Genesis 19

BADA Sodom A Gomorrah Ikomasai

On an rai anea ruam on rabirabi sinat au Sodom ato Lot on mafam gagamin an furi awanai nan imair imama. On iyeit osi ites mom on, on imisir ato inai it nefotes mes. On nasi sindan irou ikwafir isur magin motob iruyein, ato iyau, “Kavian, yau on atonio, omi aurim anabo ato abi fefeyanim, omi wonat au goai. Omi amm won souen ato fom mat nin tanen weie raso fomenei fomenei won misir ato ami etai wonabib wonan.”

Baise osi siyafotai siyau, “Ambin, wei fom on arimon nin mafam gagamin an furi amonai efan farabai nan wanen.”

On nana i dodois on mes mat sinai an goai. Lot an bobo orot ifores rafi sarar fani siteren a siu obis si botitiwag nanawan sabu auris. Osi si botitiwag isawar ato sites siyam.

Nanawan sabu ruam on sibo titiwagis sitar siten bubur mes ato Sodom mafam gagamin an orot engon tutufin, orot bobous a oroti engon sinat Lot an goa sireben fifin. Osi Lot aurin siyor ato sitetemai iyau, “Ato orot sinat ari fom om mat en mes on menan? Om wei auri eboes egat.” Sodom orot sigogoi on osi mat siti yayar mes.

Lot igat au koun ato metewan koun emon irufot. On auris iyau, “Tuturau, abi fefeyanim, omi men bobo komasin on nanaba woni yamai mes! Woit, yau nanatu jeverig ruam, osi on matafis semama. Yau osi an boes an gat omi aurim ato aifan wogogoi nanaba auris wonafour. Baise atonio orot auris on men aifan tani wonafour mes; osi on nanawanotis sinat au goa rufafarin amonai semama.”

Baise osi siyau, “Om on orot toumanim, wei ai eta erereb. Om iyafan on wei unawurei nanaba wanafour? Om men wai eta unrereb on, wei arimon komasin bag om aurim wanafour men osi orot ruam ba.” Ato osi Lot au gib na sirukou ato sigai metewan sitaseb sitar mes. 10 Baise orot ruam goa amon emon on imas siyotet igat Lot sitein men irui ato metewan sirufot. 11 Namon osi orot ruam on sabu engon tutufin ato kounai sitatawar on sirou matas si wouman, men fofonin metewan sititai on.

Lot Sodom Ikirir

12 Orot ruam Lot siyawur siyau, “Om abaim tani wat nin emama; nanatum orot, nanatum jeverig, rarawam orot ai dam warar fani nin mafam gagaminai semama on un boes won gat, 13 yabin wei atonio efan wani komasai. BADA atonio osi sabu asi dura komasis gagamis on itatam nono, ato wei iyafarei wanat Sodom wani komasai mes.”

14 Namon Lot inai orot iyabon nanatun jeverig siti awanis mes on iyawures iyau, “Omi gariwat atonio efan woi kirir wogat; BADA efan ini komasai.” Baise osi sinos on ibi kobo.

15 Ra i yabaseb nan ato anea sifourtobon Lot siti yagiginai mes. Osi siyau, “Om awam a nanatum jeverig ruam eboes ato gariwat wogat. Omi on nanaba won fofour on arimon men ami yawas woni siwanen on, an rai BADA mafam gagamin inbi komasai nan.” 16 Baise Lot on inonot sisit on mes men gariwat iyayob on. On fasinai orot ruam on Lot a on awan a nanatun jeverig ruam imasi siboen ato sibo nanawaiis mafam gagamin emon sigat. Yabin BADA on Lot an dam wara mat ikaberes. 17 Namon anea tani iyau, “Omi ami yawas wonnos woni yai! Men au gib won rutabir a men rou babanai won tawar mes. Omi au oyau woni yai onai omi men wonarab.”

18 Baise Lot iyafotes iyau, “Ambin! au kavian, abi fefeyanim men woni yamai on nanaba eta weromin wanan mes. 19 Om on am moa obin yau auriu a ukabereu, mat Om yau uyawasiu. Baise yau men fofonin anayai anan oyauai angat on. Komasin arimon innat in boeu anarab. 20 Ato om mafam kafakakai uit i? On on akwafui. Eiyameu nan ani yai anan, eit on asir mafam kafakakai wat ato yau arimon in rufafareu.”

21 Anea iyafotai iyau, “Engon basit wat, abi basitem. On mafam arimon men ani komasai. 22 Baise om gariwat uniyai, Yau men bobo aifan tani ani yamai ab om ainau unan on efanai ungat weie.

Lot on mafam aurin iyor kafakakai, on mes on mafam wabin min seyoyorai Zoar.

BADA Sodom A Gomorrah Ikomasai

23 Wera igegeg an rai on Lot inat Zoar igat. 24 Ra kaita BADA agim forabis wairaf auman safam emon i yafarai usan ba iyar isur mafam gagamis Sodom a Gomorrah tefasi, 25 ato roubabanai sabu simama engon tutufin a nan wengar a wayo sigegeg on engon i komasen. 26 Baise Lot awan on au gib i rutabir men ato on ra kaita iki tabirai inat agim kamitin imatar nan itawar.

27 On ra kaitamomai Abraham fomenei fomenei imisir sasasan wat inai efan menan ainau BADA nanai i tatawar on nan. 28 On iyeit isur Sodom a Gomorrah iten a roubaban tutufin engon on bakur it motob emon igeg. On bakur igegeg an itin on momo fofotar yaras bakur gugugurin egeg ba on i geg. 29 God mafam gagamis ato roubabanai si yen on engon ikomasen menan Lot imama nan, baise On Abraham an baifefeyan on inonotai on mes Lot komasin it gagaturai emon on irufafarai ibo igat iyawas.

Moab Sabu A Ammon Sabu Asi Bosurufin

30 Lot on Zoar nan ma on iber, on mes on a nanatun jeverig ruam mat sigai oyauai nan agim dogu amonai sima. 31 Ra kaitamom ainau jeverei on tain aurin iyau, “Ot tamat on ebi orokwar ato nin tafanamai on orot ambin iyafan arimon ini awanit fifirig tanitu, ato tafanamai sabu sefofour ba. 32 Om enat ot tamat tani yamai in toman ini kokok, onai ot mat tanen ato on emon on ot fifirig tanitu.” 33 On fom osi jeverig ruam on tamas sareu wine sitai itoman ato ainau jeverei on rus siyen. Baise tamas on itoman kwakwan i kokok on mes men isagob jeverei mamaba bisinai i yen imimisir on.

34 Ra bairuinai ainau jeverei on tain giya jever iyawur iyau, “Yau fom tamat rui waien; ato ari fom on tani yamai in toman ini kokok men ato om ba rum wonen. Namon ot tamat emon on arimon fifirig tanitu.” 35 On mes on fom tamas sibo si tomanai kwakwan i kokok ato giya jeverei ba taman rus siyen. On bobo min on nanaba imatar men, tamas itoman kwakwan i kokok ato men isagob jeverei mamaba bisinai i yen imimisir on. 36 Atonio on etaiai Lot nanatun jeverig ruam tous tamas emon on sinafot. 37 Ainau jeverei fifi orot ituai, on i wabai Moab. On fifi wawan agirin min ari seyoyores Moab yangan. 38 Giya jeverei on eb fifi orot ituai, on i wabai Ben-Ammi. On fifi wawan agirin min ari seyoyores Ammon yangan.

Copyright information for `UBR