1 Corinthians 12

Ayubit an Siwar

Yau taitaiu tutuau, yau agogoi ayubit an siwar aurin on omi ankasonem wonsagob. Omi wonsagob ainau eteni womama on, omi ayu komasis fetag sibonanawaiim wonai baisigogo god ato men er awas dura sebikakafun on wokwakwafires. On fasinai, yau agogoi omi wonsagob tiwag on men iyafan tani God an Ayu Kakafotin ebibonuai nan dura ebikakafun ato gibui inrutabir inau, “Iesu Om enai efan wairaf komasin an efanai egai,” mat men iyafan tani inikakafun inau, “Iesu on Bada,” ab on Ayu Kakafotin inibonuai inibaisin nununai dura inikakafun.

Ayubit an siwar on ta ta, baise Ayu on kaitamom on ebitet. Bobo an eta on ta ta, baise Bada kaitamom on tabiagirai. Bobo on magis magis tanafour, baise God kaitamom on sabu engon tutufin amosi ebobo. Sabu kakaita kakaita on Ayu rerebai ebiyoboes asi bobo on mamaba, onai sabu engon tutufin sinibaisis asi obin aurin. Ayu on orot tani faiwar ebitai dura gigiboanai inikakafun aurin, a orot tani on Ayu kaitamom emon on faiwar ebitai God an sagob dura on inikakafun mes, ato orot tani Ayu kaitamom emon on baitutum faiwarinai ebitai yawas au engonai sabu inibaisis mes, ato orot tani Ayu kaitamom emon on faiwar ebitai sabu iniyawasis mes, 10 ato orot tani on Ayu kaitamom emon on faiwar ebitai bobo buburis infouren aurin, ato orot tani on Ayu kaitamom emon on faiwar ebitai God an dura rerebai ibo egat aurin on ebitai, ato orot tani on Ayu kaitamom emon on faiwar ebitai insagob menan on Ayu obin a menan on ayu komasin, ato orot tani on Ayu kaitamom emon faiwar ebitai on sabu touman fonasi dura ebikakafun, ato orot tani on faiwar ebitai orot ato sabu touman fonasi dura ebikakafun on an yabin bag on sabu inkasones sinsagob. 11 Atonio osi bobo engon tutufin on Ayu kaitamom emon, ato On Toun an gogoi nanaba on sabu engon asi bobo magis magis ebites.

Usin Kaitamom ato Usin Tuturin Sigaraba

12 Orot jever usin on kaitamom wat, ato on usin amonai tuturis on sigaraba; basit on usin amonai tuturis on sigaraba ato amonai on iyamai usin kaitamom imatar. On mes Keriso min on nanaba. 13 Yabin ot engon on Ayu kaitamomai taibapataito on iyamai usin kaitamom imatar—mamaba omi Jew yangan o sabu men Jew yangan, o omi sabu agirotim o sabu rurufanim—ot engon on Ayu kaitamomai sitet tabo.

14 Ot usit on men siyamai usin kaitamom aurin on, baise usit on siyamai sigaraba auris. 15 Ari ot att on itau, “Yau on men imau on mes yau men usin ebinoanai on,” ato men on iniyamai on inikirir ato men innat usin turin inmatar on. 16 Ato ari ot tainat on itau, “Yau on men matau on mes yau men usin ebinoanai on,” ato men on iniyamai on inikirir ato men innat usin turin inmatar on. 17 Ato ari usit engon on matat wat itmatar ato arimon menan nan dura ittatam? Ato ari usit engon on tainat wat itmatar, ato menan nan on arimon yanden ittatam? 18 Baise God an gogoi nanaba on usit tuturis kakaita kakaita on engon iya titiwag. 19 Ato ari usit amonai tuturis tuturis engon sitnat kaitamom sitmatar on, ato usit on arimon menan nan iten? 20 On mes on amonai usit tuturis on sigaraba, baise usin on kaitamom.

21 On mes matat on men arimon imat aurin inau, “Yau men agogoiim!” Ato unit on men arimon att aurin inau, “Yau men agogoiim!” 22 Ambin! Ato usit tuturis fani amonai sesasam on, men fofonin arimon bobo aifan tani on emon taniyamai on, 23 ato ot usit tuturis fani auris tanonosin on asi itis men obis, baise ato osi usit tuturis on takakaifaren tiwag. Ato usit fani buburis on men tagogoi sabu sineit, baise ot ara beberai tayafofoten, 24 baise ot usit amonai tuturis fani obis on men nanaba takakaifaren tiwag on. Baise dura bag God on usit tuturis ta ta on engon ibo ikaita ato usit tuturis fani taiten on men obis on baiduduranin gagamis ites, 25 onai usit tuturin tuturin on men amosi kuseseb iten, baise usit tuturis ta ta engon on fofoninai wat tous sinnosis bonen. 26 Usit turin tani ebikokosar on, ato usit amonai tuturis sigaraba sen on engon sebikokosaris; ato usit turin tani sebifain on, usit tuturis tutufin engon arimon siniyasisir.

27 Ato omi engon on Keriso usin, ato omi kakaita kakaita on usin turin. 28 Ekalesia amonai God on ainau baiyoyobotis engon irubinis, bairuin on aubairuruotis irubinis, baitonin on baibebeotis irubinis, namon gibui on sabu bobo buburis fourenotis on asi bobo ites, a mat sabu baiyawasis aurin on asi siwar ites, sabu fani on tuturas sinibaisis aurin on asi bobo ites, a sabu siwar ites bobo engon auris on sinkaifaren mes. Kanfounai on dura sabu touman fonasi sebikakafun on asi bobo ites. 29 Osi baitutumotis min engon baiyoyobotis? Ambin. Osi baitutumotis min engon aubairuruotis? Ambin. Osi baitutumotis min bobo buburis sefofouren? Ambin. 30 Osi baitutumotis min engon on sabu baiyawasis an siwar siboen? Ambin. Osi baitutumotis min sabu touman fonasi dura sebikakafun? Ambin. Osi baitutumotis engon min sabu touman fonasi sebikakafun on sau bubunag? Ambin. 31 Baise omi on wonafourtobon siwar obis gagamis on wonabo.

Nuabo

Yau ari on eta obinai bag aniyoboem mamaba ami yawasai wonmama aurin on.

Copyright information for `UBR