Genesis 11

Babylon Goa Ann Weromin

Anai bag sabu tafanam tutufin engon on asi dura kaitamom wat sibi kakafun. On an rai osi sibib sinai au wera matan na ato efan roubabanai sigaturai, on min Babylon tafanamai nan. Namon osi nan sigoyon sima. Osi tous wat sikakafun bonen siyau, “Omi wonat! Ot motobai noukwat tan boai tan gamatabir ato tan teren sin wani agim ba sin matar.” On mes sabu sibosuruf dura mamaba si yau on nanaba sifour noukwat siteren agim ba simatar nan situbabarai. A sawar rababarin wabin kolta on siboen sibo titiwag nan noukwat tetern on sit bobabarai it bokikin mes. Namon osi sikakafun siyau, “Ot ari on mafam gagamin tanyon ato on amonai on goa ann weromin mat tanyon inag inan safam aiyetun in boai. Ot tani yamai wabit tan yein ato men mabit mabit tan sonag mes.”

Namon BADA isur inat mafam gagamin a goa ann weromin sabu sibi goyon on ititai mes. Ato BADA ikakafun iyau, “Woit, atonio sabu on kaitamom wat ato dura on kaitamom wat sebi kakafun; osi atonio bobo sefofour on nin on sebosuruf. Osi men weromin, asi bobo aifan segogoi sinafour on arimon fofonin sini yamai mom. Ot tansur asi dura on tani kitabiren sini tagogoiis ato arimon tuturas fonas men sintatam sin sagob dura aifan sebi kakafun on.” On mes BADA sabu ikugeyis sinai tafanam au engonai nan sima. Ato osi mafam gagamin siyoyonin min si tuge kirir. On mes on mafam gagamin min siyor Babylon, yabin on nan BADA sabu engon tutufin asi dura ikitabiren sitagogois ato ikugeyis mabis mabis sitagege tafanam tutufin engon ibonu.

Shem Nanatun Wawan Agirin

(Chr 1:24-27)

10 Atonio on Shem nanatun wawan agirin. Sareu gagamin igat gibunai kwanda ruam isawar, Shem an kwanda on orot wat nim weie, on natun orot irat wabin Arphaxad. 11 On gibunai on ima inai an kwanda 500 weie, nanatun orot a jever fani ba sirat.

12 Arphaxad an kwanda on orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat an yayatan nim (35) weie on natun orot irat wabin Shelah. 13 On gibunai on ima inai an kwanda 403 weie nanatun orot a jever fani ba sirat.

14 Shelah an kwanda on orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat (30) weie on natun orot irat wabin Eber. 15 On gibunai on ima inai an kwanda 403 weie on nanatun orot a jever fani ba sirat.

16 Eber an kwanda on orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat an yayatan bat (34) weie natun orot irat wabin Peleg. 17 On gibunai on ima inai an kwanda 430 weie nanatun orot a jever fani ba sirat.

18 Peleg an kwanda on orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat (30) weie natun orot irat wabin Reu. 19 On gibunai on ima inai an kwanda 209 weie nanatun orot a jever fani ba sirat.

20 Reu an kwanda on orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat an yayatan ruam (32) weie natun orot irat wabin Serug. 21 On gibunai on ima inai an kwanda 207 weie nanatun orot a jever fani ba sirat.

22 Serug an kwanda on orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat (30) weie natun orot irat wabin Nahor. 23 On gibunai on ima inai an kwanda 200 weie nanatun orot a jever fani ba sirat.

24 Nahor an kwanda orot kaitamom an yayatan nimtereban bat (24) weie natun orot irat wabin Terah. 25 On gibunai on ima inai an kwanda 119 weie nanatun orot a jever fani ba sirat.

26 Terah an kwanda on orot ton, orot ta aurin auyotoat (70) weie on nanatun orot Abram, Nahor a Haran ba sirat.

Terah Nanatun Wawan Agirin

27 Atonio on Terah an dam warar an dudur. On min Abram, Nahor a Haran osi tamas. Haran on Lot taman. 28 Baise Haran on orot boboun imama ato nan an rat baren Ur mafami nan irabob, on min Babylonia tafanam amonai. Ato on taman Terah on nana ima. 29 Abram on Sarai iawan ato Nahor on Haran natun jeverei Milcah iawan. Haran min Milcah a Iscah rus tamas. 30 Sarai on arin on mes men fifi ta ituai on.

31 Terah on natun Abram, wawan Lot, on min Haran natun orot a rawan jever Sarai, on min natun Abram awan, osi engon iboes ato Ur mafam Babylonia tafanam emon sigat sitan au Canaan tafanam aurin. Osi sinai Haran sigat ato nan sigoyon sima. 32 Terah ima inai an kwanda 205 weie irabob.

Copyright information for `UBR