam an yawasai ebibebeyim on orot tefan weromin yabar mom on, mamai gagamin orot aurin, 15 baise jever tefan weromin yabar mom on, nan on on an obin aurin. Yabin on tefan weromin sitai on unin sabutanin aurin. 16 Iyai iyafan atonio bobo aurin ingogoi wei auri men inbibasitai on, wei men atonio bobo nanaba wafour on—o God an ekalesia ta ta on eb men on bobo nanaba sifour on.

Bada An Bayu

(Matthew 26.26-29; Mark 14.22-25; Luke 22.14-20)

17 Yau dura atonio anikakafun aurim on, yau men meyan abifaim tobon, yabin omi wo’nat woruruayo nan yawas obis wotfofour on, baise omi yawas on komasis bag wofofour. 18 Ainau on yau dura gagamin bag anau wontatam, yau dura atatam on omi wo’nat woruruayo God an kuayo emamatar nan on, sabu fani sanamui nan on mat men wobibasitem bonen, ato abitutum atonio dura fani on dura bag. 19 (Yau men abiyoi on, omi sanamui nan sabu fani kuayo ta ta siyamen onai sinsagob kuayo menan on dura bag eta totorinai wat God sebigibubunuai.) 20 Ato omi wo’nat efan kaita woruruayo nan on, omi on men dura bag Bada an bayu wam on, 21 yabin omi kakaita kakaita bayu am mes on iyafan an bayu ibo i’nat on asir eboai yanin mom, men tuturan fani enonosis mat eraram bonen on. Sabu fani on bitanan egigies, ato sabu fani on tous asi sareu wine sibo si’nat on sitoman sebikokok. 22 Omi min ami goa sen on nan toum ami bayu wo’tam wottotom i? O omi woitai God an ekalesia on yabis ambin, on mes men wokakafes on, ato sabu kokoianis on men bayu aifan tani wobites sam ato osi bitanan egigies? Yau dura mamaba omi aurim anau? Atonio bobo aurin on arimon anifaim i? Ambin bag, yau men abifaim on!

23 Yabin Bada baibebe yau ibiteu on nanaba mat omi aurim abitem: Bada Iesu on fom kaita on sitkaseirai mes, ato On rafi sarar ibo, 24 God aurin ikakaiu weie On rafi sarar iyabaseseb, ato iyau, “Atonio on Yau usiu, atonio usiu on omi aurim abitem; bobo atonio nanaba wonfofour Yau wonnosiu.” 25 On eta kaitamomai bayu siyam isawar weie, On viga ibo iyau, “Atonio viga on dura bobaibasit boboun bainotbur aurin au tara; omi atonio bobo nanaba wonafour, au tara ra fufur wontotoman on Yau wonnonosiu.”

26 Ato omi ra fufur atonio sarar wo’nam a vigai wontotoman on, omi Bada nabai irarabob an wasagobin wonkurereb mom, asir On an wera inboai innat. 27 On mes iyai iyafan men yawas obinai ekakaf tiwag nan Bada usin i’nanin o an tara intotoman on, on min Bada usin a an tara aurin on bokomas ebiyamai. 28 Orot on toun ininateteai inyabunagai tiwag weie rafi sarar i’nan a an tara vigai intoman. 29 Iyai iyafan men ebinonotai mamaba Bada usin yanin a an tara etotoman on, on toun wat on baigurubaban ebitai. 30 On fasinai sabu sigaraba omi sanamui on usis sesasam a sebisasawau, ato sabu sigaraba maiau on sirabob. 31 Baise ot tout tanigurubabanit tansagobit tiwag on men arimon baigurubaban tanboai on. 32 Ot Bada ebigurubabanit on ati yawas obin aurin on ebitotorit onai sabu tafanamai inbigurubabanis on men ot mat inimakiet on.

33 On mes yau taitaiu tutuau, omi wonnanat wonruruayo Bada an bayu am a an tara toman aurin on, omi on tuturam mat wonmomousim bonen. 34 Iyai iyafan bitanan ingigiai on, an goai nan bayu inam, weie innat ato ami kuayo amonai wonruruayo an werai on, God arimon men inigurubabanai on. Ato yau annanat omi aurim weie, arimon osi dura fani ba aurim anikakafun.

Copyright information for `UBR