Galatians 3

Baitutum o Baifafaro

Omi Galatia yangan on ojim! Iyafan on omi ami not ikomasen i? Omi toum matamui bag Iesu Keriso nabai irarabob an dudur on akasonem tiwag. Yau agogoi omi dura tani wonkasoneu: Omi baifafaro wokakaifarai nan Ayu Kakafotin wobo i? Ambin bag. Dura bag omi on wasagobin wotatam wobitutum on nan wobo. Omi on ojim bag! Ami yawas on God an Ayu an baibaisai nan wobosuruf, ato omi ari nana wofofourtobon toum ami faiwarai nan yawas wonitutufinem mes? Omi ami yawasai bobo sigaraba auris baikokosar gagamin woboai on amonai on yabin ambin i? Yau men anonosin yabin wagan wat on. God an Ayu on omi item ato bobo buburis on sanamui wofouren yabin omi baifafaro wokakaifarai on mes, o yabin omi ato dura aifan wotatam on aurin woitutum on mes. God an dura buk amonai sigayam Abraham aurin siyau, “On God itutumai ato an baitutum emon on inat God matanai an yawas totorin imatar.” Osi dura emon wonsagob on osi sabu iyabon sebitutum on sinat ayuai Abraham wawan agirin mes simatar. God an dura buk amonai sigayam ato bobo aifan gibui sinmamatar aurin siyau, sabu men Jew yangan asi baitutum emon on God infouris sinnat On matanai asi yawas totorin sinmatar, ato ainau wasagobin Abraham aurin on sikurereb siyau, “Om am baitutum emon on sabu engon tutufin arimon baimomogin sinboai.” On mes osi sabu iyabon asi baitutum auman on, Abraham mat simomogines, Abraham on baitutumotin. 10 Sabu engon iyabon osi nana baifafaro aurin sebifonabo on osi siyaudabis nono, yabin God an dura buk amonai sigayam siyau: “Iyai iyafan baifafaro an buk amonai baifafaro sigagayamen on men ra fufur engon auris ebifonabo on God inaudabai.” 11 On mes rerebai bag yen men iyafan tani baifafaro aurin ebifonabo on nan innat God matanai an yawas totorin wat inmatar on, yabin God an dura buk amonai sigayam siyau, “Iyai iyafan God matanai an yawas totorin wat on an baitutumai inama.” 12 Baifafaro on men baitutumai nan ebotan on; baise God an dura buk amonai sigayam siyau, “Orot iyafan atonio osi baifafaro auris ebifonabo on arimon onai inama.” Baise on men fofonin on. 13 Keriso on baifafaro ato iyaudabit tamama on emon on itobonit ato atigaramin on God on baifafaro iyaudabai, God an dura buk amonai sigayam siyau: “Iyai iyafan usin wengarai sinsikon on God iyaudabai.” 14 On itobonit onai baimomogin ato God Abraham aurin iyaumatan on Keriso Iesu’ai on sabu men Jew yangan auris itites, onai ot ati baitutumai on Ayu Kakafotin ato God iyaumatanit on tatboai.

Baifafaro a Aumatan

15 Yau taitaiu tutuau, yau agogoi atonio ra ari tamama an yawasai sabu asi bobo mamaba sefofour on nan aniyoboem. Men iyafan tani atonio dura bobaibasit orot turan rus sibiyamai on inboai mabinai inyein o dura fani ba inabo tefanai inaya on yabinai abikakafun. 16 God an aumatan Abraham a wawan agirin auris iyamai. God an dura buk amonai on men sigayam siyau, “Om wawam agirim auris?”, on an yabin min sabu sigaraba auris ebikakafun, baise On iyau, “Om wawam agirim aurin”, on an yabin min orot kaitamom aurin on ebikakafun, On min Keriso. 17 Yau dura aifan abikakafun an yabin min atonio nanaba: Baifafaro on kwanda 430 isawar gibunai imatar, ato dura bobaibasit ato God iyaumatan on men ibo mabinai iyein on. 18 God aumatan ibitet on baifafaro emon itananat on, ato ot men arimon On an aumatan tatnos on. Baise God an kaber Abraham aurin siyaumatanit on itai yabin Abraham on aumatan ibokikin on mes. 19 On mes aibo mes God on baifafaro dura itet i? Baifafaro on siyein onai sabu bobo komasis sinfofour on iniyoboes sinsagob atonio baifafaro on nanaba ibobo weie gibui Abraham wawan agirin siyaumatanai on inat. Anea on baifafaro sibo sinat Moses imanai siyein ato on basun an orot imatar on baifafaro ibo sabu ites. 20 Baise basun an orot on men kuayo kaitamom wat aurin itawar on; baise God Toun ekesin aumatan ibitet on ekesin mom bobo efofour, on mes basun an orot on ambin. 21 On mes on baifafaro min God an aumatan ebiragitai i? Ambin bag! Baifafaro ato sabu asi yawas itbibites yawasis sitmama on, dura bag ot min ato baifafaro tatbigibubunuai on nan God matanai tatnat ati yawas totoris wat tatmatar. 22 Baise God an dura buk amonai sigayam on nan ekurereb on tafanam au engonai on bokomas an faiwarai nan ifatumet onai God aifan iyaumatan on ati baitutum Iesu Kerisoai on itet, on sabu iyabon sebitutum on inites. 23 Weie atonio wasagobin an baitutum inat, ot on baifafaro an fafatumai nan ifatumet tamama weie wasagobin an baitutum sitboai sitgat. 24 On mes baifafaro on ot ati kaifarotin imatar ikakaifaret ato inetewarit tanat Keriso aurin tagat, onai ati baitutumai on God itiyamet On matanai on ati yawas totorin wat tatmatar. 25 Ato ari on wasagobin an baitutum on inat, ot on ari men baifafaro an kaifar babanai tamama on.

God Nanatun

26 Omi ami baitutum Iesu Kerisoai woyeyeinin on engon tutufin wonat God nanatun mes womatar; 27 yabin omi engon iyabon Kerisoai wobibapataito on wonat Keriso mat woikaita ato Keriso on wobo ami ara beber mes ba toum woiyotem. 28 On mes God matanai on omi men iyafan magin tani on, omi Jew yangan o sabu men Jew yangan, omi agirotim o sabu sirufanim, omi orot o jever, omi on engon wonat Keriso Iesu’ai woikaita. 29 Omi Kerisoai wobikaita on, omi ari wonat ayuai Abraham wawan agirin mes womatar ato God an aumatan Abraham aurin i’yau nanaba on wonboai.

Copyright information for `UBR