Genesis 3

Adam A Eve Rus God Fonan Siseir

BADA God on rega an bobaitu engon ifofouris sanasi, mota on kutatabir an sagobotin bag men bobaitu fani ba. Mota on jever aurin iyau, “Omi min dura bag, God iyawurem atonio masau amonai on men wengar uwan tani wonan i?”

Jever on mota iyawur iyau, “Wei on masau amonai wengar uwas on engon wanam. Baise God on iyau, ‘Omi wengar ato masau basunai bag etatawar on uwan men wonan a men won ruyein mes, ato omi on wonbi yamai on arimon wonarab.’”

Baise mota on jever iyawur iyau, “Omi dura bag arimon men wonarab on. Yabin God isagob omi wengar uwan won boai wo nanin on arimon matam sin ruserenis wonnat God ba won matar, ato arimon won sagob menan on obin a menan on komasin.”

Namon jever wengar uwan it on bayu obin ato wakiroron isoror, mat inonot on igogoi bag gigiboan it boai, on mes jever wengar uwan tani ibo iyan. On awan orot bisinai imama on turin i tai iyan. Namon osi rus matas on siruserenis, ato tous sisagobis on keremomotis. On mes osi bubudau rorous sisagiren ato beber mes siyafofotes.

On rabirabi wera saminai orot awan rus on BADA God masauai ibibib on rarabin sitatam, on mes osi rus sinai wengar sanasi siyob. Baise BADA God on orot aurin iyor iyau, “Adam, om menan?”

10 Orot iyafotai iyau, “Yau atatamim Om masauai ubib u nat on mes aber au ob, yabin yau on keremomotiu.”

11 Ato God iyau, “Iyafan ikasonem om keremomotim? Om wengar uwan ato dura wawaninai asofafarim men utan on ubo uyan bait?”

12 Orot iyafotai iyau, “Jever ato om ubiteu on wengar uwan turin iteu aan.”

13 Namon BADA God on jever aurin iyau, “Atonio bobo on aifan uyamai?” Ato jever iyafotai iyau, “Mota min on i kuyoyowiu ato abo aan.”

14 On mes BADA God mota aurin iyau, “Om atonio bobo uyamai on mes, om on gogabur asi bobaitu a rega asi bobaitu engon tefasi on om audabim! Om arimon yamui un dudun ato arimon fofou unam am yawas tutufinai. 15 Ato Yau arimon ani yamai om a jever rum on sanamui on wonbi magigiren bonen a om am fesi a jever an fesi mat on sinbi ragit bonen. Ato osi tani on arimon unim in fasfinim ato om on arimon ann etun ungiai.”

16 Namon God on jever aurin iyau, “Om unbi nafot nan on arimon usi baban gagamin anitem, om arimon usi baban auman fifirig unitu. Baise om on arimon nana awam orot un gogoiai bisinai wat. Ato om arimon on an faiwar babanai unama.”

17 Ato God on Adam aurin iyau, “Om dura wawaninai asofafarim wengar uwan men u tan, ato om awam fonan utatam ubo uyan on mes, Yau motob on au dabai. Om arimon am yawas tutufinai bobo gagamin bag unabo weie bayu in matar u nan 18 Gwagwar a wayo aisikis on arimon sin kubouis sinag am masau sin toutanis, om arimon wengar a wayo rorous motob emon segeg on unam. 19 Om arimon bobo wawanin unabo abar un takakair un reben weie bayu in matar. Om wantoan nana bobo wawanin un bobo mom asir unarab ato au motob un matabir men unsur, yabin Yau on motob emon afourim. Yau on fofou emon afourim on mes om un matabir men au fofou.”

20 Adam awan i wabai Eve,
3.20Evean yabin tani on yayawasin.
on an yabin min sabu yawasis semama, osi ayos.

21 BADA God bobaitu korofis on iyamen beber mes, ato Adam awan rus iyotes. 22 Ato BADA God iyau, “Orot ari inat ot ba imatar, on sawar engon tutufin obin a komasin on isagob. On men tani basitai iman inotet ingat wengar yayawasin ba uwan in boai inan, ato yawasin wantoan inama.” 23 On mes BADA God orot i faitan Eden masau emon igat, efan menan God orot ifourai nan masau it tar i tab mes. 24 BADA God on orot a jever ifaitanis sigat gibunai, on anea wawanin a seri wairaf wamemeran auman au nan au gibun ebi tabubu on Eden Masau au wera matan na iya eta it kakaifarai onai sabu men yawas an wengar aurin sitar mes.

Copyright information for `UBR