Genesis 31

Jacob Laban Emon Iyayai

Jacob itatam on Laban nanatun si yau, “Jacob on ot tamat an sawar ibi noanai on engon tutufin iboen. Ato ot tamat aifan ibi noanai on emon on sawar an aiwab orot imatar. A mat Jacob it isagob on Laban an yawas aurin ifofour on men ainau ba. Namon BADA on Jacob iyawur iyau, “Om ematabir men enai tatamam a am dam warar asi tafanamai. Yau arimon om bisimui anama.”

On mes Jacob dura iyafar Rachel a Leah rus auris sit nat menan an bobaitu ikakaifares on nan. On iyawures iyau, “Ari aitai on, omi tamam an yawas yau auriu on men ainau ifofour ba; baise tamau an God on yau bisiwui emama. Omi rum wosagob yau tamam aurin on au faiwar tutufinai aboen. Baise on isigoeu au baiyan on wera auyotoat nanaba men fofon kaitamomai iteu on. Baise God on yau irufafareu. On an werai Laban inau, ‘Goat ato usis faremis on om am baiyan,’ bobaitu engon sin totoub on faremis. Ato on an werai inau, ‘Tisasamaris on om am baiyan,’ bobaitu engon sin totoub on nanatus bobous on tisasamaris wat. On mes God on tamam an bobaitu engon iyabaruai ato yau iteu.

10 Bobaitu si baiyayar an werai on yau abomomout goat tona usis tisasamaris, faremis a gigirumis on goat toub mat sibi yayar on aites. 11 God an anea bomomoutai iyawureu iyau, ‘Jacob!’ Yau ai yafotai au, ‘Men, yau nio.’ 12 Ato God an anea iyau, ‘Eit! goat tona usis tisasamaris, faremis a gigirumis on goat toub mat sebiyayar. Yau atonio bobo anafour in matar, yabin Laban abi abi engon aurim ibi yamen on aiten.’ 13 Yau God min on Bethel nan aurim arobotet, menan matair agim Yau auriu ukutetai ato rura momon kerin umutai ato auriu aumatan dura uiyamai. Om ari bag atonio tafanam eikirir ato un matabir men unan am rat baren tafanamai nan.”

14 Namon Rachel a Leah rus Jacob siyafotai siyau, “Wei tamai an buder on men tani yen wan boai on.” 15 On wei e boei on nanawan jeverig ba. Om wei utobonei, ato men on wat on, baise on wei ai baiyan an agim on engon ireben isawar. 16 Sawar a agim an bai aiwab engon ato God wei tamai emon iyabaruai on wei noai a nanatui noas. On mes God mamaba iyawurem on eiyamai.

17 On mes Jacob ibotitiwag ato imisir awan ruam a nanatun iboes camel tefasi iyagagaiis. 18 Ato an bobaitu engon iboes ainau iyafares si nan a mat on an sawar engon tutufin ato tafanam Mesopotamia imama ibinoanai on engon iboen imatabir men taman Isaac an tafanam Canaan aurin. 19 On an werai Laban on inai an sheep bubunis it yaragen mes ato Rachel on ufutai taman an goai irui an bai yuyur god on ibo tawaseiren. 20 Jacob on Laban isigoai men ikasonai isagob on yai kirir. 21 On mes on an sawar engon tutufin iboen mat iyayai. On Euphrates sareu irabon weie on ibosuruf inai Gilead oyau oyau tafanam aurin.

Laban Jacob Gibunai Ifaitan Inai

22 Ra ton isawar gibunai weie sabu Laban sikasonai on Jacob iyayai. 23 Laban an dam warar orot iboes Jacob gibunai sifaitan sinai wera nimtereban ruam weie Gilead oyau oyau tafanamai nan sibotan. 24 On fom God bomomoutai Laban iyawur iyau, “Om un kaifarai tiwag Jacob men dura ai unau beberuai mes.” 25 Jacob an guwi on Gilead oyauai iyon imama. Ato Laban an dam warar mat sinat sibotanai ato osi on eb asi guwi on nan Gilead oyauai siyonen.

26 Ra itom weie rus osi sinofoten ato Laban imisir Jacob iyawur iyau, “Om aibo mes usigoweu ato nanatu jeverig uboes uyayai, an itin on sitau ragitai sebi gagam sefafatumes sai ba? 27 Om aibo mes usigoweu ato bubuniai uyayai kirireu? Om yau ut kasoneu ato yau arimon dour tatafai, yasisirai a kwarerai nan ati yafarem utan. 28 Om men wera uteu ato wawau at boyayanis a nanatu jeverig atau baitotoris, om on ojis asi bobo on uiyamai. 29 Yau on faiwar yen fofonin ati komasim, baise on fom on tamam an God iyawureu men eta tani ai nan dura ai anau beberuem mes. 30 Yau asagob om am gogoi bag on un matabir men unan am tafanam aurin on mes ukirireu, baise aibo mes au bai yuyur god on ubo tawaseiren?”

