Genesis 41

Joseph Aiwab Orot An Bomomout Yabin Iyaubunag

Kwanda ruam inai isawar gibunai, Egypt an aiwab orot ibomomout on Nile sareu rewanai itatawar. Ato cow engon nimtereban ruam usis obis kadidis on sareu emon sigai sinai tefai ato sibosuruf wayo si yam. Namon cow engon nimtereban ruam ba sigai; osi on usis teinis rarikis. Osi sinat ato cow ato sareu rewanai wayo si yam on bisisi sitawar. Ato cow usis teinis rarikis on simisir cow usis obis kadidis on siyam isawar. Namon aiwab orot on bomomout i tai on iror imisir. On iyeinir men iyen bubur ato bomomout tani ba it. On ibomomout on sawareg ann kaitamomai yabis engon nimtereban ruam siya gagamis tutufis obis ato simari. Namon sawareg nimtereban ruam ba sisisigis sigat. Osi sawareg on men obis a gagaf rabis yabin kwanda an yabat forabin irabis on mes. Namon sawareg gagaf rabis on simisir ato sawareg gagamis tutufis obis on sitonanis. Aiwab orot en bubur emon imisir weie, isagob on i bomomout. On mes aiwab orot fomenei imisir ato magin an itin on men yasisir. Ato on dura iyafar Eygpt amonai orot gigiboanotis, kwakwairotis a baromotis engon siruayo ato an bomomout ikasones, baise men iyafan tani iyau bunag aurin.

Namon sareu wine kaifarotin on aiwab orot iyawur iyau, “Yau ari aurim ani rufan, yau on bobo komasin aiyamai. 10 Ra kaitamom om yau a rafi teren an orot gagamin rui auri uyatatab ufatumei ato fafatum goa an bai netewar orot an goai nan ureberuei. 11 Fom kaitamom rafi teren an orot gagamin rui wa bomomout ato wai bomomout asi yabis on ta ta. 12 Hebrew jorei boboun on mat nan wamama, on min fafatum kaifarotis asi bai netewar orot an bobo orot. Wei wai bomomout wa kasonai ato asi yabis on mabi mabi iyau bunagen weinei mamaba wa bomomout on fofonisi. 13 On dura aifan iyau bubunagei on bobo engon nanaba simatar. Yau au bobo an efanai uyeiniu men, baise om rafi teren an orot gagamin on wengarai usikon.”

14 Namon aiwab orot on sasasan wat an bobo orot iyafares sinai Joseph aurin ato fafatum goa emon on sibo sigat. On sareu iyeib, iyaragai ato sawar obis iyoten weie inat aiwab orot nanai itawar. 15 Aiwab orot on Joseph iyawur iyau, “Yau abomomout ato men iyafan tani arimon itau bunag on. Baise yau sikasoneu on om fofonin bomomout asi yabis unau bubunagen.”

16 Joseph iyafotai iyau, “Aiwab gagamim, yau on men fofoniu, baise God on arimon inau bubunagim tiwag ato ini yasisirem.”

17 Aiwab orot iyau, “Yau abomomout on yau Nile sareu rewanai atatawar. 18 Ato cow engon nimtereban ruam usis obis kadidis on sareu emon sigai sinai tefai ato sibosuruf wayo si yam. 19 Namon cow nimtereban ruam ba sigai. Osi on usis teinis a rarikis ato asi itis on komasis bag. Yau Egypt amonai men meyan on nanaba aiten on. 20 Namon cow usis teinis rarikis on simisir cow obis kadidis on siyam isawar. 21 Baise men iyafan tani it isagob osi on tuturas siyam isawar, yabin osi itis on nana komasis. Namon yau en bubur emon amisir. 22 A mat au bomomout tani ait on sawareg ann kaitamomai on yabis nimtereban ruam gagamis tutufis obis iya ato simari. 23 Namon sawareg nimtereban ruam ba sisisigis sigat, osi on men obis gagaf rabis, yabin kwanda an yabat forabin irabis on mes. 24 Ato sawareg gagaf rabis on simisir sawareg obis gagamis simari on sitonanis. Yau au bomomout on gigiboanotis, kwakwairotis a baromotis akasones, baise men iyafan tani arimon auriu itau bunag on.”

25 Namon Joseph on aiwab orot iyawur iyau, “Atonio bomomout ruam on asi yabis on kaitamom. God iyoboem nono bobo aifan arimon iniyamai. 26 Cow nimtereban ruam usis obis kadidis min kwanda nimtereban ruam, a sawareg nimtereban ruam obis gagamis simari on eb kwanda nimtereban ruam. Osi ruam asi yabis on kaitamom. 27 Cow nimtereban ruam usis teinis rarikis gibui sigeg on a sawareg nimtereban ruam gagaf rabis kwanda an yabat forabin irabis. On an yabin min kwanda nimtereban ruam arimon gomar gagamin inmatar. 28 Dura ato mamaba awurem on nanaba God iyoboem nono bobo aifan arimon ini yamai. 29 Kwanda nimtereban ruam amonai Egypt tafanam engon on arimon mour gagamin inmatar. 30 On gibunai kwanda nimtereban ruam amonai on arimon gomar gagamin in matar, mour an kwanda obis on tani nosfoten yabin ato gomar in nanat on tafanam engon ini komasai. 31 Mour an wera tutufin on asir bainosfot inmatar yabin gomar kounai e nat on in komas kwakwan bag. 32 God bomomout ruam ibi yoboem asi yabis on kaitamom wat. On iyau nono yen ra gibui arimon ini yamen sin matar. Ato on min arimon sasasan wat in matar.

