Genesis 27

Isaac On Jacob Imomoginai

Isaac ari on iorokwar ato matan sifot. On natun orot abou iyor inat ato iyawur iyau, “Yau natu!” Esau iyafotai iyau, “Men bab, yau nio.”

Isaac iyau, “Yau on ai orokwar ato men asagob meyan arimon anarab. Om am fidu an iyo mat eboen ato egat enai regai masono tani unyoai ato un boai unnat weineu. Yau au gogoi bayu momonin on nanaba eitab ato ebo enat auriu. Yau on bayu anam in sawar gibunai arimon au bai momogin kanfoun anitem weie anarab.”

On an rai Isaac on Esau aurin dura ibi kakafun on Rebecca itatam. On mes on an werai Esau igat inai regai bib mes, Rebecca natun Jacob iyawur iyau, “Yau ato arimon atatam tamam on Esau iyawur iyau, ‘Om masono tani ebo enat ato eitab weineu. Yau anam in sawar gibunai ato yau arimon BADA matanai au bai momogin anitem weie anarab.’” Rebecca an dura ibotein iyau, “Ari weie natu, om fonau etatam ato aifan anau on nanaba uni yamai. Om enai goat unis sigaraba setatawar amosi on goat bobous momos ruam eboen enat ani taben ato on emon tamam an gogoi bayu momonin an botitiwag. 10 Om un boai unan tamam unitai inam ato arimon an bai momogin initem weie inarab.” 11 Baise Jacob ayon iyawur iyau, “Om usagob Esau on bubunin youbin ato yau on usiu rumomoyin.

12 Tamau usiu in bototobon mes on ingatureu yau abi sigoai on, arimon yau tou an au dabiu ato arimon men bai momogin an boai on.”

13 Fifi ayon iyafotai iyau, “Yau natu, aifan audab on eikirir yau an boai, yau dura aifan au on bobo nanaba eiyamai, om enai goat ruam eboen enat auriu.” 14 On mes on inai ato goat ruam on iboen inat ayon itai, ato Rebecca bayu momonis itaben ibotitiwagen mamaba Isaac an gogoi i yau nanaba. 15 Namon Rebecca on Esau usin an bai takwakwaren obis bag goai iya si yen on iboen Jacob itakwakwarai. 16 Rebecca goat korofis iboen Jacob imanai a anyonai menan usin rumomois on nan ibo babaren. 17 Namon on bayu momonis a rafi sarar teteren mat on natun Jacob itai.

18 Namon Jacob inai taman aurin ato iyau, “Bab.” Isaac iyafotai iyau, “Men, yau natu, om iyafan.”

19 Jacob iyafotai iyau, “Yau on natum ainau orot Esau. Om dura mamaba uyawureu on aiyamai. Karun, emisir emair ato bayu momonis abo titiwag abo anat on unam weie ato am bai momogin uniteu.”

20 Isaac itetemai iyau, “Yau natu, om mamaba gariwat bag ugaturai? Jacob iyafotai iyau, “BADA am God ibaisiu agaturai.”

21 Isaac on Jacob iyawur iyau, “Om auriu auriu enat usim an botobon an sagob. Om on dura bag Esau ai ambin?” 22 Jacob irui taman Isaac bisinai bag ato Isaac on natun usin ibotobon ato iyau, “Om fonam on Jacob fonan, baise imam abotobon on Esau iman.” 23 Isaac men irubunagai on Jacob, baise on iman on er bubunin tuan Esau iman ba. Isaac on an bai momogin ititai mes, 24 baise itetemai men iyau, “Om min dura bag yau natu Esau i?” Jacob iyafotai iyau, “Dura bag, yau on Esau.”

