Genesis 4

Cain A Abel

Adam awan Eve rus siyen ato jever inafot fifi orot ituai wabin iyor Cain. Jever iyau, “Yau BADA an baibaisai on fifi orot aituai.” On gibunai jever on Cain tain Abel ba ituai ato osi sirat gagamis simatar weie, Abel on sheep kaifarotin imatar ato Cain on masau bofefesotin imatar. Wera fani sisawar gibunai Cain an masau emon bayu fani iboen inat BADA aurin sirifu ikutetai. Baise Abel on an foro sheep sanasi abou boboun tani on iyasubun iweyab bios momos wat iboen inat. BADA on Abel a an sirifu ikutetai aurin on iyasisir, baise Cain an sirifu ikutetai on BADA it men iyasisir. On mes Cain iyatatab kwakwan ato magin iwani. Namon BADA on Cain aurin iyau, “Om aibo mes ebi yatatab? Om aibo mes magim iwani? Om bobo obin wat un fofour on Yau arimon ani basitem. Baise om men bobo obis un fofour on bokomas on ebotitiwag ini ragitem mes. Bokomas on egogoi bag in boem, baise om un faskikin bokomas un bomerubai.”

Namon Cain on tain Abel aurin iyau, “Ot tagat tanai au masau.” On an werai osi masauai nan Cain imisir tain Abel irab iyasubun.

Namon BADA on Cain aurin iyau, “Om taim Abel on menan?”

On iyafotai iyau, “Yau men asagob. Ato nin min yau au bobo taiu an kaifarai mes i?”

10 BADA iyau, “Om aifan uiyamai? Etatam om taim an tara on orot jever ba motob emon auriu eyoyor. 11 Om taim uyasubun ato an tara on igaror isur motobai. On fasinai Yau audabim ato om arimon atonio motob emon on an faitanim un gat. 12 Om atonio motobai masau un bobo on men arimon bayu yabin obin inyein on. Om arimon am mair ma ambin ato asir amui uni dadanamim mom tafanam au engonai.”

13 Ato Cain on BADA aurin iyau, “Yau au baimaki ubiteu on gagamin bag men fofonin an boai on. 14 Om on ari atonio motob emon urukouwiu a gat, ato arimon magim emon mat anob. Yau arimon tafanamai au goa ambin ato etai ani dadanam, ato iyai iyafan in gatureu on arimon inasubunueu.”

15 Baise BADA on Cain iyawur iyau, “Ambin bag. Iyai iyafan om inasubun on arimon an garamin nimtereban ruam ba on tefanai nanaba ani makiai.” Namon BADA on Cain usinai kukufot iyein onai iyai iyafan in gaturai on men inasubun. 16 On mes Cain on BADA magin emon igat inai Eden wera matan Nod tafanamai nan ima.

17 Cain awan rus siyen ato inafot natun orot Enoch ituai. On gibunai Cain on mafam gagamin iyoyonin min on natun fifi orot wabin Enoch on iwab seirai. 18 Enoch natun Irad irat, ato Irad on Mehujael taman, a Mehujael on Methushael taman a Methushael on Lamech taman. 19 Lamech on jever ruam iawanis, tani wabin Adah ato tani wabin Zillah, 20 Adah natun orot Jabal ituai, on min iyabon ato guwi ai sima gogabur an bobaitu sibi tues on osi tamas. 21 On tain on Jubal; on min iyabon ato tataf a orof sikwakwareren on osi tamas. 22 Zillah mat on natun orot Tubal-Cain ituai, on min bai yuyur ta, ta on agim bronze a agim iron ai iteteren. Tubal-Cain robun min Naamah.

23 Lamech awawan ruam iyawures iyau, “Omi Adah a Zillah, rum tainam won reben. Omi Lamech awawan au dura won tatam, yau orot ibi gawudeu aurin on asubun a orot boboun kiyam ibiteu on asubun. 24 Iyafan Cain inasubun on arimon baimaki ra nimtereban ruam in boai ato iyafan Lamech inasubun on arimon baimaki ra orot ton, orot ta aurin auyotoat an yayatan nimtereban ruam inboai (77).”
25 Adam awan rus siyen men ato jever fifi tani ba ituai ato i wabai Seth, ato iyau, “God on fifi tani ba iteu Abel an efan irorog, yabin Cain tain iyasubun on mes.” 26 Seth on eb natun orot irat ato i wabai Enosh. On an werai sabu si bosuruf BADA si kwakwafirai.

Copyright information for `UBR