1 Corinthians 9

Baiyoyobotin an Bobo a an Baibad

Omi sabu fani wobitetem yau au bobo on abifan? Yau on men au gogoi nanaba anafour i? Yau on men baiyoyobotiu? Yau on men Iesu ati Bada on tou mataui ait? Yau on men Bada iyafareu anat omi aurim aboen ato omi wonat baigibubunuotim womatar? Sabu fani on men sisagob yau on baiyoyobotiu, ato dura bag omi on wosagob yau on baiyoyobotiu! Omi toum ami baitutumai woi dura bag on yau Bada an baiyoyobotin. Sabu fani segogoi yau sinigurubabaniu on, atonio duraiai on nan tou anrufafareu. Ot min ati baibad yen bayu a sareu auris? Ot min aurit baibad yen arimon awat jever baitutumotin tanboai mat tafanam ta ta tanabib, ato baiyoyobotis fani, a Bada Toun taitain bag a orot Chepas, osi sefofour ba? O yau a Barnabas rui mom on bobo wanabo ai ma aurin? Wou an orot on wou yangan amosi bobo iboen ato toun aurin inibaiyanai? Orot iyafan on an masauai wine itanumen ato men on an masau emon iboen iyam? Orot iyafan on an foro sheep ikakaifares ato men toun an foro sheep emon sus ibibiro itotoman?

Atonio dura abikakafun on men sabu wat on nanaba sebinonot on. God an Baifafaro dura min on kaitamom wat nanaba ikakafun? Moses an Baifafaroai sigayam siyau: “Foro ox on sawareg masauai bobo ebobo annai nan sawareg efasfifinimen on, men awan unousfotai mes.” God atonio dura ibikakafun on mamaba, On foro ox aurin inos ikakafun? 10 Dura bag atonio dura on ot aurit ikakafun. Dura bag atonio God an dura on ot aurit sigayam, yabin orot motob sifai youfar a orot sawareg simari on edadab, osi asi baitutum kaitamom seyeyein ato yabin uwan eyeyeinin on seboai seraram. 11 Wei on ayubit an fesi on omi sanamui wabofefes, ato wei wanbifefeyanim baibais aurin on omi men woniyoi mes, ato masau bo’otin ba an fesi ebofefes ato emomousin an bayu turin inboai mes. 12 Sabu fani on asi baibad yen arimon sinawurem asi gogoi aifan aurin on wonibaiyanis asi mair ma aurin, wei mat on ai baibad gagamin yen ai gogoi aifan on wonibaiyani ai mair ma aurin. Baise wei ai baibad on men on nanaba wafour on. Ambin, baise wei ai gogoi aifan on engon toui waboen onai wei men iyafan tani aurin watiyamai Keriso an Wasagobin aurin on itwani. 13 Omi min wosagob o ambin, sabu iyabon tafaror goai sebobo on bayu on tafaror goa emon seboai, a sabu iyabon sirifu kemai nan sebobo on ato siwar aifan sirifu kemai sekuteten on seraram? 14 On eta kaitamomai, Bada dura wawaninai iyau, sabu iyabon wasagobin sekurereb on, osi asi yawas mair ma aurin on wasagobin emon sinboai.

15 Baise yau au baibad atonio bobo nanaba aurin on men afour awurem woibaisiu on. Ato yau men dura atonio nanaba agagayam onai omi aniyamem bobo nanaba wonbosuruf auriu wonibaiyaniu on. Atonio bobo nanaba wonfofour wonbibaiyaniu on, iyobin yau on anarab, ato men iyafan tani au baibad inbogaiai ato inikitabirai iniyamai dura yabis wagas wat sinmatar. 16 Baise yau aurim dura anrubunagai tiwag; ato wasagobin akurereb on, yau men meyan tou abogaiiu mes; yabin atonio bobo on Bada yau iteu dura an kurereb mes. Wasagobin men an kurereb on, yau nunuau on arimon inkomas kwakwan! 17 Yau atonio bobo on asir au gogoiai nan atfofour on, yau arimon baiyan atboai; baise yau atonio bobo afofour on men tou au gogoiai, baise yau on situtumeu on mes au baibad siteu. 18 Yau au baiyan on aifan anboai? Yau au baiyan min atonio: Wasagobin akurereb on men iyafan tani auriu inibaiyaniu mes, on etaiai yau men au baibad aiyamai nan wasagobin akurereb aurin sibaiyaniu on.

19 Yau on men abifan tani eyayafoteu on, a yau men orot tani aurin ebinoanai on, yau on tou aiyameu sabu engon tutufin asi agirotiu amatar ato sabu engon tutufin nunuas ati sowaren mes. 20 Yau wasagobin Jew yangan auris akurereb on, yau anat Jew orot ba amatar, onai yau Jew yangan nunuas ati sowaren mes. Ato osi sabu iyabon Baifafaro babanai semama on, yau anat osi sabu ba amatar baifafaro babanai ama (basit yau tou on men Moses an baifafaro babanai amama on), onai osi sabu iyabon baifafaro babanai simama on nunuas ati sowaren mes. 21 Ato osi sabu iyabon men Jew yangan auris, yau on nanaba afour anat sabu men Jew yangan ba amatar Jew yangan asi baifafaro kounai ama (yau men aikakafun au, God an baifafaro dura on aurin aifonaseir, ambin, baise yau on Keriso an baifafaro babanai ama), onai osi sabu men baifafaroai semama on nunuas ati sowaren mes. 22 Ato osi sabu iyabon asi baitutum samisamis on, yau nanaba afour anat samisamiu amatar onai osi sabu asi baitutum samisamis on nunuas ati sowaren mes. Ato osi bobo engon auris on yau nanaba anat sabu engon auris ato on etaiai afour on sabu fani atiyawasis mes.

23 Wasagobin aurin on atonio osi bobo engon afour onai yau wasagobin an baimomogin on atfasararam mes. 24 Omi min wosagob o ambin ayai amonai on sabu ayaiotis engon sai sebigeg, baise orot kaitamom wat on siwar eboai. Atonio ayai nanaba unayai on arimon am siwar unboai. 25 Sabu kwarerotis serurubinis sinkwarer mes on, ainau on sebotitiwagis kwarer wawanin bag sebiyamai tous serutotoris usis sebabas, osi atonio bobo sefofour on asi nigir an sowar sinboai mes, ato on nigir an sowar on wera dibon wat inen ato inafim, baise ot keriso an baigibubunuotit on atonio nigir an sowar aurin tabobo tanboboai on arimon wantoan inen. 26 On mes yau men ato orot ba men ebinonot fetag asir yai mom on; yau men ato orot ba baigagam kwarer ebiyamai on iman fetag fetag ebirereben ba. 27 Ambin, yau nana tou usiu ararabin abiyamai inwani ato tou usiu aurin anibad, onai men iyobin sabu auris dura akurereb ato gibui au siwar on arimon men anboai on.

Copyright information for `UBR