25 Isaac iyau, “Yau natu, au gogoi bayu momonis ubotitiwag on ebo enat anam, on gibunai weie au yau bai momogin anitem.” Jacob bayu iboen inat ato itai iyam a sareu wine mat ibo inat itai itoman. 26 Namon on taman Isaac iyau, “Yau natu, om auriu auriu enat ato eyaniu.” 27 On mes on inat bisinai ato iyaan. On an werai Isaac on Esau an bai takwakwaren yanden itatam on imomoginai ato iyau, “Aee, yau natu yanden on motob ato BADA imomoginai on yanden ba. 28 Yau God abi fefeyanai on safam an turub initem a tafanam an mour ungaturai. On sawareg a sareu wine bobous gagaminai initem. 29 Mat On ini yamai arimon sabu tafanam engon tutufinai on om sini agirem a sabu engon tutufin arimon om sin kakafem. Om arimon taitaim tutuam engon uni netewaris, a ayom nanatun wawan agirin arimon om sin kakafem. Osi sabu iyabon sau dabim on God arimon inau dabis a osi sabu iyabon sebi momoginem on God arimon arimon ini momomgines.

Esau Ifefeyan Isaac Iti momoginai Mes

30 Isaac on Jacob imomoginai isawar ato Jacob on sasasan wat taman ikirir inai mom on, tuan Esau ba regai ibibib on imatabir inat igat. 31 On mat bayu momonis itaben ato iboen inai taman aurin. Ato iyau, “Karun tamau, om emisir emair bayu momonis ato aurim abo titiwag abo anat on unam weie am bai momogin uniteu.”

32 Isaac itetemai iyau, “Om iyafan?” Esau iyafotai iyau, “Yau om natum ainau orot, Esau.” 33 Isaac on men sunub iror ato ibosuruf usin engon sibiror ato iyau, “Ato nan on iyafan bobaitu iyasubun ibo inat auriu i? Yau ato arimon aam isawar mom ato om unat. Yau au bai momogin kanfoun on engon tutufin on aitai, ato dura bag arimon on ini noanai au wantoan.”
34 On an werai Esau taman an dura itatam mom on, fonan gagaminai iyoku itou fufuan ato ifefeyan iyau, “Tamau, yau mat am bai momogin eiteu.”

35 Isaac iyafotai iyau, “Om taim inat isigoweu. Ato om am bai momogin on, on ibo.

36 Esau iyau, “Atonio on wera bairuin ba yau isigoweu. Men taniyoi on, on mes wabin min Jacob. Yau au abou an buder on, on ibo ato ari on au bai momogin ba ibo.” Namon Esau on taman itetemai iyau, “Om men buder tani ubotan yau auriu i?”

37 Isaac iyafotai iyau, “Yau on aiyamai inat om am bada mes imatar a mat dam warar on sinnat on an bobo sabu mes simatar, a sawareg a sareu wine boboun gagaminai aitai. Yau natu, men aifan tani yen arimon aurim ani yamai.”

38 Esau on nana taman idodoai ibi fefeyanai i yau “Tamau om am bai momogin min on wat i? Yau mat eimomogineu.” On ibosuruf itou.

39 Namon on taman Isaac iyafotai iyau, “Om am ma on tafanam an mour emon mabimui unama uni bitanangi a safam an turub emon mat mabimui unama.
40 Om arimon baiyo bai gagamai nan bayu un gaturai unamair unama, ato taim uni agirai. Baise on an werai unbi fonaseir on, om arimon on an an baibad emon on toum un kusebim mabimui unama.”

41 Esau tain Jacob aurin on gigit nana i yen yabin taman on Jacob imomoginai on mes. Esau inonot iyau, “Tamau an rabob an ra on inat iufin nono ato tou yababan insawar gibunai on yau Jacob anasubun.”

42 Baise on an werai Rebecca itatam Esau aifan iyau. On mes dura iyafar Jacob inat ato iyawur iyau, “Untatam, om tuam Esau on ebi nonotai inasubunuem mes. 43 On mes natu, yau dura aifan au on nanaba unafour. Om ari bag unan tafanam Haran nan robu Laban aurin. 44 Ato om nan rum kafakakai wonama weie tuam an yatatab on insibu insur. 45 On an rai om tuam an yatatab insawar a ato bobo aifan aurin ubiyamai on mat ininosfotai weie, yau dura ani yafar ato un matabir men unnat. Yau men agogoi ra kaitamom amonai on nanatu ruam engon ani siwanim.”

Isaac Jacob Iyafarai Laban Aurin

46 Namon Rebecca on Isaac iyawur iyau, “Yau Hitt jever mat ma on abi suweigan. Ato Jacob ba awan on tafanam emon inbi awan mes on, yau arimon men anama on.”

Copyright information for `UBR