Genesis 43

Joseph Taitain Tutuan Benjamin Mat Simatabir Men Au Egypt

Gomar Canaan amonai on ikomas kwakwan bag. Jacob nanatun Egypt emon sawareg sitobon sibo sinat on engon siyam isawar. On mes on nanatun iyawures iyau, “Omi won matabir men wonan ati bayu kafakai ba won tobon men.”

Judah on taman iyawur iyau, “Egypt an gawan on dura wawaninai iyawurei iyau, ‘Omi men taim giya momos mat won nanat on, men auriu won nat magim aniten mes.’ Om tai Benjamin mat uni yafarei wanan on, wei fofonin wanan am bayu wan tobon. Baise om fifi men unbi yafarai on, wei mat arimon men fofonin wanan, yabin gawan iyau, ‘Omi men taim giya momos mat won nanat on, men auriu wonnat magim aniten mes.’”

Jacob iyau, “Omi aibo mes atonio orot wokasonai omi taim aurin ato yau on yababan gagamin tani ba woiteu.”

Osi siyafotai siyau, “Gawan on nana ibi tetemi ot ati dam warar aurin. Omi tamam min nana yawasin emama i? Omi min taim tani mat i? Wei on asir an bai tetem on wabi yafotai mom. Mamaba wat sagob on arimon inawurei tai wan boai mat wanan.”

Namon Judah on taman iyawur iyau, “Om fifi mat eiyafarei ato wei ari wat wan misir wanan. Onai ot arimon men tani bitanangi a tanarab on. Yau tou au mataniu fifi on yau babawui an kaifarai. Ato men an boai an matabir men aurim on, on bit engon on yau an boai. 10 Om men nanaba weromin ut botani on, wei on ra bairuin ba watan nono ato ari on wat matabir men wat nat.”

11 Osi tamas iyawures iyau, “On nanaba won nonosin mes on atonio tafanam an bayu obis on wonabo gawan aurin. Omi on bayu an fio yanden ninibin kafakakain, manigeu kerin kafakakain, bayu an fio forabis, wengar pistachio uwas a wengar almond uwas on wonabo ami baik ai woni wanen an siwar mes. 12 Mat agim silver turin ba won boai tefan wonrab, yabin agim silver ato ami baik tefasi sibi wanen on won boai won matabir men. Ot men tasagob osi fetag siyamai bait. 13 Basit omi taim Benjiman wobo mat gariwat wonai gawan aurin. 14 Yau ababayoi God Faiwarin Bag an kaber emon ini yamai ato gawan moa obin inboai tuam a taim tuam Benjiman initem men, wonboes wonnat auriu. God in gogoi yau nanatu an bisiwanis mes on, basit ani siwanis.”

15 On mes osi siwar siboen a agim silver sibo ato turin ba sibo tefan sirab, weie Benjamin mat simisir au Egypt sinai Joseph aurin sigat. 16 On an rai Joseph ites osi on Benjamin mat si nat, on an bobo orot an goa ekakaifarai on iyawur iyau, “Om atonio orot on eboes enai au goai. Osi yau mat aiyet an bayu wanam. On mes om sheep tani yasubun ato ebotitiwag eitab.” 17 Bobo orot mamaba Joseph i yawur on nanaba iyamai, ato taitain tutuan iboes sinai Joseph an goai.

18 On an werai iboes sinai goai ato osi siber sinonot ato siyau, “Ot nin siboet tanat, yabin min ati agim ainau ato bayu ta totobon on siboen siwanen men. Osi arimon sin borarabit ato ati donkey sinabo ato ot min on tani agirai.” 19 On mes osi sinat goa an metewanai ato Joseph an goa an bobo orot aurin sikakafun. 20 Osi siyawur siyau, “Kavian, wei ai dura untatam, wei ainau wanat nin bayu watobon. 21 Wei wamatabir au go wa nan ato etai fom kaitamom waen. Wei ai baik waruserenen ato ai baik engon tefasi on agim matafis wagaturen men, on mes agim waboen men wanat aurim. 22 Wei agim silver fani ba mat waboen wanat bayu turin ba wan tobon. Wei men wasagob iyafan on ai agim ibo ai baik amonai iwanen men.”

23 Namon bobo orot iyau, “Omi men woni yababan a men wonaber. Omi ami God a tamam an God on agim silver ibo baik amonai omi aurim iwanen men. Omi agim wobi baiyan on abo nono.” Namon on Simeon ibo igat auris.

24 Bobo orot on ainauan gigiawan iboes sirui Joseph an goai. On sareu ites ass sisouen ato on asi donkey i bayues. 25 Osi siwar si boseseren si botitiwagen ato Joseph aiyet in nanat on sinitai mes, yabin osi siyawures arimon on mat aiyet an bayu sinam. 26 On an werai Joseph inat goai, osi siwar siboen aurin sirui goa amonai ato nanai sindas sirouen usos situr sisur magis motob iruyein. 27 On asi yawas ma aurin on itetemis iyau, “Omi tamam orokwar aurin on wokasoneu, on mamaba, usin basit a nana yawasin obin emama i?”

28 Osi siyafotai siyau, “Wei tamai, om am bobo orot kitumin, on men irabob, on yawasin emama.” Ato osi engon nanai sindas sirouen usos situr sisur.

29 Namon Joseph tain Benjamin it ato iyau, “On mes atonio on ami giya momos bag, on aurin on wo kasoneu.” Ato on Benjamin aurin iyau, “Yau natu, God ini momoginem.” 30 Namon Joseph on tain Benjiman it on kafakakai mom itatou, on mes on ra kaita iyayai irui an en bubur efanai nan itou. 31 On gibunai Joseph on magin isou isawar ato igat. On yan ikwat weie iyawures siu siteb. 32 Joseph an sen on mabinai siyein ato taitain tutuan asi sen on mabisi siyein. Egypt bobo orot iyabon ato Joseph mat sena kaitamom si yam on ari on mabisi sites siyam, yabin osi asi kakaf a asi kik iyau nanaba men fofonin Hebrew yangan mat kaitanei siu sinam. 33 Ainauan gigiawan Joseph nanai asi kwanda ai nan simairis, ainau orot isur inai giya momos igat. Osi sit mamaba simairirin on tuturas mat sina bonen ato siduduran. 34 Siu on Joseph an kema emon siboen siraramis, ato Benjamin an siu on sabu nim asi sen fofonis on siyein, men taitain tutuan engon asi sen ba. Osi Joseph mat nana si yam sitotom mom asir sikokok.

Copyright information for `UBR