Genesis 38

Judah Tamar Rus

Wera fani sisawar gibunai Judah taitain tutuan ikirires ato inai orot wabin Hirah on rus sitama mes, on min Adullam mafam emon. On nan Judah on Canaan orot wabin Shua natun jeverei igaturai. On iawan ato rus siyen; on jeverei inafot ato natun orot ituai wabin iyor Er. Gibui on inafot men ato natun orot ituai wabin iyor Onan. On min on fifi orot tani ba ituai wabin iyor Shelah. Ato Judah min Achzib nan imama nan fifi orot irat.

Judah on natun ainau orot wabin Er on awan irubin. On jeverei min wabin Tamar. Baise Judah natun ainau orot Er on bobo komasis BADA matanai ifofour; on mes BADA on Er iyasubun irabob. Namon Judah on Er tain orot Onan iyawur iyau, “Om enai tuam rabobin an kena rum wonen. Ot ati baifafaro iyau nanaba on tuam nanatun ambin inarab inan on tain giya orot on jever iniawan ato fifirig sinarat on tuan orot rabobin nanatun mes.” Baise Onan isagob fifirig sin rarat on men arimon on nanatun on. On fasinai on tuan kena rus si yen on, an sareu motobai idedebur isusur onai on men fifi tani itarat tuan orot aurin on. 10 Onan bobo aifan ibi yamai on komasin BADA matanai, on mes BADA on Onan mat iyasubun irabob. 11 Namon Judah rawan jever Tamar iyawur iyau, “Om un matabir men unan tamam an goai nana kena un mama ato yau natu orot Shelah inarat gagamin in matar.” On nanaba iyau yabin on iber, ari Shelah ba inarab ato tutuan sirarabob ba. On mes Tamar imatabir men inai taman an goai imama.

12 Kwanda fani sisawar gibunai Judah awan, Shua natun jeverei on irabob. Judah on an roro wera isawar gibunai, on turan Hirah on min Adullam emon on rus sinai efan Timnah nan sabu on an sheep bubunis siyayaragen on itites mes. 13 Sabu fani Tamar siyawur on rawan orot Judah on enan au efan Timnah nan an sheep bubunis in yaragen mes. 14 Tamar on isagob nono Judah natun giyamomos Shelah on irat orot imatar ato men sitai iawan on. On mes on kena an bai takwakwaren usinai si yen on iboseseren ato beber ibo magin ikukum toun ibuniai. Ato on inai Enaim mafam an eta awanai nan imair imama. On eta kaitamom min on inai Timnah mafamai igat.

15 On an rai Judah ibib inat it on men isagob on yabin on magin ikukum on mes. On inos on eta eta an jever. 16 On aurin Judah irabon inai eta rebanai ato iyau, “Yau agogoi rut tanen.” Judah on men isagob on rawan jever.

Tamar iyau, “Om rut tanen aurin on aifan wat arimon uniteu?”

17 On iyafotai iyau, “Yau au goat boboun etatar on aurim ani yafar.”

Ato jever iyau, “Basit wat, ato om sawar tani uniteu on aumatan ba bisiwui an kakaifarai weie gibui goat uni yafar.”

18 Judah itetemai iyau, “Ato aifan egogoi anitem on aumatan ba bisimui i nen?”

Jever iyafotai iyau, “Om anjomui damud er wabim auman on a am tutuk on un iteu.” On mes Judah sawar iboen jever itai. Namon on rus siyen ato jever inafot.
19 Tamar inai au go, on magin beber iboseir ato an kena bai takwakwaren on iyoten men.

20 On gibunai Judah on turan Hirah iyafarai goat boboun ibo inai jever ititai ato an garamin aumatan sawar ato bisinai si yen on itabo mes. Baise on jever men igaturai on. 21 Hirah on Enaim an orot fani nan on itetemis iyau, “Eta eta an jever nin eta rewanai imama on menan?”

Osi siyafotai siyau, “Nin men eta eta an jever tani emama on.”

22 On mes Hirah imatabir men inai Judah aurin ato iyau, “Yau eta eta an jever men agaturai on. Ato orot on mafam emon on eb siyau, ‘Nin men eta eta an jever tani emama on.’”

23 Namon Judah iyau, “Na eikirir, sawar aifan bisinai sen on bagun on ini noanai. Ot men tagogoi sabu sini koboit sin sererit. Yau afourtobon ati baiyanai, baise om jever men ugaturai on.”

24 Roke ton isawar gibunai, sabu fani on Judah siyawur siyau, “Om rawam jever Tamar on eta eta an jever ba fetag fetag orot mat si yen simimisir ato ari on inafot.”

Judah dura wawaninai iyau, “Omi wobo wogat ato wairafai woter inaras inarab.”

25 Osi Tamar sibo si gat ato dura iyafar rawan orot aurin iyau, “Yau on orot iyafan atonio osi sawar ebi noanai on emon on ai nafot. Omi woi nateteyen tait, iyafan an sawar, damud wab auman a tutuk.”

26 Judah sawar iten isagob ato iyau, “On on bobo obin iyamai, yabin yau dura aifan au on men aiyamai, natu orot Shelah men aitai iawan, ato Judah men gibui rus siyen.

27 On an wera inat Tamar i tatoub mes on osi sigaturai on arimon fifirig orot sisiru sinarat. 28 On koun igigiyai usi baban gagamin i boai an werai on fifi tani iman ainau iyotet igat ato bai totoubis an jever on fifi iman ibo uram mururinai iyous ato iyau, “Atonio on ainau irat.” 29 Baise on iman itein irui men ato tain giya orot on i nau irat, on mes bai totoubis an jever iyau, “Om ato nanaba toum am eta uwawar ugat!” ato on iwabai Perez. 30 Gibui on tuan imanai uram mururin auman irat ato i wabai Zerah.

Copyright information for `UBR