1 Corinthians 5

Taim Tuam Inbiyayar on ami Kuayo emon Wonboseirai Ingat!

Yau dura sikasoneu on omi sanamui nan on kuke foro asi yawas ba wobiyayar, ato atonio bobo nanaba on eb eteni sabu mat men meyan on bobo nanaba sefofour on: orot nan on toun taman bag awan on rus sen sebisesebar. Ato omi on nana toum wononosim wotaseseir! Baise omi on wotbiyababan, ato orot iyafan on bobo nanaba ifour on omi ami kuayo emon on wotboseirai itgat. Basit yau tou usiu on men omi mat nan, baise yau ayubiui on omi bisimui. ato orot iyafan ato bobo komasin ifour aurin on yau aigurubabanai nono, on sitau, yau on nan mat tamama bait. Omi nan ati Bada Wabinai woruruayo on, yau ayubiui on omi mat nan, ato ati Bada Iesu an faiwar on omi mat nan bisimui, atonio orot on ami kuayo emon wonboseir ingat Afaguban imanai wonyagai ato on usinai an bobo komasis on inikomasai, onai on ayubin on inyawas, ato Bada an Ra innanat men on nan.

Omi toum wobifaim on men iyobin. Omi wosagob o ambin, dura siyau, “Fio wabin yist on kafakakai wat unboai rafi mat ungamatabir on rafi arimon engon inkadid inag.” Om ato fio bokomas an yist on eboseir ato om rafi matafin men fio yist auman on nanaba unmatar—onai unsagob om dura bag nanaba emama. Yabin Keriso ot ati Baisobon an Foro Sheep Boboun on sikubarai. On mes, ot nana ati Forag tanbiyamai, men ato fio yist atamaninai mes, on fio yist on bokomas a yawas komasis, baise rafi ato an fio yist ambin on rafi matafin a dura maiauin.

Yau omi aurim au fef agayam on sabu ato kuke foro asi yawas ba sebiyayar yangan on men mat wonikaita mes— 10 ato yau men aikakafun au, sabu ato tafanam an yawasai semama on kuke foro asi yawas ba sebiyayar o sebiafeyan o sebabainau o baisigogo god sekwakwafires, yau men osi auris dura aikakafun on. Ato omi atonio osi sabu nanaba auris men amosi wonrurur on, basit omi atonio tafanam on aunam aunam wonikirir. 11 Baise yau ari omi aurim fef agagayam on, omi men ato orot iyafan toun eyoyorai Kerisoai on taim tuam, baise on kuke foro asi yawas ba ebiyayar o ebiafeyan, baisigogo god ekwakwafires, o dura ekukutabir, o sareu wawanis etotom ebikokok o ebabainau. Atonio orot nanaba on men mat wonamair bayu wonam mes.

12 Atonio on men yau au bobo on ato sabu iyabon men ekalesia amonai semama yangan on anigurubabanis. God on arimon osi sabu koun yangan inigurubabanis. 13 Baise omi on sabu ato ekalesia amonai semama yangan wat on wonigurubabanis. God an dura buk amonai sigayam siyau, “Orot an yawas komasin on ami kuayo emon on wonboseir ingat.”

Copyright information for `UBR