31 Jacob on Laban iyafotai iyau, “Yau aber, yabin yau ai nonot on om arimon nanatum wani ai nan utabarueu on mes. 32 Baise om nin iyafan un gaturai on om am bai yuyur god ibo tawaseiren, on min unasubun. Nin ati dam warar matasi, nan toum erunanag eiten aifan om noam on eboen.” Jacob on men isagob Rachel on Laban an bai yuyur god ibo tawaseiren.

33 Laban irui Jacob an guwi ai inuen, weie inai Leah an guwi ai ba, a bobo jever ruam asi guwi ai ba, baise an bai yuyur god men igaturen. Namon on inai Rachel an guwi ai ba irui. 34 Rachel on goa asi bai yuyur god on iboen camel an sifumama amonai iwanen ato tefanai imair imama. Laban guwi amos engon irunanagen baise osi bai yuyur god men igaturen. 35 Rachel taman iyawur iyau, “Au bada, auriu abi ebi yatatab, yau men fofonin namui an misir an tawar; yabin yau ari on au roke abo amama.” On mes Laban guwi amonai irunanag wat ato an bai yuyur god men igaturen.

36 On mes Jacob iyatatab kwakwan ato yatatabai nan Laban iyawur iyau, “Yau abifan komasin wat aurim aiyamai i? Abi sofafar astob on fasinai om faiwar ubo kouwui ufaitaniu unat nin ugat? 37 Ari on au sawar engon tutufin urunanagen ato am goa sawar aifan wat ugaturai on om noam i? Om nin basunai eyatet egat om am dam warar a yau au dam warar engon matasi sinitai, weie osi sinau iyafan on dura bag. 38 Yau om rut tamama ari on kwanda orot kaitamom isawar ato am sheep a am goat usis engon obis wat sitotoub sirarat, a mat yau men am bobaitu boboun tani aan on. 39 On an rai rega kuke tutuenis sheep tani siyasubun on, yau men a boai a nat abi yoboem on, baise yau tou sheep tani a boai abi garaminai. Ato om fom ai rai sheep tani kuke tutuenis siyasubun aurin on dura wawaninai u yawureu ato tani a boai anat abi garaminai. 40 Ra sigaraba wera forabin i tabiu a fom an nuba sibuin imotobiu, men fofonin aten bubur. 41 Ato kwanda orot kaitamom bisimui amama on atonio nanaba wat. Kwanda auyotoat an yayatan bat on nanatum jeverig ruam auris aboen, a kwanda nimtereban kaitamom on am bobaitu akaifares. Ato om nana au baiyan on wera auyotoat nanaba men fofon kaitamomai uiteu on. 42 Ato baise tatamau Abraham a Isaac asi God men yau bisiwui it mama mes on, om arimon erimau bag uti yafareu atan. Baise God au yababan a bobo aifan abi yamai on it, ato on fasinai On rarab fom dura wawaninai iyawurem on om bobo fetag ufour.”

Jacob A Laban Rus Sanasi Bo Baibasit Imatar

43 Laban on Jacob iyafotai iyau, “Atonio jeverig on yau nanatu, nanatus min yau nanatu a sawar engon tutufin ato eiten on yau noau a mat atonio bobaitu on yau au bobaitu. Baise men fofonin ari aifan ani yamai nanatu jeverig nanatus mat auris. 44 Om enat yau rut dura bo baibasit tani yamai, nin agim tanyon inag ato on tanitai on ati not inrurar on om yau rut dura tabi basitai on.

45 On mes Jacob agim gagamin kaitamom ibo tefanai irou matair mes. 46 On an dam warar orot iyawures agim siruayo ato siyadodog igai. Namon osi agim ato sibi yadodog on sesebinai simair bayu siyam. 47 Laban on agim-yadodog iyor Jegar-Sahadutha ato Jacob on iyor Galeed. 48 Laban imisir Jacob iyawur iyau, “Atonio agim-yadodog on om yau rut ati not in rurar.” On mes on efan wabin iyor Galeed. 49 Laban on eb iyau, “Om yau rut on mabit mabit tanama, baise BADA on arimon inbi mateteit.” On mes on efan wabin iyor Mizpah. 50 Laban dura ibotein iyau, “Om nanatu jeverig men un kaifares tiwag ai jever tani unbi awan on men an sagob, baise un sagob on God on ebi mateteit.” 51 Laban Jacob aurin mat iyau, “Agim atonio yau aya dodog igai, om yau rut sanati a atonio on matair agim. 52 Atonio agim-yadodog a atonio matair agim on not e rurar. Yau on men ani giserai an rabon om an yowim an rabim mes a om eb men uni giseirai un rabon yau un yowiu un rabiu mes. 53 Abraham an God a Nahor an God, osi tatamas asi God arimon sanati ini gurubabanit.” On mes Jacob taman Isaac an God ikwakwafirai on Wabinai ifaro. 54 Namon Jacob bobaitu tani iyasubun ato oyau tefanai sirifu ikutetai, an dam warar ibebegis sinat ato mat bayu siyam sitom isawar weie osi nan oyauai siyen. 55 Ra itom fomenei fomenei Laban imisir nanatun jeverig a wawan fifirig ibo yayanis a iyau baitotoris weie ikirires imatabir men inai an au go.

Copyright information for `UBR