33 On mes aiwab orot, om ari bag not sagob gigiboan an orot on un rubin ato Egypt tafanam in kaifarai. 34 Om am bai netewar orot fani un rubines Egypt tafanam sin kaifarai. Ato mour an kwanda nimtereban amonai, osi orot jever sinawures asi bayu sin kukuwain on bayu matas engon nim sinyaya ato matan tani on sin boai mabinai sin yeyeinin. 35 Om unawures ato kwanda obis se nat nan on bayu engon tutufin sinboai sin tubabarai. Mat om faiwar unites mafam gagamis amosi goa gagamis sin yonen ato sawareg engon tutufin nan siniwan ato an kaifar yangan nan sin kaifarai. 36 On bayu on sini gosusur i nen sabu auris ato kwanda nimtereban ruam Egypt amonai gomar in mamatar aurin. On eta ai sabu Egypt amonai on men arimon sini bitanangi.”

Joseph On Egypt An Gawan imatar

37 Aiwab orot an babadis mat atonio bainonot eta on sibasitai. 38 Ato iyawures iyau, “Ot arimon men meyan orot tani Joseph ba tan gaturai, on orot on God an ayu bisinai emama.” 39 Aiwab orot Joseph iyawur iyau, “God ato osi engon iyoboem, men iyafan tani an sagob a gigiboan gagamin om ba. 40 Yau arimon an yeinim unnat au tafanam engon tutufin un kaifarai ato om dura aifan unau on au sabu engon fonam sinboai. Om am baibad on yau ekesiu wat babawui. 41 Yau ari arurubinem unnat uni gawan Egypt tafanam engon tutufin un kaifarai.” 42 Aiwab orot imakokoanai urakof, aiwab asi baifafaro a kukufot er an fot auman on iboseir ato Joseph imakokoanai iwan. Usis bai takwakwaren obin fafa on iyotai a anyonai agim gold damud auman on igi domanai. 43 Ato an bai gagam wa bairuin on itai nan inabib, ato an bai gagam orot aunan sitawar ato siyoku siyau, “Eta worereb! Eta worereb!” Ato Joseph on irubinai baibad itai Egypt tafanam engon an Gawan imatar. 44 Aiwab orot on Joseph iyawur iyau, “Yau on aiwab orot baise men iyafan tani Egypt tafanamai on an gogoi ai aifan ini yamai ab ainau om uni basit weie.” 45 Aiwab orot Egypt yangan wabis Zephenath Paneah on Joseph itai, a Heliopolis mafam gagamin an tafaror bai netewar orot Potiphera natun jeverei, Asenath on Joseph itai iawan.

Joseph an kwanda on orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat an werai on ibosuruf Egypt aiwab orot aurin ibobo. Aiwab orot an goa ikirir ato Egypt tafanam engon ibibib.
47 Kwanda nimtereban ruam amonai bayu an mour on gagamin bag imatar. 48 Osi bayu engon Joseph an bobo yangan iyawures siboen mafam gagamisi nan goai situbabaren a mafam gugudis ta ta mat asi goa nan siyonen, ato bayu osi mafam masau emon i gat on asi goai bag situbabaren. 49 Sawareg on irat kwakwan bag Joseph men fofonin iti fofon, an itin on tore an gasa ba.

50 Weie gomar an kwanda it inat it gat, Joseph nanatun fifirig orot ruam on awan Asenath itu. 51 On iyau, “God iyameu au bai kokosar engon ai nosfoten a tamau an dam warar mat.” On mes natun ainau orot wabin iyor Manasseh. 52 On eb iyau, “God nanatu iteu au yababan emon nin tafanamai.” On mes natun gia orot wabin iyor Ephraim.”

53 Kwanda nimtereban ruam mour an wera Egypt tafanam ibi yasisir on inat an kanfoun igat. 54 Ato gomar an kwanda nimtereban ruam on ibosuruf, mamaba Joseph i yau on nanaba. Ato gomar min tafanam fani mat iboes, baise Egypt amonai on bayu i yen. 55 On an rai Egypt sabu si bosuruf sibi bitanangi ato aiwab orot aurin bayu mes sibi fefeyan. On mes on iyawures iyau, “Omi wonai Joseph woit, ato aifan inau on nanaba woni yamai.” 56 On gomar on irat kwakwan Egypt tafanam engon ibo, on mes Joseph bayu sawareg goa gagamis engon iruserenen ato Egypt sabu sawareg sitotobon. 57 Sabu tafanam ta ta emon engon sinat Joseph bisinai sawareg sitotobon. Yabin gomar irat kwakwan tafanam ta ta engon ibo.

Copyright information for `UBR