Genesis 25

Abraham An Dam Warar Fani

(1 Chr 1.32-33)

Abraham jever tani ba iawan, on wabin min Keturah. On jever nanatun sirarat wabis on Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak a Shuah. Sheba a Dedan rus tamas on Jokshan a Dedan wawan agirin on Asshur yangan, Letush yangan a Leumm yangan. Midian nanatun on Ephah, Epher, Hanoch, Abida a Eldaah. Atonio osi engon on Keturah wawan agirin.

Abraham an buder engon on Isaac aurin ikirir; baise Abraham on nana yawasin imama an werai on siwar awawan ufuigeg nanatun sibitu on ites. Namon osi fifirig gigiawan on iyafares sinai au wera matan tafanam nan sitama mes, yabin Abraham on men igogoi osi fifirig on Isaac mat sitama.

Abraham An Rabob A An Garob

Abraham iorokwar bag weie irarabob an kwanda on 175. On nanatun Isaac a Ishmael, Machpelah agim doguai nan sigarob, Mamre bisinai au wera matan na, on min Ephron an motobai, Ephron min Zohar Hitt orot natun. 10 Motob ato Abraham Hitt yangan auris itotobon on, on nan Abraham a awan Sarah rus sigarobis. 11 Abraham irabob gibunai, God on Isaac imomoginai. Isaac on Dogu Sareu wabin BADA Yayawasin Yau Eiteu On An Dogu Sareu bisinai nan ima.

Ishmael An Dam Warar

(1 Chr 1.28-31)

12 Atonio on Ishmael nanatun wawan agirin an dudur, Ishmael on Abraham natun, Sarah an agir jeverei Egypt emon wabin Hagar on ituai. 13 Ishmael nanatun mamaba sirat i nan, osi wabis on atonio: Nebaioth, Kedar, Adbeel Mibsam, 14 Mishma, Dumah, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Naphish a Kedemah. 16 Osi on dam auyotoat an yayatan ruam nanatun wawas agiris, ato osi wabis min asi goa mafam siwab seiris. 17 Ishmael an kwanda on 137 weie irabob. 18 Ishmael an dam warar on Havilah a Shur tafanam basunai nan sima, Egypt au wera matan na, eta au Assyria i nan on nan. Abraham nanatun wawan agirin fani on ma komasis fasisi on mes osi mabisi nan sima.

Esau A Jacob Rus Sirat

19 Atonio on Abraham natun Isaac an dudur. 20 Isaac an kwanda orot ruam an rai on Rebecca iawan, on min Bethuel natun jeverei a Laban robun, osi min Aram emon sinat Mesopotamia nan. 21 Rebecca on arin on mes Isaac on BADA aurin ibayoi awan Rebecca aurin fifi itituai mes. BADA on Isaac an bayoi iyafotai ato on awan Rebecca on inafot. 22 Fifirig orot sisiru on Rebecca yanai simama ato osi rus on sibi yerarat. On mes Rebecca iyau, “Aibo mes atonio bobo on nanaba emamatar yau auriu?” On mes on inai BADA iti tetemai an baiyafot it boai mes.

23 BADA on aurin iyau, “Tafanam ruam om yam amonai; om arimon sabu ruam unitu, osi sin kuseb ato tani on arimon in faiwar kwakwan men tani ba. Ainau orot on arimon giya orot ini agirai.”
24 Rebecca an wera inat itotoub on fifirig orot sisiru sirat. 25 Fifi orot ainau irarat on usin mururin, ato usin engon on bubunin youbin wat on sitau, on beber usinai i takwakwarai bait, on mes on wabin siyor Esau.
25.25Hebrew dura wab Esau an yabin tani bisini bag on sau, Usin bubunin youbin, mat on wab on seyoyorai Edom, ato on an yabin min Mururin.
26 On gibunai fifi giya bairuin ba irarat on imanai Esau ann etun on aumiet bag ibokikin auman irat, on mes on siyor Jacob.
25.26Hebrew dura wab Jacob an yabin tani bisinai bag on sau, on ann etun ibokikin (Ato dura kawenai on sau, on baisigogo otin.)
Isaac on an kwanda orot wat ton, on an rai Rebecca on osi fifirig sisiru itu.

Jacob On Esau An Abou Buder Iyabaruai

27 Fifirig sirat orot simatar, ato Esau on bo am an orot imatar ato on an gogoi on regai inabib, baise Jacob on orot rutanobin ato an gogoi on goai wat imama. 28 Isaac an nuabo on Esau, yabin Isaac an gogoi on rega masono Esau ibobo wain on i yam, baise Rebecca an nuabo on Jacob.

29 Ra tani Jacob bayu ibi tab ato Esau regai nan ibibib on bitanan igi kwakwan auman imatabir men inat. 30 Esau on Jacob aurin iyau, “Yau bayu mes bag ararabob. Gariwat, om bayu a sosof mururin ato ebi tab on turin eiteu.” (On fasinai Esau wabin tani min siyor Edom.) 31 Jacob iyafotai iyau, “Om ainau on am abou an buder on yau uniteu, weie yau bayu anitem.”

32 Esau iyau, “Engon basit wat! Yau on kafakakai mom anarab, ato abou an buder on arimon men aifan obin tani ini yamai yau auriu on.”

33 On mes Jacob iyafotai iyau, “Basit, om ainau on yau auriu unifaro ato am abou an buder on uniteu. On mes Esau baifaro an aumatan Jacob aurin iyamai ato an abou an buder on ibo itai.”

34 Namon Jacob sarar fani a sosof turin itai. Esau on bayu iyam itom isawar weie imisir inai. Esau atonio bobo nanaba ifour an itinai on abou an buder on aurin on asir yabin wagan wat.

Copyright information for `UBR