Genesis 20

Abraham A Abimelech

Abraham Mamre emon au baban na isur inai Canaan tafanam turinai ato Kadesh a Shur basusi nan ima. On gibunai on inai Gerar nan imama, Abraham on Gerar sabu ikasones awan Sarah on on robun. On mes Gerar an aiwab orot Abimelech on an bobo orot iyawures sinai Sarah sibo sinat aurin. Fom tani God bomomoutai nan Abimelech iyawur iyau, “Om on arimon unarab, yabin ato jever on toutabinin on ubo.”

Baise Abimelech on men jever usin iruyein ato iyau, “BADA, yau on au komasin ambin! Ato Om min yau au sabu mat unikomasi i? Abraham toun iyau on robun Sarah ato Sarah on eb nanaba iyau. Yau atonio afofour on au not rubunaginai wat a mat yau men komasin ta aiyamai on.”

God on bomomoutai iyafotai iyau, “Dura bag, yau asagob om ufofour on am not rubunaginai wat on mes, osi emon aru fafarem Yau auriu men ut bokomas a men ai basitem jever usin ut botobon.” Baise ari on jever ebo awan orot eitai men. Abraham on au bairuruotin, on arimon om aurim inbayoi ato om men unarab. Baise om jever men un bibitai men on, Yau tainam ayeyeinin on om arimon unarab, om a am sabu mat engon.

Ra itom fomenei Abimelech an bobo babadis engon iyores sinat ato bobo aifan imamatar on ikasones, ato osi men sunub siber. Namon Abimelech on Abraham iyor inat ato itetemai iyau, “Om wei auri aifan ufour? Yau aifan komasin om aurim afour mes on atonio komasin gagamin ubo unat yau au bai aiwab amonai? Men iyafan tani itafour on om yau auriu ufour. 10 Om aibo mes atonio bobo nanaba ufour?”

11 Abraham iyafotai iyau, “Yau atonio bobo afour yabin yau men ai nonot omi on God wokakafai. On fasinai yau ai dura bag omi arimon wotasubunueu ato awau wot boai. 12 Dura bag on yau robu. On on yau tamau natun, baise men ayou emon on ato abo ai awan. 13 On mes on an rai tamau an goa emon God iyafareu anai tafanam toumanai, yau Sarah aurin au, ‘Om un faskikin yau auriu on bai yoboen unbi yamai sabu un kakasones yau on om robum.”

14 Namon Abimelech on Sarah ibo Abraham itai men a sheep, cow a agirotis mat itai. 15 Abimelech on Abraham aurin iyau, “Au motob tutufin atonio ato om am gogoiai efan menan un rubin on nan unama.” 16 Ato on irutabir Sarah aurin iyau, “Yau on robum agim silver 1000 nanaba abitai, onai sabu iyabon om mat womama in kasones om on am komasin ambin, sabu engon arimon sin sagob om on men aifan komasin ufour.”

17 Bobo aifan Abraham awan Sarah aurin imatar on mes, BADA iyamai Abimelech an aiwab goa amonai jever men fofonin fifirig sititu on. On mes Abraham ibayoi Abimelech aurin ato God iyawasai. Abimelech awan a an agirotis jeverig mat siyawas ato fofonin arimon fifirig sinitu.

Copyright information for `UBR