Genesis 42

Joseph Taitain Tutuan Sinai Au Egypt Sawareg Tobon Mes

On an werai Jacob isagob Egypt nan on sawareg i yen, on mes on nanatun iyawures iyau, “Omi aibo mes womair toum wobi ruruai bonen womama i? Yau dura atatam Egypt nan on sawareg sen, omi wosur wonai nan sawareg won tobon ato tanam yawasit tanama” On mes Joseph taitain tutuan auyotoat on sisur sinai Egypt nan sawareg sit tobon mes. Baise Jacob on Joseph tain bag Benjamin on men iyafarai mat sinai on, yabin on iber fetag aifan tani aurin inmatar.

Sabu fani si nan on, Jacob nanatun min mat sinai sawareg sit tobon mes, yabin Canaan tafanam mat gomar gagamin imatar. Joseph on gawan gagamin Egypt tafanamai imama ato sabu fafanam au engon min sinat on aurin sawareg sitotobon. Ato Joseph taitain tutuan sinat on nanai sindas sirou si kwafir sisur magis motob iruyein. Joseph taitain tutuan ites on isagob nono baise on ibi yamai an itin on men isagobis ba. On dura wawaninai itetemis iyau, “Omi men emon wonat?”

Osi siyafotai siyau, “Wei Canaan emon wanat bayu wan tobon mes.’

Joseph taitain tutuan on ites isagob baise osi sit on men sisagob on. On an bomomout ainau i bomomout on inonoten ato iyau, “Omi on tafanam bai nateteotim, omi wonat wai tafanam an samisamis fani on woneit mes.”

10 Osi siyafotai siyau, “Ambin bag! wei ai bada. Wei wanat on om am agir ba, bayu wan tobon mes. 11 Wei ai bada, wei on ainauan gigiawan wat, wei men tafanam bai nateteoti on, wei on sabu obi wat.”

12 Joseph iyawures iyau, “Ambin! Omi wonat wei ai tafanam an samisamin on wonitai mes.”

13 Osi siyau, “Wei ai bada, wei on ainauan gigiawan wat auyotoat an yayatan ruam. Wei fifirig orot engon on tamai orot kaitamom nan Canaan tafanamai emama. Ato wei tai tani on irabob ato ai giya momos bag on nan taman rus semama.”

14 Baise Joseph iyafotes iyau, “Yau au dura on au nono, omi on tafanam bai nateteotim. 15 Baise yau eta atonio ani yamai an sagob omi dura bag wat wobi kakafun: Yau on Egypt aiwab orot an faiwar babanai abi faro, omi ainau on ami giya momos won boai innat nin nawaui in tawar weie omi wonan au go. 16 Omi orot tani on inan giya momos in boai innat ato omi fani on nin fafatum goai wonama. Onai tanitai omi on dura bag wobi kakafun. Baise omi won bisigo on, yau on aiwab orot an faiwar babanai abi faro, omi on tafanam bai nateteotim.” 17 Joseph dura ikakafun isawar ato osi engon fafatum goai iwanis nan ra ton sima.

18 Ra baitoninai Joseph iyawures iyau, “Yau on God akakafai. On mes yau dura aifan au on nanaba wonbi yamai on arimon yawasim wonama. 19 Ot tani dura bag omi sabu obim wat on, omi orot tani on nin nana fafatum goai inama, menan womama nan. Omi fani on wonan bayu ato wototobonen on won boen wonan awawam nanatum sebi bitanangi auris. 20 Namon omi taim giya momos on won boai wonnat auriu. Onai ini dura bag omi on dura bag wat wobi kakafun ato yau men anasubunuem on.”

Osi engon sibasitai.
21 Namon osi tous wat siyau bonen, “Dura bag ot tait giya aurin bobo komasin tafour on an garamin bai kokosar gagamin ato taboai; on yababan gagamin amonai irui ato baibais mes ibi fefeyan on men fonan tatatam on. On fasinai ari ot ba atonio yababan amonai tarui.”

22 Reuben iyawures iyau, “Yau awurem fifi kafakakai men woti komasai, baise omi yau au dura men wotatam. On mes on an garamin on an rabob an baiyan on ato ta boai.” 23 Joseph isagob osi dura aifan sibi kakafun, baise osi on men sisagob, yabin min basun an orot on dura ibi kitabir weines on fasinai. 24 Joseph ikirires igat mabinai nan itou. On yan ikwat weie imatabir men auris irui ikakafun ato an orot iyawures Simeon sibo ato taitain tutuan matasi sifatumai.

Joseph Taitain Tutuan Simatabir Au Canaan

25 Joseph bobo orot iyawures taitain tutuan asi baik on sawareg siwanen awas sibonuen ato eta an bayu mat siwanen, a asi agim kukufet siboen asi bayu baik tefasi siwanen men. Ato agir orot min on bobo nanaba sifour. 26 On taitain tutuan asi sawareg sitotobon on donkey tefasi siyagagaien ato simisir sinai. 27 Osi efan menan fom kaita siten mes, ato orot tani an baik iruseren an donkey iti bayuai mes. Baise on agim kukufet on an baik tefanai bag i yen igaturai. 28 On taitain tutuan auris iyor iyau, “Yau au agim siteu men! Atonio au baik amonai yen.” Osi nunuas engon sifeu, berai nan tuturas mat sitetemis bonen siyau, “God aifan ot aurit iyamai?”

29 On an rai osi sinat tamas Jacob aurin Canaan nan ato osi bobo aifan auris imamatar on engon aurin sidudur: 30 Osi siyau, “Egypt an gawan on dura wawaninai wei auri ikakafun a iubarei iyau on wei on an tafanam an bai nateteoti 31 Ato wei wai yafotai wau, ‘Wei men tafanam bai nateteoti on, wei on sabu obi. 32 Wei ainauan gigiawan engon auyotoat an yayatan ruam. Ato wei on orot kaitamom nanatun wat. wei tai tuai tani on irabob ato giya momos on nan Canaan tamai rus semama.’ 33 Ato gawan orot iyafotei iyau, ‘Eta atonio nanaba an sagob omi on dura bag sabu obim. Omi sanamui orot tani on rui wanama ato omi fani on sawareg won boen wonan awawam nanatum sebi bitanangi auris. 34 Omi taim giya momos on auriu won boai wonnat. Namon onai an sagob omi men tafanam bai nateteotim on, omi on sabu obim ato arimon Simeon anitem men, ato nin wonama woni totobon.’”

35 Namon osi ainauan gigiawan asi baik sidedeburen on, osi engon asi agim kukufet sigaturen. Ato on an rai agim siten on, osi tamas Jacob mat on men sunub siber. 36 Osi tamas Jacob on iyawures iyau, “Omi wogogoi on woni yameu nanatu engon ani siwanis i? Joseph inai, Simeon ba inai ato ari on wogogoi Benjamin ba won boai wonan. Yau tamam on osi yawas engon auris abi kokosariu.

37 Reuben on taman aurin iyau, “Yau Benjamin men an boai an matabir annat aurim on; basit om nanatu orot ruam on unasubunues. Om yau auriu eikirir an kaifarai anan ato arimon an boai an matabir men annat aurim.”

38 Baise Jacob iyau, “Yau natu Benjiman men ani kirir won boai mat wonan. On tuan on irabob ato on tain ekesin wat emama. Yau abeber ari fetag etai nan sawar tani aurin in matar. Yau ai orokwar isawar ato aifan yababan won bibiteu on arimon inasubunueu.”

Copyright information for `UBR