Genesis 26

Isaac Gerar Nan Imama

Gomar tani on tafanamai imatar, men ainau Abraham an werai imamatar ba. On mes Isaac inai Gerar nan Philistia asi aiwab orot Abimelech aurin. BADA on Isaac aurin irobotet ato iyawur iyau, “Om men unan au Egypt mes, om nin tafanamai ema mamaba awurem on nanaba. Om atonio tafanamai on kafakakai unama ato Yau arimon om bisimui anama ato ani momoginem. Yau arimon tafanam engon tutufin on om a nanatum wawam agirim aurim anitem. Yau aumatan tamam Abraham aurin abi yamai on arimon an bokikin. Yau arimon ani yamai nanatum wawam agirim sinison ato siribod safamai sen ba a atonio tafanam engon mat anites. Om am fesi fasisi on sabu tafanam au engon arimon ani momogines. Yau arimon ani momoginem yabin Abraham fonau ibo au baifafaro a au baifofor engon ikaifaren.”

On mes Isaac on Gerar nan ima. On an werai Gerar tafanam an orot Isaac sitetemai awan aurin. On iyawures iyau, “On on yau robu.” Men fofonin itau on awan, yabin on iber on tafanam matuanis arimon sitasubun ato Rebecca sit boai, yabin on jever on momogin fafa. Isaac wera weromin nan ima, namon ra tani aiwab orot Abimelech an gigo emon isirir isur ato Isaac a Rebecca rus on sirorout sibi yayan on ites. On mes Abimelech Isaac iyor inat aurin ato iyawur iyau, “Ari weie asagob ato jever on om awam! Om aibo mes uyau on om robum?” Isaac iyafotai iyau, “Yabin yau ai nonot on ari atau nin on yau awau ato omi arimon wotasubunueu.”

10 Abimelech iyau, “Om aifan wei auri ufour? Om am komasin emon on fofonin yau au orot tani on awam rus siten ato bit gagamin bag watabar.” 11 Abimelech sabu engon auris isosoan iyau, “Iyai iyafan atonio orot awan rus auris bobo komasis in fofour on arimon inarab.”

12 Isaac on motobai fesi ibofefes ato on kwanda kaitamom amonai on bayu gagamin bag ikuwain men ato fesi itatanum ba, yabin BADA imomoginai on mes. 13 Isaac on sawarotin imatar ato an sawar on nana irat igai asir on inat sawar an aiwab orot imatar. 14 On an sheep, cow a an bobo orot jever on ison kwakwan on mes Philistia sabu sibi boboarai. 15 On fasinai osi Philistia yangan simisir dogu sareu ainau Isaac taman Abraham an bobo orot sisasar on engon sitounen men sigai.

16 Namon Abimelech Isaac iyawur iyau, “Om wei ai tafanam on eikirir egat. Om ari unat orot faiwarim bag umatar men wei ba.” 17 On mes Isaac igat inai Gerar roubabanai nan an guwi iyon ato nan ima.

18 Ainau bag Abraham an werai, on dogu sareu on sigaraba isaren ato on irabob gibunai, Philistia sabu motob sibo sitounen men igai. On mes Isaac an bobo orot mat on dogu sareu sisaren men. Isaac taman Abraham dogu sareu wabis ibites on wab kaitamom min Isaac ites men. 19 Isaac an bobo orot roubabanai nan dogu sareu sisar ato kibubur sareu sigaturai. 20 Gerar an sheep kaifarotis on Isaac an sheep kaifarotis mat sigam ato siyawures siyau, “Atonio dogu sareu on wei noai.” On mes Isaac dogu sareu on i wabai, “Gamo.”

21 Namon Isaac an bobo orot dogu sareu tani ba sisar, baise osi on mat aurin sigamo, on mes Isaac on i wabai, “Gigit.” 22 On efan ikirir inai mabinai nan ato dogu sareu tani ba sisar, on nan motob on an dura ambin. On mes i wabai, “Rurufanin,” ato iyau, “Ari weie BADA atonio motobai efan itet a arimon an obin gagamin tan boai.

23 Isaac tafanam Gerar ikirir inai au Beersheba. 24 On fom BADA on Isaac aurin irobotet ato iyawur iyau, “Yau om tamam Abraham an God. Om men unaber mes, Yau on om bisimui. Yau arimon ani momoginem a nanatum wawam agirim babaisonis anitem, yabin Yau au agir orot Abraham aurin aumatan.” 25 Isaac sirifu agim kema nan iyon ato BADA ikwafirai. Namon an guwi nan iyon ato an bobo sabu dogu sareu sisar.

Dura Bo Baibasit Isaac Abimelech Rus Siyamai

26 Abimelech an au baiyaten orot wabin Ahuzzath a bai gagam an bai netewar orot wabin Phicol mat on Gerar tafanam emon sinat Isaac sititai mes. 27 On mes Isaac itetemis iyau, “Omi on ari aibo mes wonat woniteu mes? Omi ainau on yau woi ragiteu ato woi teteriu ami tafanam ai kirir agat?”

28 Osi siyafotai siyau, “Ari weie wei wait bunag BADA on om bisimui, on mes wei wainonot wau on dura bag wat dura bo baibasit basuti tani yamai. Wei wagogoi unaumatan, 29 on om wei auri men bobo komasis uni yamen, mamaba wei om aurim wai yamai tufai wai kirirem unai ba. Ari weie irubunag BADA on om imomoginem. 30 Namon Isaac osi auris forag ibotitiwag ato osi siyam sitom. 31 Ra itom fomenei, Isaac Abimelech rus aumatan siyamai ato sifaro bonen. Isaac iyau baitotoris ato tufai ikirires sinai.

32 On wera kaitamomai Isaac an bobo sabu dogu sareu sisasarai aurin on sinat ato siyawur siyau, “Wei sareu wagaturai.” 33 On mes Isaac dogu sareu i wabai, “Shibah.” Ato ari on mafam gagamin min wabin seyoyorai Beersheba—“On an yabin min Bai faro an dogu sareu.”

Esau Awawan Ruam Wabis

34 Esau an kwanda orot ruam weie Hitt jeverig ruam iawanis, Beeri natun jeverei Judith a Elon natun jeverei Basemath. 35 Baise Esau awawan ruam asi yawas sibi yamai on yababan gagamin sibo sinat Isaac a Rebecca rus auris.

Copyright information for `UBR