1 Corinthians 7

Tabin

Omi fef auriu wogayam wobitetemiu on an gayam an kasonem mes: Iyobin bag orot on men intabin mes. Baise omi ato nan sabu engon sanasi womama on bobo ato kuke foro asi yawas ba baiyayar on irat kwakwan, on mes orot kakaita kakaita on tous awawas jever mat sinama, a jever kakaita kakaita on eb awawas orot mat sinama. Orot on an bobo inabo tiwag iniyamai awan orot rus usis sinikaita tiwag, a on nanaba jever on eb an bobo inabo tiwag iniyamai awan rus usis sinikaita tiwag. Awan jever usin on men toun aurin wat ebinoanai on, baise on toun awan orot mat on ebinoanai. On eta kaitamomai awan orot usin on men toun aurin wat ebinoanai on, baise on toun awan jever mat on ebinoanai. Omi rum usim baikaita aurin on men turan inisuweiganai mes, baise omi on rum wonibasit bonen wera dibon wat wonyein asir mabim mabim wonama, omi atonio bobo wonafour on toum wonkutetim wonbayoi, namon omi rum gibui wonikaita men, omi atonio bobo nanaba wonafour on Afaguban men arimon inrutobonim ami samisamis amonai.

Yau atonio dura abikakafun on asir tainam ayeyeinin, ato men dura wawaninai awurem on. Yau asir anonosin orot engon tutufin on yau ba wotama. Baise orot kakaita kakaita on tous asi siwar God ites, orot tani on atonio siwar ibo, ato orot tani on ato siwar ibo.

Ato dura atonio abikakafun on sabu men sitatabin yangan a kekena jever auris: Iyobin osi on men sintabin asir nanaba sinama, ato yau asir amama ba. Baise osi tous usis aurin on men fofonin sinbitotoris tiwag on, basit osi on sintabin, iyobin bag on sintabin ato men atonio baiyayar an bitanan on nana ingigies mes.

10 Omi toutabinim on, yau dura wawaninai awurem, (men yau, baise Bada): Jever on men inmisir awan orot inikirir mes. 11 Baise jever atonio bobo nanaba infofour on, on nana asir inama, men intabin men o ambin on, on inmatabir men awan orot rus sinikaita men. Ato awan orot on men inmisir awan jever inikirir mes.

12 Ato omi sabu fani on atonio dura awurem, (yau abikakafun, men Bada:) Taim tuam iyafan awan jever men baitutumotin ato egogoi nana awan orot rus sinama on, awan orot on men inmisir jever inikirir mes. 13 Ato jever awan orot on men baitutumotin, ato on nana egogoi awan orot rus sinikaita sinama on, jever on men inmisir orot inikirir mes. 14 Yabin awan orot men baitutumotin on awan jever emon on iyamai kakafotin imatar, a awan jever men baitutumotin on awan orot emon on iyamai kakafotin imatar. Atonio bobo on men dura bag mes on, omi nanatum on men arimon “Sitgumidar on,” baise ari on osi sinat kakafotis simatar. 15 Baise iyai iyafan men baitutumotin ingogoi awan inikirir inan on, asir inikirir an gogoiai inafour mom. Orot o jever baitutumotin aurin on men arimon bit tani inyafotai on: God ot iyoret tufai tanama mes. 16 Jever om mamaba usagob arimon awam orot uniyawasai i? O om orot mamaba usagob arimon awam jever uniyawasai i?

God Iyoyorem on Nanaba Wonama

17 Baise omi kakaita kakaita on woninonotim nanaba wonama, mamaba Bada ami bobo ibitem on—ato mamaba ainau womama weie God iyoyorem on. Atonio baifafaro on yau ekalesia engon auris abibebeyis. 18 Orot iyafan siaskibubuai nono weie God iyor? On orot on men iniyamai siaskibubuai nono on toun usin iniyamai inikitabirai men. Ato orot iyafan men siaskibubuai weie God iyoyorai on, men iniyamai siniaskibubuai mes. 19 Om siniaskibubuem on yabin ambin a men siniaskibubuem on eb yabin ambin. Bobo gagamin bag on God an baifafaro dura aurin on wonifonabo. 20 Omi sabu kakaita kakaita on nana wonama, omi mamaba womama weie God iyoyorem on. 21 Omi agirotim womama weie God iyorem? Basit men on iniyababanim mes—baise wongogoi aifan baiyamin aurin on, asir woniyamai mom. 22 Iyai iyafan agirotin imama weie Bada iyor on, Bada on ato orot irufanai, on eta kaitamomai iyai iyafan asir an gogoiai imama weie Bada iyoyorai on, on min Keriso an agirotin. 23 Omi on agim an baiyan gagaminai sitobonim mom; men woniyamai sabu fani siniyamem ato God baiagirin aurin on woninosfotai. 24 Yau taitaiu tutuau, orot kakaita kakaita on asi bobo God aurin yen, on nanaba sinama mamaba ainau God iyoyores on.

