Genesis 21

Isaac Irat

BADA on Sarah imomoginai ato mamaba iyau matanai on nanaba ifour, Abraham iorokwar tefanai weie Sarah inafot ato fifi orot ituai. Fifi irarat on God wera iyau i yen on nan irat. Abraham fifi orot iwabai Isaac. Ato Isaac irat ra nimtereban ton an werai on Abraham natun iaskibubuai, mamaba God iyau i yen on nanaba. Abraham an kwanda on orot wat nim (100) an werai on Isaac irat. Sarah iyau, “God on yasisir a serer ibo inat auriu. Sabu engon durau sin tatam arimon yau mat wan serer.” Namon on dura ibotein men iyau, “Iyafan wat Abraham itetemai, Sarah min arimon fifi inituai i? Ato baise woit! orokwar tefanai yau natun orot aituai.”

Fifi orot irat gagamin ato sibi tasiarai an werai nan Abraham forag gagamin iyamai.

Hagar Natun Ishmael Rus Siyafares Sinai

Ra tani Abraham natun Ishmael, Egypt jever Hagar ibituai on, on Sarah natun Isaac rus sikwakwarer. 10 Sarah osi ites ato Abraham aurin iyau, “Atonio agir jeverei natun fifi orot rus on eiyafares senai. Atonio jever natun on men yau natu Isaac an buder turin in boai mes. 11 On dura emon on Abraham men sunub iyababan, yabin Ishmael mat on eb on natun. 12 Baise God on Abraham iyawur iyau, “Om fifi a am agir jever Hagar auris men uni yababan mes. Aifan Sarah yawurem on nananba eiyamai, yabin Isaac emon on arimon wawam agirim sinarat, on min au matanim nono. 13 Yau arimon agir jeverei natun on eb nanatun sigaraba anitai, onai osi arimon sinat tafanam tutufin an sabu sin matar. On mat min om natum orot.”

14 Ra itom fomenei fomenei Abraham bayu fani iboen a kibub foro korofinai siyamai on sareu ibonuai ato Hagar itai. Abraham fifi orot Hagar kounai iyagai ato iyafares sinai. Hagar natun rus sidadanam sinai Beersheba efan koiteterinai nan sigat. 15 Sareu engon isawar an werai, Hagar on fifi wengar babasi nan ikirir, 16 ato on kafakai wat inai mabinai nan imair. On toun aurin ikakafun iyau, “Yau men fofonin natu anitai inarab on.” On nan imair imama ato ibosuruf itotou.

17 God on fifi itotou on itatam ato an anea safam emon Hagar aurin ikakafun iyau, “Hagar, om aifan ebi yababanim? Men unaber mes. God on fifi an tou itatam. 18 Om emisir enai fifi ebogai ato ekubainunubai. Yau arimon on wawan agirin an fouris sinnat sabu sigaraba bag sin matar.” 19 Namon God Hagar matan iruseren ato sareu dogu it. On inai ato kibub sareu ibonuai ato turin fifi orot itomanai. 20 God on fifi bisinai imama ato fifi on irat gagamin imatar. Ishamel on efan koiteterinai nan ima ato inat bo am an orot gagamin bag imatar. 21 Fifi orot on nan Paran efan koiteterinai imama ato ayon on inai Egypt nan jeverei igatuai wein on iti awan mes.

Abraham Abimelech Rus Basusi Dura Bo Baibasit Siyamai

22 On an werai Abimelech a bai gagam an bai netewar orot gagamin wabin Phicol rus sinai Abraham aurin. Namon Abimelech on Abraham iyawur iyau, “Yau asagob, God on bisimui emama on mes bobo engon tutufin ebi yamen. 23 On mes om God matanai unau mataniu on om men baisigogo yawas yau auriu, nanatu auris a wawau agiriu auris unafour mes. Yau on bobo obin wat aurim afour on mes om unau mataniu an garamin bobo obin wat auriu unafour a atonio tafanam amonai emama aurin mat.”

24 Abraham iyau, “Engon basit wat, yau au matanim.”

25 Namon Abraham mat iyawarib Abimelech aurin ato an agirotis simisir waniai nan sareu dogu tani siyabaruai aurin on. 26 Basie Abimelech iyau, “Yau men asagob atonio bobo on iyafan iyamai. On aurin on men dura tani ukasoneu on, yau ato ari weie atatam.” 27 Namon Abraham sheep a cow fani iboen Abimelech itai ato rus dura bo baibasit siyamai. 28 Abraham on an sheep unis sigaraba amon emon on sheep bobous nimtereban ruam iboseseren mabisi iya, 29 ato Abimelech on itetemai iyau, “Om aibo mes on bobo nanaba ufour?” 30 Abraham iyafotai iyau, “Yau agogoi om atonio sheep bobous nimtereban ruam on unabo ini noanim. Ato om bobo nanaba unbi yamai on, ebi dura bag dogu sareu on yau asar.” 31 On mes on efan siyor Beersheba, yabin on nan on orot ruam siyaumatan bonen.

32 Osi dura bo baibasit Beersheba nan siyamai isawar gibunai, Abimelech a Phicol rus simatabir men sinai au Philistia. 33 Namon Abraham wengar tamarisk ibo Beersheba nan itanum ato BADA God Mama Wantoanin on ikwafirai. 34 Abraham wera weromin bag Philistia nan ima.

Copyright information for `UBR