1 Timothy 2

Tafaror Goa Amonai Kwafir An Eta

Ainau on, yau abifefeyanim om am ekalesia mat on sabu engon tutufin auris wonbayoi, sabu asi gogoi aifan on God aurin wonbayoi a wonikakaiwai; omi on aiwab auris wonbayoi a sabu iyabon baibad siboen semama, osi auris wonbayoi onai ot engon on sunubai a tuf an yawasai nan tanama, ot on God tankakafai a yawas obinai wat tuturat auris tanafour. Atonio bayoi nanaba on arimon obin God ati Baiyawasotin taniyasisirai, yabin On egogoi on sabu engon tutufin sinyawas ato sinnat dura maiauin on sinsagob. Yabin God on kaitamom wat, ato On ekesin on basun an orot imatar God a sabu on iboes inat ebikaita on, Orot min Keriso Iesu, On Toun ikutetai sabu engon tutufin asi bokomas auman simama on an baiyan gagaminai itobonis men. On Toun ikutetai on idura bag an werai bag God egogoi sabu engon tutufin yawas sinboai, ato on fasinai God on yau iyafareu sabu men Jew yangan auris asi baiyoyobotin a asi baibebeotin mes amatar, onai baitutum an dura a dura maiauin aurin on dura atkurereb mes. Yau on men abisigo on; yau on dura bagai wat abikakafun!

Yau agogoi orot efan menan menan semama on sinbayoi, orot iyabon asi yawas tutufinai God aurin sekutetai yangan wat on sinbayoi, ato osi imas sinbogagaien sinbabayoi on men yatatabai a gamo auman mes. Mat yau agogoi jever on kakafai wat a asi not rubunaginai nan asi beber auris on sinmonag tiwag; osi men tefas sinyoai sinfinauen beberai sinout mes, o osi on men monag agim gold o wakek o beber asi baiyas gagamis on sinoten mes, 10 baise osi jever sau, osi God sekwakwafirai on bobo obis wat sinafour ato sabu osi sinites on sinidura bagis, jever asi monag ba min on bobo wat on sinafour. 11 jever on awas sinafot a kitumai nan God an dura sintatam mom. 12 Yau on jever men abibasites osi sinibebe o osi men orot auris sinibad mes; osi awas sinafot sunubai sinama mom. 13 Yabin Adam on ainau sifourai, weie gibui on Eve ba sifourai. 14 Ato men Adam sisigoai on; baise jever on sisigoai ato God an baifafaro dura on iyastob. 15 Baise jever inbififirig bobo nan on arimon inyawas, ato on nana inbitutum a inbinuabo, iniyamai kakafotin inmatar a toun inbitotorai yawas obin infofour on.

Copyright information for `UBR