Genesis 24

Isaac Awan Jever Aurin

Abraham ari on iorokwar isawar. Ato on bobo aifan engon tutufin ifofour on BADA imomoginai. Ra kaitamom, Abaraham an bobo orot atamanin on goa amonai sawar engon tutufin ikakaifaren on aurin iyau, “Om imam sasanawui eiwan ato unau matan. Yau agogoi Om safam a tafanam an BADA God Wabinai uni faro on, om men arimon nin Canaan sabu sanasi yau natu orot awan un rubinai mes. Om totor un matabir unan tafanam menan yau au rat barenai nan ato yau au dam warar amosi emon, yau natu orot Isaac awan jeverei un boai.”

Baise bobo orot itetemai iyau, “Ato jeverei in tinan men an boai an nanat mes on mamaba? Enonosin arimon fofonin natum orot an boai an matabir men om am tafanamai?”

Abraham iyafotai iyau, “Ambin! Om natu men un boai un matabir au tafanamai mes. BADA, safam an God on tamau an goa a yau au rat baren tafanam emon iboeu agat ato ifaro on arimon atonio motob on wawau agiriu inites. On an anea arimon ini yafarai onai ini netewarim unan natu orot awan un boai ato un matabir. Ato jeverei in tinan men in gogoi rum won nanat mes on, yau au baifaro emon irufanim. Baise bobo kaitamom wat on, yau natu on men un boai un matabir unan men yau au tafanamai.” On mes bobo orot iman an bada Abraham sasananai iwanen ato ifaro mamaba Abraham i yawur on itafour mes.

10 Namon bobo orot an bada Abraham an camel engon auyotoat iboen a siwar obis fani iboen ato inai Abraham tain Nahor an mafam gagamin aurin Mesopotamia tafanamai nan. 11 On an werai on inai dogu sareu mafam gagamin kounai igat mom on camel iyames sindas sirouen. On min irabirabi, on an werai jever sigat sareu sitasu mes. 12 Namon bobo orot ibayoi ifefeyan iyau, “O BADA, yau au bada Abraham an God, ari ra eibaisiu au bobo innat obin in matar ato am moa obin uniyamai au bada Abraham aurin. 13 Eit! Yau atonio dogu sareu bisinai atatawar, ato mafam gagamin an jeverig on se gat sareu sinasu. 14 Yau arimon jeverei tani anawur, ‘Karun, am kibub eyirai esur ato sareu eiteu atoman.’ Ato on jeverei am bobo orot Isaac aurin un rurubinai mes on, arimon auriu inau, ‘Basit, au bada, etoman.’ Namon on in botein inau, ‘Yau arimon am camel mat asi sareu an boai sin toman. On bobo nanaba in mamatar on yau arimon an sagob Om am moa obin on au bada Abraham aurin ufour.’ 15 Bobo orot on nana ibabayoi ato jeverei boboun wabin Rebecca on abaranai sareu kibub iyabar mat inat igat. On min Abraham tain Nahor awan Milcah rus natus Bethuel, on natun jeverei. 16 On jeverei on mamarag ato matafin, men orot tani rus siyen on. On isur inai dogu sareuai nan kibub sareu ibonuai ato imatabir men inat. 17 Bobo orot iyayai inai inefotai ato iyawur iyau, “Karun, fofonin am kibub emon sareu utiteu at toman i.”

18 Jeverei iyafotai iyau, “Au kavian, basit sareu un toman” on ra kaita kibub abaran emon iyeirai isur imanai ibotan ato itai itoman. 19 Rebecca sareu itai itoman isawar gibunai ato iyau, “Yau anan sareu an boai annat am camel mat auris ato anites sin toman inan ini fofonis.” 20 On ra kaita an kibub sareu bobaitu asi didiwagai irir isawar ato iyayai inai dogu sareuai nan sareu turin ba isun ibo inat auris, on bobo nanaba ifour i nan i nat sareu ibi kayam mom asir camel engon sareu sitoman ifofonis. 21 Ato orot on dura ambin asi matanai wat ibi mateteai it sagob mamaba BADA on an bobo iyamai inat obin emamatar ai ambin. 22 On an werai jeverei camel sareu ites sitoman isawar weie, orot agim gold aburus an urakof an baiyan gagamin ibo ato aburunai iyein a agim gold kwasi tayabaris ruam on asunai iganen. 23 Namon on itetemai iyau, “Om ekasoneu, om tamam on iyafan a an goai efan fofonin yau au orot mat ari fom wat nan waten?”

