Galatians 5

Kerisoai on Tarufanit

Ot on dura bag tarufanit yabin keriso on osi bobo ta ta emon on irufanit. Omi wonkaifarem tiwag, men woniyamai fafatum an bit amonai wonar men woniagir. Yau au dura on wontatam! Yau Paul on atonio dura awurem, omi toum woniyamem wonbiaskibubuem on Keriso on arimon yabin ambin omi aurim. Yau dura akurereb men omi orot engon aurim, orot iyafan siniaskibubuai on, on min Jew yangan asi baifafaro engon auris inifonabo. Om iyafan efofourtobon baifafaroai iniyamem uniyobim on, om Keriso emon on ugat isawar; On an kaber emon ufeu. Baise ot ati baitutumai nan on ot dura bagai Ayu totorin obin emon on yaterabobai tamomousin on nan obin tanboai mes. Yabin ot Keriso Iesu’ai nan tamama on siaskibubuet o men siaskibubuet, on men bobo gagamin tani on. Bobo kaitamom on baitutum ekesin, on baitutum emon ebiyamet sabu tabinuabois. Omi wai wobigeg on obin maiau. Ato iyafan sanamui irui uram ba iyasutuenim, ato omi men dura maiauin wobitutumai on. Bobo ato nanaba iyafan aurim ifofour on, men ato God On Toun iyoyorem emon on. Sabu dura sau sebikakafun ba, “Fio yist kafakakai wat ebiyamai on rafi engon ekakadid egeg.” 10 Yau Bada’ai abitutum on omi men ato osi bobo fani auris wonitutum mes. On iyafan ato iyamem wobitagogoiim on arimon God inimakiai, on orot iyafan bag. 11 Yau taitaiu tutuau, yau nana ato askibubu aurin dura atkurereb on, aibo mes yau nana Jew yangan baikokosar sitbibiteu i? On nanaba dura bag on ato nab aurin akurereb on men yababan tani itmatar on. Baise ambin! 12 Ato osi sabu ami not sebikokomasen on asir anonosin eta au engonai on osi tous yasfus on sitabo!

Ayu An Yawas Emon

13 Yau taitaiu tutuau, omi on siyorem wonat sirufanim. Baise men ami yawas ato sirurufanim on wonboai bokomas an yawasai woniyamai mes; baise toum on nuaboai nan woniagirem bonen. 14 Baifafaro engon tutufin on sibo sikaita kaitamom imatar: “Om turam uninuaboai ato toum ebinuaboim ba.” 15 Omi nana toum tuturam mat wongagam a wonbiyonen bonen on wonkaifarem tiwag, o omi arimon toum wonikomasim bonen. 16 On mes yau awurem au, omi Ayu an yawasai nan wonama on arimon men ami bokomas an gogoi nanaba wonafour on. 17 Ot ati bokomas an gogoi on arimon Ayu an gogoi on iniragitai ato Ayu an gogoi on arimon ati bokomas an gogoi on iniragitai. Osi rus on arimon sinbiragit bonen mom, onai om men arimon om am gogoi on nanaba unafour on. 18 Baise om Ayu inbinetewarim on om men baifafaro babanai unama on. 19 Bobo komasis ato bokomas an gogoi on ato: kuke foro asi yawas ba baiyayar, men bainonot obis ebinonot on, a yawas komasis efofour; 20 baiyuyur ekwakwafires a efafarum; tuturam ebisisiweiis, bobo komasis efofour, ebiboboar, ebiyatatab, ebiafeyan, sabu ebiyames tuturas mat sebiyatatab bonen, sabu ebiyames amosi kuseseb emamatar, 21 a baiboboar; sareu wine etotoman kwakwan ebikokok, a bobaitab ebiyamai a bobo fani osi nanaba. Yau ainau dura wawaninai awurem on ari awurem men, osi sabu iyabon on yawasai semama on men arimon God an Baiaiwab amonai sinar on. 22 Baise Ayu uwan emon bobo obis iboen egat on, nuabo, yasisir, tuf, yaterabobai, manau kaber, bosisir, baitutum, 23 kitum, a toum unitotorim. Men baifafaro tani atonio osi yawas auris esofafar on. 24 Osi sabu iyabon Keriso Iesu ibinoanis on tous asi bokomas asi yawas a asi gogoi on sikubaren nono. 25 Yabin ot Ayuai tamama on mes ot nana Ayuai tanabib. 26 On mes ot men tout tanifait mes, men tout wat sanati bobo komasis tanafour bonen mes, a men tuturat mat taniboboar bonen mes.

Copyright information for `UBR