1 Corinthians 3

Ekalesia Amonai Kuseseb Imatar

Baise yau auriu on taitaiu tutuau, yau ainau on men fofonin omi aurim atikakafun, ato sabu Ayu an yawasai semama, osi auris abikakafun ba: ambin, omi on ato sabu maiauis tafanamai semama auris on ba aikakafun—omi Kerisoai on fifirig gugudim. Yau on God an dura sasasanai nan abibebeyim on sus ba aitomanim, men bayu wawaninai ai bayuem mes, yabin omi on men wobotitiwagim on dura boin aurin on. Dura bag omi on nana men wobotitiwagim on. Omi nana tafanam an yawasai womama. Yabin omi toum sanamui on wobiubar bonen a sanamui wogagam bonen, on omi men Ayu an yawasai womama on. Omi on ato sabu maiauis tafanam an yawasai semama sefofour ba, on nanaba wofofour. Yabin orot tani ebikakafun yau, “Yau on Paul abigibubunuai,” ato orot tani ebikakafun yau, “Yau on Apollos abigibubunuai,” omi dura ato nanaba wobikakafun on, sabu maiauis ato tafanam an yawasai semama sefofour ba on nanaba wofofour.

On mes Apollos on iyafan? Ato Paul on iyafan? Wei on asir God an agiroti maiaui wat, wei waibaisim ato omi ami baitutum on On aurin woyein—wei rui on bobo ta ta Bada itei wabobo. Yau on fesi abofefes, ato Apollos sareuai fesi ebinunuben, baise God on fesi iyamai ikubou igai. On mes iyafan fesi ebofefes o iyafan sareuai fesi ebinunuben, on men bobo gagamin bag, baise God ekesin on gagamin bag, On ebiyamai fesi sikubou segeg. Orot iyafan fesi ebofefes a orot iyafan sareu fesi ebinunuben on asi bobo kaitamom wat sebobo, ato kakaita kakaita asi bobo emon on God arimon asi baiyan inites. Yabin wei on God an bobo’oti; omi on God an masau, omi on God an goa. 10 God an kaber ibiteu, on nan yau goa baigoyon an sagobotiu amatar goa an arir arou, ato sabu on on arir tefanai seyoyonin. Baise sabu kakaita kakaita on sinkaifares tiwag mamaba goa seyoyonin on. 11 Men orot iyafan tani goa arir ato arou yen nono on inboseir ato arir tani ba inrou men, on arir min Iesu Keriso on arou yen. 12 Sabu fani atonio goa arir arou yen nono on tefanai agim wabis gold, silver, agim asi baiyas gagamis on nan sinyon, a sabu fani on wengar o wayo o momosisif on nan goa sinyon, 13 omi sabu engon tutufin wontatam tiwag, Keriso an Ra ingat innanat men on, sabu kakaita kakaita asi bobo an itin mamaba sibobo on rerebai inboai ingat sinitai. On an Ra Keriso ingagat on, arimon wairaf auman ingat, ato wairaf on sabu kakaita kakaita asi bobo inrutobonen ineit, asi bobo on obin o komasin. 14 On iyafan arir arou yen on tefanai goa inyoyonin ato goa men wairaf inaras on, arimon an baiyan inboai. 15 Baise orot ato an goa iyoyonin on wairaf inaras on, on arimon an sawar engon sinaraten insawar ato on toun on arimon inayai inyawas, baise on arimon an itinai on orot ekesin on wairaf wamemeran emon iyayai igat iyawas ba.

16 Omi min wosagob o ambin, omi usim on God an tafaror goa ato God an Ayu on omi amomui emama! 17 Iyai iyafan God an tafaror goa inbikomasai on, God arimon on orot inikomasai; yabin God an tafaror goa on On ekesin ifouren kakafotin, ato omi toum on On an tafaror goa, on mes omi bobo aifan wofofour on wonkaifarem tiwag.

18 Omi men toum wonisigoem mes. Iyai iyafan sanamui on toun enonosin atonio tafanam an yawasai on gigiboanotin, on ato bainonot on inreben ato innat “Ojin,” inmatar onai God infourai gigiboanotin inmatar. 19 Yabin God matanai atonio tafanam an gigiboan on yabin wagan wat. God an dura buk amonai sigayam siyau: “Gigiboanotis tous asi sagob emon on nan God ekokonatis,” 20 Mat God an dura buk amonai sigayam siyau men siyau: “Bada isagob sabu tafanam an yawasai gigiboanotis asi bainonot on wagas wat.” 21 On mes omi sabu men wonifais mes! Sawar engon tutufin on omi noam, 22 mamaba Paul o Apollos o Chepas o tafanam o rabob o ra ari an yawasai o ra gibui enat—osi sawar engon on omi noam, omi osi wobinetewaren 23 ato omi on Keriso ebinoanim, ato Keriso on God ebinoanai.

Copyright information for `UBR