24 On iyafotai iyau, “Yau tamau on Bethuel a wa wau orot jever on Nahor a Milcah. 25 Wei ai goai on wayo ison kwakwan sen fofonin camel bayu sinam a ai goa amonai on eb efan yen fofonin omi mat wonen.”

26 Namon orot sindan irou ato BADA ikwafirai. 27 On iyau, “Yau BADA ani fain, yau au bada Abraham an God, on an kaber a faskikinai an aumatan au bada aurin ibokikin. Ato yau on BADA ibototoriu totor wat anat au bada Abraham an dam warar auris agat.” 28 Jeverei iyayai inai ayon an goai ato bobo engon tutufin simamatar auris on idudur. 29 Rebecca robun wabin on Laban. On an werai on robun aburunai urakof a asunai kwasi iten a dura mamaba orot jeverei i yawur on idudur i tatam on, on iyayai inai ato orot igaturai dogu sareuai nan camel sesebisi itatawar, 31 ato iyawur iyau, “Om enat rut tanan au go. Om orot on BADA imomoginem. Aibo mes nin kounai etatawar? Yau au goai on efan abo titiwag yen om aurim a am camel mat auris.” 32 On mes Abraham an bobo orot on Laban rus sinai au go. Ato Laban an bobo orot on camel tefasi emon sawar siyeiren ato asi bayu siboen sinat sites siyam. Namon sareu sibo sinat Abraham an bobo orot a on an orot mat ass sit souen mes. 33 Namon bayu nanai siyein, baise on iyau, “Yau men gariwat bayu anam mes, ab ainau on dura an kasonem unsagob yau aibo mes anat nin.” Laban iyau, “Basit, ekasonei.”

34 On mes bobo orot on ibosuruf dura ikakafun iyau, “Yau on Abraham an bobo orot. 35 BADA on yau au bada Abraham gagaminai bag imomoginai ato sawarotin imatar. On bobaitu engon; sheep, goat, cow, agim silver, agim gold a orot jever agirotis on engon itai. 36 Yau au bada awan Sarah on ijenekwar an werai fifi orot ituai, ato yau au bada an buder engon natun itai. 37 Yau au bada iyameu ai faro on an dura ati fonaboai mes. On iyawureu iyau, ‘Om men Canaan tafanam emon jeverei un rubin yau natu awan mes. 38 Baise om unan tamau an sabu, an dam warar amosi natu awan nan unrubin. 39 Ato yau au bada aitetemai au, ‘Ato jeverei men in gogoi yau rui wan nanat on arimon mamaba? 40 On iyafoteu iyau, ‘BADA ato ra fufur abi fonaboai On arimon an anea ini yafarai om rum wonan bainonot aifan on iniyamai weinem. Om arimon tou au sabu emon natu awan unboai, yau tamau an dam warar emon. 41 Eta on kaitamom wat. Om unan yau au dam warar auris ato osi men sini basitem jeverei unboai unnanat on arimon om baifaro emon on in rufanim.

