Genesis 29

Jacob Inat Laban An Go Mafamai Igat

Jacob nana ibib inai ato inat sabu au wera matan tafanamai nan simama on auris igat. On matan i yeit on dogu sareu it, ato sheep kuayo matas engon ton on nan siki bubuai si yen. Osi sheep min on dogu sareu emon sareu sitotoman, ato agim gagamin on dogu sareu awan siyayafotai. On an rai sheep engon si nat sibi kaita weie sheep kaifarotis dogu awan emon agim sirurukou i gat ato sareu sibites sitotoman isasawar weie agim sirurukou irur men an efanai.

Jacob sheep kaifarotis itetemis iyau, “Yau tuturau, omi on men emon?” Osi siyafotai siyau, “Wei on Haran yangan.”

On itetemis iyau, “Omi Nahor wawan Laban min wosagobai i?” Osi siyafotai siyau, “Aee, wei wasagobai.”

Jacob on itetemis iyau, “On min basit emama i?” Osi siyafotai siyau, “On basit emama, ato eit, on natun jeverei Rachel on ato an sheep mat sibib se nat.”

Jacob iyau, “Ari on aiyet ato wera men ibo on sheep un boes unar asi goai, om sareu eites setoman ato eboes ematabir men wayo sinam.”

Osi siyafotai siyau, “Wei men fofonin nanaba wani yamai, ainau on sheep engon sinat nin sini kaita weie dogu awan emon agim wan rukou inan ato sheep sareu wanites sin toman.”

Jacob on nana sheep kaifarotis auris ibi kakafun ato Rachel taman Laban an sheep mat sinat. 10 On an werai Jacob on Rachel a abun Laban an sheep mat ites on, on totor inai dogu sareu awan agim irukou ato sheep sareu ites sitoman. 11 Namon Jacob on Rachel ibo yayanin ato aumiet itou. 12 On iyawur iyau, “Yau on om tamam an tara, Rebecca natun orot.”

Ato jeverei iyayai inai taman ikasonai.
13 On an werai Laban abun Jacob duran itatam, on iyayai inat inefotai, irous iboyayanin ato ibo inat goa amonai sirui. Jacob bobo aifan simamatar on engon abun Laban aurin idudur. 14 Laban iyau, “Ai, dura bag, om on yau biou au tara turin.” Ato Jacob nan roke kaitamom ima.

Jacob On Rachel Leah Rus Auris On Laban Iagirai

15 Laban imisir Jacob iyawur iyau, “Om men yau au dam warar on mes bobo asir unabo on. Om ekasoneu am baiyan biyam egogoi unboai?” 16 Laban nanatun jeverig ruam; ainau jeverei on wabin Leah, ato giya jeverei wabin on Rachel. 17 Leah on matan obis, ato baise Rachel on mamarag.

18 Jacob on Rachel inuaboai kwakwan, on mes iyau, “Yau arimon kwanda nimtereban ruam aurim anabo ato an garamin on natum giya jeverei Rachel on uniteu ani awan.”

19 Laban iyafotai iyau, “Iyobin bag, yau om anitem uni awan ato men orot tani abi nonotai on, on mes nana bisiwui ema.” 20 Jacob on kwanda nimtereban ruam bobo iboen onai Rachel it boai. Ato Jacob ibobo an nanianai on sitau on ra ton o bat nanaba iboen bait, yabin on Rachel inuaboai kwakwan on mes.

21 Namon Jacob on Laban iyawur iyau, “Wera ato abobo on ai sawarai nono, om natum jeverei eiteu ani awan.” 22 On mes Laban tabin an forag ibotitiwag ato sabu engon ibebegis sinat. 23 Baise on fom Laban on rouser Leah on ibo inai Jacob itai rus siyen. 24 Laban an agir jeverei Zilpah on natun Leah itai an bobo jeverei mes. 25 Ra itom fomenei weie Jacob it isagob on Leah ato Laban iyawur iyau, “Om aibo mes on nanaba aurim ufour? Yau Rachel aurin on aboen ato aibo mes uisigoweu?”

26 Laban iyau, “Wei nin ai kik on men nanaba yen gigiawan ainau setatabin weie ainauan on gibui. 27 Om emousin atonio tabin forag tafaror kaitamom on insawar weie giya jeverei Rachel ba wanitem, on an garamin on kwanda nimtereban ruam ba auriu unabo.”

28 Jacob ibasit ato tabin an forag yasisir tafaror kaitamom isawar gibunai Laban natun jeverei Rachel ba itai awan mes. 29 Laban an agir jeverei Bilhah on natun jeverei Rachel itai on an bobo jeverei mes. 30 Jacob on Rachel ba rus siyen a on inuaboai kwakwan bag men Leah ba. Namon Laban aurin kwanda nimtereban ruam ba iboen.

Jacob Nanatun Sirat

31 On an werai BADA it on Jacob an nuabo Leah aurin on kafakakai wat ato Rachel on ibi nuaboai kwakwan, on mes iyamai Leah on fofonin fifirig initu, baise Rachel on fifirig ambin. 32 Leah inafot ato natun orot irat. On iyau, “BADA au yababan it ato ari weie yau awau arimon ini nuaboiu.” On mes iwabai Reuben. 33 On inafot men ato natun orot tani ba irat. On iyau, “BADA natu orot iteu men, yabin On itatam Jacob on yau men ebi nuaboiu.” On mes iwabai Simeon. 34 On min on inafot men ato natun orot tani ba irat. On iyau, “Ari weie awau arimon yau bisiwui wat, yabin nanatun orot ton aitu.” On mes i wabai Levi. 35 Namon Leah inafot men ato natun orot tani ba irat. On iyau, “Ari weie yau BADA ani fain ani duduranai.” On mes iwabai Judah. Namon on fifirig baitu ibotan.

Copyright information for `UBR