Genesis 23

Sarah Irabob Ato Abraham Budi Efan Itobon

Sarah ima inai an kwanda 127 ibo. On Hebron nan irabob Canaan tafanam amonai ato Abraham on Sarah aurin iyababan ato irous ibo touousai.

On efan menan awan rabobin i yen on ikirir ato inai Hitt yangan auris; ato iyawures iyau, “Yau on nanawan orot nin amomui amama; motob turin auriu won kutetai an tobon on nan yau awau an garobai.”

Osi siyafotai siyau, “Wai kavian, om wei wai dura un tatami. Wei waitem om on bai netewar orot faiwarim bag, on mes om garob an efan obin wat erubin ato nan awam egarobai. Wei engon wabi yasisir garob efan wanitem, on nan awam un garob.”

Namon Abraham auris uson itur ato iyawures iyau, “Omi wonbi basiteu awau nin an gagarob on, abi fefeyanim Zohar natun Ephron on wotawur weineu. Yau abi fefeyanai fofonin on an Mechpelah agim dogu ato motob matanai yen on yau ititeu. Yau abifefeyanai on an baiyan tutufin initeu ato omi matamui ani baiyan ato on garob efan min innat yau ininoaniu.”

10 Ephron toun on an sabu Hitt yangan mat on mafam gagamin an furi awan sesebinai simair simama, on nan emon ibi yafot on osi sabu engon sitatam. 11 Ephron iyau, “Au kavian, om au dura etatam. Om atonio agim dogu on men un tobon mes. Yau au agim dogu a motob tutufin mat engon on asir anitem mom. Yau au sabu matasi au motob asir abitem mom ato on nan awam un garob.”

12 Namon Abraham Hitt yangan nasi uson itur, 13 ato osi tainan tainan sitatam Abraham Ephron aurin iyau, “Yau abi fefeyanim tainam ereben un tatamiu, yau motob an baiyan tutufin ani baiyanim on un boai ato yau awau nan an garob.”

14 Ephron Abraham iyafotai iyau, 15 “Yau au kavian, motob an baiyan an fofon on agim silver 400 ato baise ot men ato baiyan an fofon aurin tani yamai rut basuti ma in komas. Om motob asir ebo mom ato awam nan egarob.” 16 Ephron motob an baiyan ibaton ato Abraham ibasit, on mes Hitt yangan matasi bai totobonotis sefofour ba on agim silver iyab inai ifofonin ato Ephron itai.

17 On mes Ephron an motob Mechpelah amonai Mamre nan au wera matan na, on motob agim dogu mat a wengar engon on amonai on Abraham inoanai. 18 Hitt yangan ato mafam gagamin an furi awan sesebinai sikuayo sibi dudur on engon sisagob Abraham noan.

19 Namon Abraham awan Sarah on on agim dogu amonai igarob Canaan tafanamai nan. 20 On mes motob a agim dogu ato Hitt yangan ibinoanis on inat Abraham an rasi dogu mes imatar.

Copyright information for `UBR