Baitetem ato Sabu men Sitatabin a Kekena Jever auris

25 Ato omi jorig jeverig boboum aurim on: Yau on dura men Bada emon abo on, baise yau au bainonot on omi aurim dura anikakafun, yabin Bada an kaber on yau ebiteu onai omi on yau wonitutumeu. 26 Yabin ari wera on bobo komasis semamatar on mes anonosin, iyobin omi ari womama on asir nanaba wonama. 27 Om min utabin i? Ato men unafourtobon awam jever unikirir mes. Om men utabin i? Ato men jever unnuen baiawanin aurin mes. 28 Baise om untatabin mes on, om men ubokomas on; a mat jeverei boboun intatabin mes on, on mat men ibokomas on. Baise osi sabu iyabon sitatabin on atonio yawasai on arimon yababan sigaraba maiau auris sinmatar, ato yau on men agogoi atonio yababan sinmatar.

29 Yau taitaiu tutuau, dura aifan abikakafun on wera idib. wera ari on sabu iyabon awawas jever aumas on siniyamai asi yawasai sinama on men er awawas auman ba, osi bobo wawaninai sinabo God siniagirai; 30 sabu iyabon setotou sebiyababan on asi yawasai siniyamai on osi men sebiyababan ba; sabu iyabon sebiyasisir on asi yawasai siniyamai on osi men sebiyasisir ba; sabu asi sawar baitotobon goai emon setotobonen on asi yawasai siniyamai osi on asi sawar men auris sen ba; 31 sabu iyabon tafanam an sawarai nan sebitotobon on asi yawasai siniyamai on men on bobo wat aurin sebobo ba. Yabin tafanam an yawas on ari esasawar.

32 Yau agogoi omi on ato osi sawar asi yababan emon on wonrufanim. Orot men toutabinin on Bada an bobo aurin wat on ininonotai—mamaba Bada iniyasisirai aurin on. 33 Baise orot toutabinin on atonio tafanam an yawas aurin on ebinonotai—mamaba awan jever mat iniyasisirai aurin on— 34 On mes on an bainonot on ikuseseb. Jever men toutabinin o jeverei boboun an gogoi on Bada an bobo wat aurin inabo: on an bainonot on toun an yawas inkutetai Bada an bobo wat aurin, usinai a ayubinai. Baise jever toutabinin on atonio tafanam an bobo wat aurin on ebinonotai—mamaba awan orot iniyasisirai aurin on.

35 Yau atonio dura abikakafun on omi ami obin aurin, men baifafaro ayaya nan ami yawas aniwaniai on. Baise yau agogoi omi on eta totorinai wat wonama ato ami yawas tutufinai nan Bada an bobo aurin wat wonyein. 36 Baise orot iyafan enonosin on men bobo obin efofour ato an turan jeverei rus sibiyafafares aurin on, ato jeverei on nana an kwanda weromin imaroron enan ato orot ingogoi jeverei baiawanin mes on, basit on orot an gogoi nanaba on inafour mom. On bobo nanaba on men ebokomas on. Osi on sintabin. 37 Baise orot toun on an not iyamai nono, on men arimon sindodoai mom tabin aurin, baise on toun an gogoi aifan ebiyamai on inafour mom, ato on mamaba ininonotai men jeverei rus sintabin on—atonio orot mat on bobo obin ifour. 38 On mes iyai iyafan jeverei ebiawan on, on bobo obin inafour, baise iyai iyafan jeverei men ebiawan on, on eb on bobo obin bag ifour.

39 Jever toutabinin awan orot yawasin emama on baifafaroai iyousis semama. Baise on awan orot inrarabob on, jever on irufanai an gogoi nanaba orot tani iniawan men, baise on orot on baitutumotin wat. 40 Yau au bainonotai on, jever men intabin, asir inama mom on yasisir gagamin—ato yau asagob God an Ayu on yau auriu mat ebibasit.

Copyright information for `UBR