Genesis 16

Hagar A Ishmael Rus

Abram awan Sarai on men fifi tani ituai on. Baise Sarai an bobo jeverei wabin Hagar, on min Egypt emon on rus simama, on mes Sarai on Abram aurin iyau, “BADA on yau irufoteu men fofonin fifirig anitu on. On mes om enai au bobo jeverei rum wonen; tait on jeverei emon weie fifi inituai weineu.” Ato Sarai dura aifan i yau on Abram ibasitai. On mes Abram awan Sarai on an bobo jeverei Hagar, Egypt emon on ibo awan Abram itai on awan mes. (Abram tafanam Canaan nan ima kwanda auyotoat isawar gibunai atonio bobo imatar.) On mes Abram on Hagar rus siyen ato Hagar inafot. On an rai Hagar isagob on inafot, on ibosuruf igigimemen a on an bada jever Sarai ibi suweiganai.

Namon Sarai on Abram aurin iyau, “Om am komasin emon on Hagar yau ebi sisiweiu. Yau au bobo jeverei aitem, ato ari isagob on inafot on mes yau ebi sisiweiu. BADA om yau rut ati dura in fofon, iyafan an dura on totorin wat!”

Abram iyafotai iyau, “Obin bag, am bobo jeverei on om am baibad babanai emama ato aifan enonosin on nanaba aurin unafour.” Namon Sarai on yawas wawaninai Hagar aurin ifofour, on mes Hagar iyayai inai.

BADA an anea on efan koiteterinai kibubur sareu bisinai nan Hagar igaturai. On kibubur sareu min eta au Shur i nan bisinai. Ato anea iyau, “Hagar, Sarai an bobo jever om men emon ne unat ato aume na enan?” Hagar iyafotai iyau, “Yau au bada jever Sarai on a ai kirir.”

Namon BADA an anea iyau, “Om ematabir men enai am bada jever aurin ato on an baibad babanai unama unabo.” 10 Namon anea an dura ibotein iyau, “Yau arimon am dam warar sigaraba bag anitem, ato men iyafan tani fofonin iniyab on. 11 Om arimon fifi orot unituai, wabin un yorai Ishmael,
16.11Hebrew dura wab Ishmael an yabin min, God itatam.
yabin BADA am yababan am tou on itatam nono.
12 Baise om natum orot on arimon rega donkey ba inama, on arimon sabu engon auris ini ragit ato sabu engon min natum orot aurin sini ragit. On arimon ekesin wat mabinai inama, men an dam warar mat.”

13 On mes Hagar on toun itetemai iyau, “yau min dura bag God ait ato an mama sabu an kasones?” BADA on Hagar aurin ikakafun on mes Hagar on wabin iyor, “God on yau eiteu.” 14 On fasinai dogu sareu ato Kadesh mafam a Bered efan basusi yen on sabu seyoyorai,
16.14Hebrew dura wab Beer Lahai Roi an yabin tani on, BADA Yayawasin On yau eiteu on an dogu Sareu.
“BADA Yayawain On yau eiteu, on an dogu Sareu.”

15 Hagar on Abram natun orot ituai ato Abram iwabai Ishmael. 16 On an werai Abram an kwanda on orot wat bat an yayatan nimtereban kaitamom.(86)

Copyright information for `UBR