Genesis 15

God An Dura Bo Baibasit Abram Rus Siyamai

Abram Lot ibaisin gibunai, BADA on bomomoutai nan dura ibo igat Abram aurin ato iyawur iyau, “Om men unaber mes. Yau arimon om am beyan mes ba an matar an rufafarim; ato am siwar on arimon gagamin bag anitem.”

Baise Abram iyau, “O BADA au Aiwab, abi siwar arimon uniteu, yau on natu ambin on mes an rarabob gibunai on au bobo orot Eliezer Damascus emon on au buder engon on ini noanai.” Ato Abram iyau, “Om fifirig men uiteu, on mes yau au bobo orot on arimon au buder engon on ini noanai.”

Namon BADA on bomomoutai dura ibo igat Abram iyawur men iyau, “Atonio bobo orot Eliezer on men arimon om am buder ini noanai on, baise om toum natum orot on arimon om am buder ini noanai.” BADA on Abram guwi emon ibo igat au koun ato iyawur iyau, “Om au safam etage ato efourtobon siribod uniyab, om am dam warar min arimon on nanaba inison siribod ba.”

Abram on BADA itutumai, on mes BADA on Abram aurin iyasisir ato iyamai inat an yawas totorin imatar.

Namon BADA on Abram iyawur iyau, “Yau on BADA, yau on Ur mafam Babylonia tafanam emon abo nanawaiim ugat, atonio tafanam ati tem om iti noanim mes.”

Baise Abram iyau, “BADA au Aiwab, yau mamaba an sagob atonio tafanam on arimon yau ini noaniu?”

On mes BADA on Abram iyafotai iyau, “Om Cow, goat a sheep tona kakaita kakaita asi kwanda ton a kumag a maufor on eboen enat auriu.” 10 Abram osi bobaitu iboen inat God aurin, iyasububunuen weie on basusi itaraseseben ruruam simatar ato reban reban iya, baise kiwiu on men itaraseseben on. 11 Namon kikim sisur bobaitu bios sitam mes, baise Abram ifaitanis sinai.

12 On an rai wera inai isofafir, Abram iyeinir nousin ifot bag iyen bubur, ato wouman beruber komasin on inat itaragabuai. 13 Namon BADA Abram aurin iyau, “Om am dam warar on arimon sabu touman sin matar sabu fani asi tafanamai sinama, ato tafanam matuanis on sin misir sini yames auris sini agir a sini kokosaris inan kwanda 400 insawar. 14 Baise yau arimon osi sabu iyabon siyames sebi agires on ani makies, ato on an werai tafanam touman sinbi kirir on, osi arimon sawar gagamin auman sin boen singat. 15 Ato om toum on arimon nana unama inan uni orokwar bag weie tufai unarab ato sin garobim. 16 Om nanatum a wawam mat on engon wonarab in sawar weie om agirim on sin matabir men sinnat atonio tafanam sin boai. Yau Amor sabu on men gariwat an faitanis singat. Ab osi asi bobo komasis sin fofour on inarat gagamin bag weie osi ani makies ato an faitanis singat.”

17 Wera inai isur iwouman ato rakaita si gun er an wairaf bakur auman a tafa yoyourin mat nan sirobotet ato bobaitu biyos si yen on sanasi sirabon sinai. 18 On rai BADA on Abram rus dura bo baibasit siyamai ato BADA on Abram iyawur iyau, “Yau aumatanim om am dam warar on atonio tafanam engon tutufin anites. Egypt sareu kafakakai an farat inai Euphrates sareu gagamin an faratai. 19 Mat osi arimon Ken yangan, Kenizz yangan, Kadmon yangan, 20 Hitt yangan, Perizz yangan, Rephai yangan, 21 Amor yangan, Canaan yangan, Girgash yangan a Jebus yangan asi tafanam mat engon sin boai.”

Copyright information for `UBR