1 Corinthians 4

Keriso An Baiyoyobotis

Sabu on ato nanaba wei auri sinnos, wei on Keriso an agiroti ato wei on God baibad itei On an bobo buburis wanabo mes. Bobo kaitamom ato osi sabu iyabon situtumes bobo sibites on siniyamai on sinidura bag baitutumotis bag sinmatar. Yau auriu on men bobo gagamin bag, mamaba om yau unigurubabaniu o tafanam an yawasai unigurubabaniu, dura bag yau tou mat on men aigurubabaniu on. Yau asagobiu men abi bobo komasin tani afour on, baise men on iniyamai yau on bobo obin wat afour on. Ambin, Bada on yau inigurubabaniu. On mes sabu men wonigurubabanis weie an wera bag innat ingat: omi baigurubaban aurin on wonmousin Bada innat weie. On arimon bobo aifan woumanai sibuni yen on inboai ingat au ratafin a sabu asi bainonot ta ta nunuasi sibunien sen on inboen ingat au rereb. On an werai sabu kakaita kakaita asi bobo obin emon on God arimon inifais iniduduranis.

Yau taitaiu tutuau, yau a Apollos rui on atonio baiyoboen on wei toui auri wayein, omi ami obin aurin on, onai omi on wei auri wonsagob dura an yabin mamaba sebikakafun, “Dura aifan buk amonai sigayam yen on men wonisobonai mes.” Omi men orot tani on wonifain ato orot tani on wonyeirai. Omi iyafan ifourim wonat gagamim bag womatar, men sabu fani ba? God on men bobo engon tutufin item? Ato osi bobo wonboboen mes on, aibo mes toum wobifaim, sitau omi bobo men God emon wobo bait?

Omi min dura bag bobo aifan wogogoi on engon tutufin woboen nono! Omi min dura bag wonat sawarotim womatar nono! Omi min dura bag wononosin on wonat aiwab womatar nono—ato men wei mat on! Yau anonosin on omi dura bag wotnat aiwab wotmatar mes on, wei mat engon aiwab tatmatar! Baise an itinai on God on wei baiyoyoboti ai bobo on kanfounai bag nan iyeini, wei on sabu ato wasai nan sabu matasi sebimakies serarabob ba. Wei on sabu ato ayubis seruruaien, on nanaba wamatar, wasai nan sabu tafanamai engon wei seruruaii, osi anea min a sabu min. 10 Wei Keriso aurin on oji wamatar, baise omi keriso an yawasai on gigiboanotim womatar! Wei on samisami, baise omi on faiwarim! Omi on sabu sekakafem ato sabu wei on men sekakafei on! 11 Atonio ari wera dibon wat on wei bitanan egigiei a anjoi sareu eteteinin, wei ai ara beber sisafefis, wei on sabu komasinai bag seborarabi, wei on ai goa ambin. 12 Wei toui imaii nan on bobo wawanis wabobo. Sabu on wei dura komasisi saudabi on, wei baimomogin dura on wabites; osi bobo komasis wei auri sefofour baikokosar sebitei ato wei asir nana wafaskikin yaterabobai waboai mom, 13 osi dura komasisi nan auri sebikakafun on, wei on kaber dura obis wat on wabiyafotes. On nanaba i’nat ari wera i’gat on sabu bobo komasis wei auri sefofour on sitau wei on tafanam an ain moso bait, wei on tafanam an duma komasin.

14 Yau atonio fef agagayam on men ani mamaiim mes on, baise omi on yau nanatu ba, on mes tainam ayeyeinin. 15 Basit omi ami kaifarotis ato Keriso an yawasai on 10,000 nanaba, ato omi tatamam on men sigaraba, baise keriso Iesu an Wasagobinai on yau anat tamam mes amatar. 16 On fasinai awurem omi on yau au yawas on woniyuyureu. 17 On yabinai yau on Timothy omi aurim abiyafarai, on orot on yau natu ba ainuaboai kwakwan, on orot on Bada ebitutumai. On arimon inkasonem yau au yawas on mamaba Keriso Iesu an yawasai amama on, onai inidura bag yau mamaba a’nan tafanam ta ta nan ekalesia sabu auris wasagobin abibebeyes on.

18 Omi sabu fani on toum wabim gagamis auris on wotaseseir, wononosin on yau men annat omi aurim anfasiuem on. 19 Baise Bada ingogoi on yau arimon sasasan wat aurim annat, ato asagob, men osi sabu taseseirs dura mamaba sebikakafun wat auris, baise osi abi faiwar sibo sebiyamai on mat ansagob. 20 Yabin God an Baiaiwab on men ato dura wat unikakafunai on nan unyon on, baise God an faiwarai on bobo unabo. 21 On mes omi bobo menan on wogogoi anafour? Yau aurim annanat on urouwawan anboai auman annat, o nuabo o ayu rutanobin an boai auman annat?

Copyright information for `UBR