Galatians 4

Yau dura aifan abikakafun on ato nanaba, fifi on taman an buder arimon inboai ininoanai baise on fifi kafakakai emama an rai on taman an baibad babanai emama bobo ebobo. On fifi on nana an kaifarotis a an babadis auris inifonabo weie taman an wera iyeyeinin on nan ingat. On nanaba, ot mat fifirig gugudit bag tamama on, abiabi tafanam an baifafaro on auris tabiagir. Baise an wera bag inat on, God Natun iyafarai jever ituai ato Jew yangan asi baifafaro babanai irat, onai sabu iyabon baifafaro babanai simama on itobonis onai ot engon tatnat On nanatun bag tatmatar. Yabin omi on On nanatun on mes. God on Natun an Ayu on iyafarai ot nunuati irui, on Ayu on eyoyor, “Abba, Tamau.” On mes omi ari on men agirotim ab On nanatun; ato omi On nanatun on mes God mat on ifourim On an aumatan aifan i’yaumatan on mat wonboai ininoanim.

Paul Galatia Yangan auris Iyamari

Omi ainau bag on God men wosagobai on, omi agirotim womama, omi men dura bag god maiau wobiagires on. Baise ari on omi God wosagobai—o God on omi isagobim—ato omi aibo mes baifafaro samis yabis ambin auris on worurutabir men i? Omi wogogoi osi baifafaro auris woniagir men i? 10 Omi on ra gagamis fani a roke a baimar a kwanda on wokwakwafiren! 11 Yau on omi aurim abeber yabin yau au bobo au wera tutufin on omi aurim yabin ambin asir aisawarai mom. 12 Yau taitaiu tutuau, omi aurim abifefeyan, Jew yangan asi baifafaro wonikirir wonnat yau ba wonmatar yabin yau Jew yangan asi baifafaro aikirir on anat omi ba amatar. Omi men bobo komasin tani auriu wofour on, yau abifefeyanim au dura wontatam ato ainau wofofour ba. 13 Omi wosagob, yabin yau sawau auman on mes ainau anat omi ami tafanamai nan wasagobin aurim akurereb. 14 Basit yau au sawau emon on omi iyababanim, omi men woisisiweiiu o men woikirireu anai on. Baise omi woboeu woikakaiwiu sitau yau on God an anea bait, o sitau yau on Keriso Iesu Toun bait. 15 Omi wobiyasisir on ari aifan ikomas i? Yau omi aurim atbifefeyanim on omi sabu on matam wotboseseiren ato yau wotiteu wotibaisiu. 16 Mamaba, yau dura bag awurem on mes anat omi ami ragit amatar i? 17 Osi sabu baisigogo baibebeotis on sefofourtobon sedodoim omi sinboem mes baise men obin tani omi aurim on. Osi segogoi on sinfourim omi wei auri woniragit mes, onai osi wonigibubunues mes. 18 Iyobin bag sabu asi gogoi omi aurim seyeyeinin ato bobo obinai wat sinafour on basit, ato basit yau men nan omi bisimui baise osi on bobo nanaba ra fufur aurim sinafour. 19 Yau nanatu au nuabo, omi aurim on usibaban aboai men on sitau jever usibaban eboai fifi inituai mes bait, yau nana usibaban anboboai mom asir omi wonnat Keriso ba wonmatar. 20 Yau anonosin ari bag on bisimui nan mat tatmama ato fonau omi aurim abikakafun on kafakakai atikitabirai yabin yau men asagob omi aurim on mamaba anafour!

Hagar a Sarah

21 Wonkasoneu, omi iyabon wogogoi baifafaro babanai wonama, omi men wosagob baifafaro mamaba ebikakafun i? 22 God an dura buk amonai sigayam siyau, Abraham on nanatun orot ruam, fifi orot tani on jever agirotin emon ato fifi orot tani on jever rurufanin emon. 23 On natun fifi orot ato jever agirotin emon on asir ot tararat ba irat; baise on natun fifi orot ato jever rurufanin emon on aumatan God iyamai on nan irat. 24 Atonio osi bobo on baiyoboen ebitet nan tanboai yabin jever ruam on dura bobaibasit ruam auris on nan setatawar. Dura bobaibasit tani on Sinai Oyau emon ato fifirig ibitu on agirotis mes simatar: On jever min Hagar. 25 Hagar on Sinai Oyau Arabia tafanam emon on aurin etatawar ato on ebiyoboet ra ari Jerusalem an mafam gagamin aurin yabin on nanatun mat on Jew yangan asi baifafaro babanai semama. 26 Baise Jerusalem ato aiyetun yen on rurufanin men Jew yangan asi baifafaroai yen on, on min ot ayot. 27 Yabin God an dura buk amonai sigayam siyau:

“Jever iyafan arin fifirig men ebitu on iniyasisir a aumiet bag iniyoku, om ainau fifirig baitu aurin on men usibaban ubo on; ato jever iyafan sikirir inai on fifirig sigaraba initu men ato jever er awan orot auman ba on.”
28 Yau taitaiu tutuau, omi on God an aumatan fifirig ato Isaac ifofour ba. 29 On an werai fifi orot ato eta maiauinai irarat on imisir fifi Ayu Kakafotin an faiwarai irarat on baikokosar itai: On eta kaitamom min ari nanaba. 30 Baise God an dura buk amonai on mamaba sigayam siyau? “Fafatum jever a on natun fifi orot rus on woboseiris singat yabin fafatum jever natun on men jever rurufanin natun fifi orot rus buder sinraram on.” 31 On mes yau taitaiu tutuau, ot on men fafatum jever nanatun on, baise ot jever rurufanin on nanatun, on mes Jew yangan asi baifafaro on wonikirir.
Copyright information for `UBR