1 Timothy 4

Baisigogo Baibebeotis

Ayu rerebai iyau on ra gibui arimon sabu fani asi baitutum inafeu; osi arimon baisigogo ayu on auris sinifonabo ato dau asi baibebe on sinigibubunuai. Osi baisigogo baibebe ato nanaba on sabu baisigogo’otis sibo segat, osi asi not on rabobin, sitau asi not on momot siyam isawar bait. Sabu ato osi nanaba on sebibebe sau, tabin on komasin, men wontabin mes a bayu ta ta on men wonam mes. Baise God on ato osi bayu ifouren on tanam mes, ato osi sabu iyabon baitutumotis a osi iyabon sinat dura maiauin sisasagob on bayu aurin sinbayoi sinikakaiwai ato sinam. God sawar engon tutufin ifofouren on obis wat; men sawar aifan tani tanisisiwei mes, baise sawar engon tutufin on bayoi baikakaiuai nan tanboai, yabin God an dura a bayoi on ebiyamai baimomogin obin emamatar God aurin.

Keriso Iesu An Agirotin Obin

Om atonio osi dura taitaim tutuam unbibites on om arimon Keriso Iesu an agirotin obim unmatar, onai om uniyoboes atonio dura maiauin emon on am baitutum wawaninai erarat a dura maiauin ubo ubigibubunuai on. Baise sabu ato wawat agirit asi baisigogo baibebe auris sebidudur on men amosi unar mes, om ekesim on nana Ayu an bobo wat aurin on unbisasagob tiwag God uniagirai aurin. Usim aurin unkwakwarer on, arimon inibaisim usim obin wat inen aurin on, baise ayubim aurin unkwakwarer on eta au engonai on baimomogin gagamin bag unboai, yabin God unbiagirai on an baimomogin ari ra a ra gibui e’nat on unboai. Atonio on dura bag wat abikakafun, om on yawas tutufinai unboai unitutum. 10 On fasinai ot nana tafeu tamisir a bobo taboen kwakwan yabin ot on God yayawasin dura bagai tamomousin inmatabir men innat inboet, On on sabu engon tutufin asi Baiyawasotin, gagamin bag on ato osi sabu iyabon On sebitutumai on.

11 Om atonio dura wawanin a baibebe on unites. 12 Om men uniyamai sabu sinitem on om yabim ambin, yabin om jorei boboum wat, baise om on uniyamai baiyoboen ba baitutumotis auris, am dura unbikakafun, am bobo unbobo, am nuabo unbiyamai, am baitutumai, a yawas totorin wat unfofour on. 13 Om am wera unyein a unafourtobon wasai nan sabu auris God an dura unbibiyab, dura unkurereb a unbibebeyis, weie yau aurim annat. 14 Ayubit an siwar ato usimui yen on men unikirir inafeu mes, on siwar on ainau aubairuruotis sibikakafun, onai nan ekalesia asi sabu kwatus on imas unimui siyagai faiwar sitem. 15 Atonio osi bobo on unabo ato am yawas engon unkutetai osi bobo auris, onai om am bobo obin sabu engon sinitai om on am baitutumai on erarat. 16 Om toum uninateteim tiwag a om am baibebe mat unkaifarai tiwag. Om atonio osi bobo nana unbobo, yabin om osi bobo unbobo on arimon toum a sabu iyabon om am dura setatam on engon yawas wonboai.

Copyright information for `UBR