Genesis 18

BADA Abraham Iyau Matanai Natun Orot Inarat Aurin

BADA on Abraham aurin irobotet menan Mamre wengar gagamis sitatawar nan. Abraham on aiyet nanaba an guwi metewan awanai nan imair imama, yabin wera i foforab kwakwan on mes. Abraham matan iyeit inai orot ton nan sitatawar ites. On ites mom on ra kaita imisir i yayai igat inai it nefotes mes. On sindan irou ikwafir isur magin motob iruyein, ato iyawures iyau, “Au kavian, abi fefeyanim wotawar men woni kirireu wonan mes, yau on atonio, omi aurim anabo. Omi nin wengar babanai wonbi yarir ato yau sareu an boai annat amm won souen. Yau arimon ami bayu kafakai an botitiwag onai omi faiwar won boai weie ami etai wonabib wonan. Omi wonat yau au goai on mes yau omi aurim anabo.” Osi orot ton siyafotai siyau, “Basit, dura ato uyau on nanaba tanafour.”

Abraham sasasan wat imatabir men an guwi amonai irui ato Sarah aurin iyau, “Gariwat! Rafi obin ato baik amonai yen on ebo egamatabir sarar eteren.” Namon Abraham iyayai inai an bobaitu sigaraba sitatawar on nan ato sanasi tona boboun momon on ibo ato an agirotin itai, on sasasan wat iyasubun itab. Abraham rura momon turin, cow an sus a cow bios iboen ato orot ton nasi nan iya. Osi orot ton bayu si yam ato Abraham on wengar babanai nan bisisi itatawar.

Namon orot ton Abraham sitetemai siyau, “Om awam Sarah on menan?” Ato on iyafotes iyau, “Sarah on guwi amonai emama.”

10 Osi sanasi orot tani on iyau, “Ari ra inan roke nimtereban bat insawar gibunai, yau arimon an matabir men ato om awam Sarah on arimon fifi orot inituai.” Sarah on ato orot dura ibi kakafun on kounai bag guwi metewan awanai imair imama i tatam. 11 Abraham Sarah rus on si orokwar si jenekwar bag, ato Sarah on fifirig baitu an wera on i sawarai. 12 On mes Sarah on toun aurin i serer ato iyau, “Yau ari on ai jenekwar a atumususur, mat awau on eb i orokwar ato men fofonin rui wanen wani yasisir on.”

13 Namon BADA on Abraham itetemai iyau, “Aibo mes Sarah i serer ato iyau, ‘Yau on ai jenekwar bag ato men fofonin fifi ani tuai on?’ 14 Atonio on men bobo aifan tani wawanin BADA aurin on. Yau awurem au, ari ra inan roke nimtereban bat insawar weie yau an matabir men ato Sarah arimon fifi orot ini tuai.”

15 Ato Sarah on iber ato isosouf iyau, “Yau men aserer on.” Baise BADA iyafotai iyau, “Ambin, om dura bag u serer.”

Abraham Sodom Aurin Wawaninai Ifefeyan

16 Namon orot ton simisir ato sinai efan menan Sodom mafam gagamin siti nateteai mes. Ato Abraham on osi mat sinai eta nenenai iti kirires sitan mes. 17 Ato BADA on Toun aurin ikakafun iyau, “Yau atonio bobo an fofour on men Abraham ani buniai mes. 18 Abraham wawan agirin arimon sabu gagamis a faiwaris bag sin matar. Ato on orot fasinai, Yau arimon sabu tutufin engon ani momogines. 19 Yau on arubinai onai on nanatun, wawan agirin dura wawaninai inawures Yau auriu sini fonabo a bobo obis a totoris wat sinafour. Osi on bobo sin fofour on Yau arimon bobo tutufin engon aurin anafour mamaba au matanai ba.”

20 Namon BADA on Abraham aurin iyau, “Yau dura atatam Sodom a Gomorrah sabu on yawas ta ta komasis sigaraba sefofour ato asi bokomas on irat kwakwan. 21 On mes Yau an sur anan sabu anites an sagob dura aifan atatam on dura bag ai ambin.”

22 Namon orot ruam simisir sinai au Sodom, baise BADA on Abraham rus nan sima. 23 Abraham on BADA aurin i tawadudun ato itetemai iyau, “Om on dura bag arimon sabu obis a sabu komasis mat uni komasis? 24 Ato sabu obis orot ruam, orot ta aurin auyotoat (50) nan mafam gagamin amonai sin mama on, Om arimon osi mat engon uni komasis? Om fofonin sabu orot ruam, orot ta aurin auyotoat ut nosis ato uti yawasis? 25 Dura bag men sabu obis on sabu komasis mat uni rabobis on. On men yawas obin on. Om men nanaba uni yamai. Om bobo nanaba un fofour on sabu obis a sabu komasis mat engon baimaki sin boai. On men yawas obin on. Om tafanam tutufin engon an bai gurubaban orot on mes bobo totorin wat unafour.”

26 BADA iyafotai iyau, “Yau sabu obis orot ruam, orot ta aurin auyotoat Sodom mafam amonai an gagatures on yau arimon osi fasisi on mafam gagamin tutufin an kaberai.” 27 Abraham ikakafun men iyau, “BADA, yau on isar fofou wat baise yau on uniu e rerekab aurim dura ani kakafun men. 28 Baise tait sabu obis on men orot ruam, orot ta aurin auyotoat on, arimon sabu orot ruam an yayatan nim wat. Ato sabu nim ambin min, Om arimon mafam gagamin uni komasai?

BADA iyafotai iyau, “Yau sabu obis orot ruam an yayatan nim an gagatures on, Yau arimon men mafam gagamin ani komasai on.”

29 Abraham ikakafun men iyau, “Ato sabu arimon orot ruam wat nan sin mama on mamaba.”

BADA iyafotai iyau, “Sabu obis orot ruam wat nan on, men arimon mafam gagamin ani komasai on.”

30 Abraham iyau, “BADA abi fefeyanim men auriu uni yatatab mes, baise yau ani kakafun men. Ato sabu obis orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat on arimon mamaba?”

BADA iyau, “Yau sabu obis orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat an gagatures on, yau arimon men mafam gagamin ani komasai on.”

31 Abraham iyau, “BADA abi fefeyanim yau uniu e rerekab aurim nana anbi kakafun on einotbureu. Ato sabu obis orot kaitamom wat un gagatures on arimon mamaba?” BADA iyau, “Yau sabu obis orot kaitamom wat an gagatures on, arimon men mafam gagamin ani komasai on.”

32 Abraham iyau, “BADA abi fefeyanim, auriu men uni yatatab mes. Yau agogoi dura kaitamom wat ba aurim ani kakafun. Ato sabu auyotoat un gagatures on arimon mamaba?” BADA iyau, “Yau sabu obis auyotoat wat an gagatures on, Yau arimon men mafam gagamin ani komasai on.” 33 BADA on Abraham aurin ikakafun isawar ato inai. Ato Abraham on imatabir men inai an au go.

Copyright information for `UBR