42 Yau ari rabirabi anat dogu sareuai nan ato abayoi, ‘Yau au bada Abraham an BADA God, karun, eibaisiu au bobo innat obin inmatar. 43 Yau atonio dogu sareuai. On an werai jeverei boboun sareu boin mes in gagat on, yau arimon ani fefeyanai an kibub emon sareu initeu an toman. 44 Ato on jeverei inbi basit sareu initeu an totoman a toun in gogoi camel asi sareu inboai inites sin totoman on, yau asagob jeverei min on urubinai au bada natu awan mes.’ 45 Yau nana ababayoi ato Rebecca abaranai kibub auman inat ato isur dogu sareuai sareu itsun mes. Yau awur au, ‘Karun, sareu eiteu an toman.’ 46 On ra kaita an kibub abaran emon iyeirai isur ato iyau, ‘Etoman a mat am camel sareu anites sin toman.’ On mes yau sareu atoman ato on camel ba asi sareu ites sitoman. 47 Yau aitetemai au, ‘Om iyafan natun jeverei?’ Ato on iyafoteu iyau, ‘Yau on Bethuel natun jeverei, Bethuel on Nahor a Milcah rus natus.’ Namon yau urakof aburunai ayein a asunai kwasi ai ganen. 48 Namon yau sindau arou ato BADA akwafirai. Yau BADA anifain, yau bada Abraham an God. On ibo totoriu totor wat anat yau au bada an dam warar auris ato jeverei agaturai on natun awan mes. 49 Basit omi ari won gogoi ami moa obin a dura bagai wat au bada Abraham aurin wonbi yamai on basit rerebai won kasoneu. O omi men won gogoi mes on eb rerebai won kasoneu ato yau an sagob au bainonot ani yamai.”

50 Namon Laban a Bethuel rus siyafotai siyau, “Atonio bobo on BADA emon, on mes wei men eta tani yen aifan wanau on. 51 Rebecca on atonio, om ebo ato enai am bada Abraham natun orot awan mes inmatar, mamaba BADA Toun i yau nanaba.” 52 On an rai Abraham an bobo orot atonio dura itatam on, on sindan irou ikwafir isur magin motob iruyein ato BADA ikwafirai. 53 Namon bobo orot on monag sawar agim silver a agim goldai sibi yamen on a beber iyateten ato iboen Rebecca itai. Mat on siwar baiyas gagamis bag on robun a ayon ites.

54 Namon Abraham an bobo orot an orot mat si nat on bayu siyam sitom ato fom nan mat siyen. Osi fomenei simisir ato Abraham an bobo orot on iyau, “Yau agogoi an matabir men anan au bada aurin.”

55 Baise Rebecca robun orot a ayon rus siyafotai siyau, “Jeverei on eikirir tafaror kaitamom o ra auyotoat nanaba mat wanama weie on gibui inan.”

56 Baise Abraham an bobo orot on iyawures iyau, “Men won botaniu mes. BADA on ibaisiu au bib iyamai inat obin imatar; on mes woni yafareu anan au bada Abraham aurin.”

57 Osi siyafotai siyau, “Basit ot jeverei tayor enat ato tai tetemai tait.” 58 On mes osi Rebecca siyor inat ato sitetemai siyau, “Om egogoi atonio orot rum wonan i?” On iyafotes iyau, “Eee! yau rui anan.”

59 On mes osi Rebecca a an fio kaifar jever on sikirires ato Abraham an bobo orot a on an orot fani mat sinai. 60 Ato osi atonio dura ai on Rebecca simomoginai ato siyawur siyau:

“Wei robui. Om arimon sabu babaisonis ayos unmatar! Om wawam agirim arimon asi ragit sin bomerubes ato asi mafam gagamis sin boai!”
61 Namon Rebecca a an bobo jeverei rus sibotitiwag ato asi camel tefasi sigai simair. Abraham an bobo orot Rebecca ibo ato tafanam sikirir sinai.

62 Isaac on Dogu Sareu BADA Yayawasin Yau Eiteu On An Dogu Sareu emon inat Canaan tafanam turinai nan imama. 63 Rabirabi tani Isaac igat inai masauai ibibib ato matan ireben inai on camel si nat on ites. 64 On an werai Rebecca iyeit Isaac it on an camel emon isur 65 ato Abraham an bobo orot itetemai iyau, “Orot ato masau ai ibib aurit e nat on iyafan?”

Bobo orot iyafotai iyau, “On min yau au bada Isaac.” On mes Rebecca beber ibo ato magin ikukum.

66 Namon bobo orot ato bobo engon tutufin ifofour on Isaac ikasonai. 67 Isaac on Rebecca ibo sinai ayon Sarah an guwi ai sirui ato nan iawan sima. Isaac on Rebecca inuaboai ato on emon kubainunub ibo, on an rai ayon irabob gibunai.

Copyright information for `UBR