Genesis 17

Askibubu On Dura Bo Baibasit An Matair

On an werai Abram an kwanda on orot wat bat, orot ta aurin auyotoat an yayatan bat, BADA on Abram aurin irobotet ato iyawur iyau, “Yau on God Faiwariu bag.
17.1Hebrew dura El-Shaddai an yabin min, Yau on God Faiwariu Bag.
Om Yau auriu uni fonabo a ra fufur am yawas totoris wat unafour.
Yau arimon au dura bo baibasit rut tani yamai ato am dam warar on sigaraba anitem.” Abram sindan irou i kwafir isur magin motob iruyein, ato God on iyawur iyau, “Yau atonio dura bo baibasit om rut tabi yamai: Yau au matanim, om on arimon sabu sigaraba wawas agiris un matar. Om wabim Abram yen on abi kitabirai Abraham,
17.5Hebrew dura wab Abraham an yabin on atonio nanaba, sabu babaisonis tamas.
yabin Yau afofourim unnat sabu sigaraba wawas agiris un matar.
Yau arimon wawam agirim sigaraba anitem, ato am dam warar ini son tafanam engon sin boai. Ato fani on arimon sin nat aiwab sin matar.

Yau arimon aumatan om aurim a wawam agirim gibui sin rarat auris on an bokikin dura bo baibasit mes wantoan inen. Yau on arimon om am God a wawam agirim asi God. Om ari ato Canaan tafanamai emama on sabu fani asi tafanam. Ato Yau arimon om a wawam agirim atonio tafanam tutufin engon anitem nan wonama au wantoan, ato Yau on arimon om wawam agirim asi God.”

God on Abraham aurin iyau, “Om a wawam agirim gibui serarat mat on woni fonabo au dura bo baibasit won bokikin: 10 Om a wawam agirim on engon woni basit ato orot engon sanamui on woni askibubues. 11 Ato ari ra on un bosuruf fifirig orot gugudis serarat ra nimtereban bai tonin gibunai on engon woni askibubues, on eb om am agirotis am goai sirarat a agirotis tafanam fani emon u totobonis on engon woni askibubues. Onai ini yoboet om a Yau rut on basuti dura bo baibasit on yen. 13 Orot kakaita kakaita engon woni askibubues. Atonio usis an matair nan bai yoboen ini yamai on Yau au dura bo baibasit om Yau rut basuti on wantoan inen. 14 Orot iyafan men woni askibubuai on arimon men an sabu mat sinama mes. Yabin on orot min Yau au dura bo baibasit iyastob ato on mabinai bag inama.

15 Mat God on Abraham aurin iyau, “Om awam wabin Sarai on men gibui unyorai men Sarai. On ari on wabin Sarah. 16 Yau arimon Sarah ani momoginai ato on dura bag natum fifi orot inituai weinem. Yau arimon ani momoginai ato on innat sabu engon tutufin ayos in matar. Ato arimon wawan agirin sanasi on fani on arimon aiwab sin matar.

17 Abraham sindan irou ikwafir isur magin motob iruyein iserer ato toun aurin iyau, “Orot an kwanda orot wat nim min fofonin arimon fifi orot inarat i? Ato Sarah an kwanda orot wat bat, orot ta aurin auyotoat min fofonin arimon fifi ini tuai i?” 18 Abraham on God aurin iyau, “Abi fefeyanim, fofonin aumatan yau auriu ubi yamai on Ishmael on buder on it boai i?

19 Baise God iyau, “Ambin bag! Om awam Sarah on arimon natun fifi orot ini tuai ato wabin un yorai Isaac.
17.19Hebrew dura wab Isaac an yabin min, on iserer.
Yau au dura bo baibasit on fifi orot a wawan agirin auris ani yamai. On dura bo baibasit on arimon inen wantoan au wantoan.
20 Om Ishmael aurin ubi fefeyaniu on atatam nono. Yau arimon ani momoginai a nanatun a wawan agirin sigaraba anitai. On arimon aiwabis auyotoat an yayatan ruam tamas in matar a Yau arimon an fourai wawan agirin sinnat sabu faiwaris bag sin matar. 21 Baise Yau arimon au dura bo baibasit on natum Isaac aurin an bokikin. On fifi orot min arimon Sarah inituai atonio wera nanaba inan kwanda tani.” 22 On an werai God on Abraham aurin dura ikakafun isawar ato On ikirir inai.

23 On ra kaitamomai Abraham on God aurin ifonabo ato natun Ishmael a orot fani an goai simama on engon iaskibubues, on eb Abraham an agirotis on an goai sirarat a agirotis fani tafanam fani emon itotobonis, osi engon iaskibubues. 24 Abraham an kwanda on orot wat bat, orot ta aurin auyotoat an yayatan nimtereban bat (99), ato on natun Ishmael an kwanda on auyotoat an yayatan ton, ato rus engon siaskibubues. 26 Osi rus on ra kaitamomai nan siaskibubues. 27 Abraham an agirotis mat engon siaskibubues.

Copyright information for `UBR