1 Corinthians 13

Yau on sabu fani asi dura touman a anea mat asi dura on anikakafun, baise yau men abinuabo on, yau on asir tataf ba rarabiu wat gagamin ararab mom. Yau on God an dura ayuai ibo egat ebiteu on an siwar abo, a yau on God an dura buburis engon asagoben a osi bobo engon asagob, yau on au baitutum irat kwakwan onai yau fofonin oyau anawur toun inbogaiai inan mabinai initawarai, baise yau men abinuabo on, yau on yabiu ambin. Yau au agim a sawar on engon tutufin sabu kokoianis anraramis a yau tou usiu ankutetiu wairafai inarasiu, baise yau men abinuabo on, yau men fofonin arimon aifan yawas obin tani anboai on.

Nuabo on yaterabobai, nuabo on manau kaber. Nuabo on men aurin baiboboar yen, o nuabo men toun ebogaiai on, nuabo on men toun etaseseir on. Nuabo on men yawas komasin efofour on, a nuabo on men toun aurin wat enonosin on, a nuabo on men sasasan wat ebiyatatab on, nuabo an bobo amonai on men bobo komasin tani yen on. Nuabo on men yawas komasis auris ebiyasisir on, baise on yawas totoris obis auris wat on ebiyasisir. Nuabo on ra fufur erufafar, nuabo on ra fufur ebitutum, nuabo on ra fufur dura bagai emomousin, nuabo on ra fufur efaskikin.

Nuabo on men inifeuim on. Baise God an dura ayuai ibo egat sabu auris on, osi arimon sinsawar, sabu touman fonasi dura sebikakafun on osi arimon men sinikakafun men, sagob on yen baise arimon insawar. Ot on sagob turin wat on tasagob a God ayuai dura ibo egat sabu auris on turin wat on tabikakafun, 10 baise on an ra God bobo engon infouren matafis sinmamatar on bobo ato tuturis wat sen on engon sinsawaris.

11 On an ra yau fifi kafakakaiu amama on fifirig gugudis asi dura ba aikakafun, yau au bainonot on fifi kafakakaiu ba ainonot, yau fifirig gugudis asi bainonot a asi bobo ba afour. On an ra yau anat orot amatar on, fifirig gugudis asi bobo on aikirir. 12 Ari ot on God taitai, baise an itin on sitau giyo matan men rubunagin nan taitai ba; ato ra tani on ot arimon On magin tutufinai tanitai. Ari on ayurin wat aitai; baise gibui on yau arimon engon tutufin rubunaginai nan anitai, ato God ari rerebai yau nunuau eitai ba.

13 Ato ari on atonio bobo ton sen: Baitutum, dura bagai mousin a nuabo. Baise bobo gagamin bag atonio osi engon tefasi on nuabo etatawar.

Copyright information for `UBR