Genesis 22

God Abraham An Baitutum Irutobonai

Kwanda fani sisawar gibunai, God on Abraham an baitutum irutobonai ato iyawur iyau, “Abraham!” Ato Abraham iyafotai iyau, “Men, yau nio!”

Namon God iyawur iyau, “Om natum kaitamom wat Isaac, om am nuabo bag on unboai unan Moriah tafanamai nan. Yau arimon oyau tani ani yoboem on tefanai nan natum unasubun ato unterai sirifu mes auriu un kutetai.”

Ra itom fomenei, Abraham imisir an donkey tefanai sifumama iyous ibo titiwag, weie sirifu terin an wegar fani iyasutuenen donkey tafanai iyagai. On natun orot Isaac a an bobo orot ruam iboes mat sinai tafanam menan God iyawur on nan. Ra baitoninai Abraham matan iyeit inai efan nanenei nan it. Ato on an bobo orot ruam iyawures, “Omi nin donkey mat won mama ato yau on fifi orot rui wanan nan God wan kwafirai ato wan matabir men wannat.”

Abraham sirifu terin an wengar ikafurir ibo natun Isaac itai iyabar ato on toun on wairaf ai duf a nikok iboen. Osi kaitenei sibib si nan, ato Isaac awan itagai taman itetemai iyau, “Bab!” Abraham iyafotai iyau, “Men, yau natu?” Isaac iyau, “Wairaf a nikok on atonio ato sheep boboun sirifu terin aurin on menan?”

Abraham iyafotai iyau, “Yau natu, God Toun on arimon sheep boboun in bononoat sirifu terin aurin,” ato rus kaitenei sibib sinai.

Namon osi sinai efan menan God iyawur on nan sigat, Abraham sirifu agim kema iyon ato wengar tefanai iruyabar, weie on natun Isaac ann, iman ifatumen ato sirifu agim kema tefanai iyenuai. 10 Abraham iman iyof an nikok ibo, asun itagai natun itasubun mes. 11 Ra kaita BADA an anea safam emon aurin iyorir iyau, “Abraham, Abraham!” On iyafotai iyau, “Men, yau nio.”

12 Anea iyawur iyau, “Om imam men fifi orot usinai unyein a men aifan tani aurin uni yamai mes. Ari weie asagob om on God e kakafai yabin om natum orot kaitamom wat on God aurin men urugagarai on.”

13 Namon Abraham au koun na irutabir ato iyeit rega fofotanai sheep tona an geg ai nan wengar famenai itarun itatawar it. Abraham inai sheep tona ibo iyasubun ato natun orot an efan igaraminai sirifu iter God aurin ikutetai. 14 On fasinai Abraham on efan iwabai iyau, “BADA Arimon Inbononoat” on mes sabu ari ra nana seyoyorai sau, “BADA An Oyauai Nan Arimon Inbononoat.”

15 BADA an anea wera bairuin ba safam emon Abraham aurin iyorir ato iyawur iyau, 16 “BADA ato nanaba iyau, ‘Yau Tou Wabiui abi faro yabin om Yau auriu uifonabo ato natum orot kaitamom wat men urugagarai on, 17 yau arimon dura bag ani momoginem ato ani yamai wawam agirim on sinison safamai siribod a tore an gasa ba. Om wawam agirim on arimon sinsowar asi ragit sin bomerubes ato asi mafam gagamis on osi sini noanis. 18 Om am fesi faisisi on sabu tafanam au engon arimon bai momogin sin boai, yabin om yau auriu uifonabo on mes.’” 19 Namon Abraham natun Isaac rus simatabir men sinai an bobo orot ruam auris ato engonei simisir sinai au Beersheba. Ato Abraham on Beersheba nan ima.

Nahor Nanatun Wawan Agirin

20 Wera fani sisawar gibunai, Abraham on tain Nahor awan Milcah duran itatam on fifirig nimtereban ton itu. 21 Fifi ainau orot wabin on Uz, fifi orot bairuin wabin on Buz, fifi orot baitonin wabin on Kemuel,(on min Aram taman) 22 Namon fifirig nim ba wabis on Chesed, Hazo, Pildash, Jidlaph a Bethuel. 23 Bethuel min Rebecca taman. Osi fifirig orot nimtereban ton on Abraham tain awan Milcah itu. 24 Mat Nahor awan ufuigeg wabin Reumah on eb nanatun wabis on Tebah, Gaham, Tahash a Maacah on itu.

Copyright information for `UBR