Genesis 44

Viga Isiwan

Joseph an goa bobo orot iforai iyau, “Osi orot asi baik ai bayu aumiet wat ei wanen sinabo sinan, a orot kakaita kakaita asi agim silver on eb baik tefasi nan ei wanen. Namon yau au viga bonanamarin agim silver ai siyamai a agim silver sawareg aurin sibo sinat tobon mes on, on mat engon ei kaita tais giya momos an baik tefanai eiwan.” Ato Joseph dura mamaba bobo orot i yawur on nanaba iyamen. Ra itom fomenei fomenei bobo orot on taitain tutuan iyafares asi donkey siboen ato sinai. On an rai osi mafam gagamin sikirir men weromin sinai mom, ato Joseph an goa bobo orot iyawur iyau, “Om on gagariwat osi orot gibusi enai ato un boboes on unawures unau, ‘Omi aibo mes bobo komasin auriu woiyamai? Omi aibo mes au bada an viga agim silver ai siyamai on wobainau?’ Omi viga ato wo boai on, yau au bada min on nan wat etotoman a on viga emon ebi yoboai sawar buburis gibui sin mamatar auris on eiten. Omi on bobo komasin gagamin bag woiyamai!”

On an rai bobo orot inai ibotanis ato Joseph dura mamaba i yawur on dura bainon nanaba iyawures. Osi siyafotai siyau, “Wai kavian, om abi dura ebi kakafun, wei men wasagob on. Wei dura bag wawurem on men bobo abifan tani on nanaba wai yamai on. Om usagob wei tafanam Canaan nan agim silver ai baik tefasi si yen wagaturen on wa boen wamatabir men aurim. Ato mamaba uyau on am bada an goai agim silver ai agim gold on wat bainau. Wai Kavian, wei sanayi iyafan tani un gaturai in boboai mes on, on inarab, ato wei engon on om am bada an agiroti wan matar.”

10 On iyawures iyau, “Yau abi basit, baise orot iyafan omi sanamui on viga i boai on ekesin wat on ini agirotin, ato omi fani on ubar emon on in rufanim wonan.” 11 Namon osi sasasan wat asi baik au gabur siyeiren ato osi kakaita kakaita asi baik siruserenen. 12 Joseph an bobo orot matanubai asi baik engon irunanagen tiwag, ainau orot farat ibosuruf isur inai giya momos bag igat, ato viga on Benjamin an baik amonai igaturai. 13 On tutuan on siyababan kwakwan ato asi bai takwakwaren on sisafefen. Namon osi engon asi donkey tefasi asi sawar siya gagaiyen men ato simatabir sinai mafam gagamin aurin.

14 On an rai Judah taitain tutuan mat simatabir sinai Joseph an goai sigat on sit Joseph on nan nana imama. Osi engon nanai nan sindas sirouen usos situr. 15 Joseph iyawures iyau, “Omi abifan woi yamai? Omi men wosagob orot yau nanaba on au faiwar yen fofonin bobo buburis semamatar on arimon an sagob.”

16 Judah iyafotai iyau, “Wai kavian, abifan arimon aurim wanau? Mamaba wanau wan rubunagi. God on wai komasin iyamai irerebai. On mes wei engon on om am agiroti, men ato iyafan bisinai viga sigagaturai ekesin wat on.”

17 Joseph iyafotai iyau, “O, ambin bag! Yau men arimon nanaba ani yamai! On iyafan viga i boai wat on arimon yau auriu ini agir. Omi fani on won matabir men obinai wat wonan tamam aurin.”

Judah Benjamin Aurin Ifefeyan

18 Namon Judah on Joseph aurin igai ato iyawur iyau, “Au kavian, karun, abi fefeyanim, ei basiteu obinai aurim ani kakafun. Men auriu uni yatatab mes, yabin om on aiwab orot rum fofon. 19 Au kavian, om wei ui tetemi uyau, ‘Omi tamam mat a taim tani mat i?’ 20 Wei wai yafotem wau, ‘Eee, wei tamai on iorokwar, ato on iorokwar bag weie fifi giya momos irat. On fifi tuan orot on min irabob ato fifi ekesin mom ayon ibi tuai on yawasin emama. Ato tamai min on fifi inuaboai kwakwan bag.’ 21 Namon om uyawurei uyau, ‘omi won boai wonnat nin ato tou mataui anitai, 22 ato wei wai yafotem wau on, fifi on arimon taman men ini kirir, on taman in bikirir on arimon taman inarab.’ 23 Baise om uyawurei uyau, ‘Om taim giya momos men mat won nanat on, omi men wonnat auriu.’

24 On an rai wamatabir men wanai tamai aurin, aifan uyawurei on wa kasonai. 25 Namon on iyawurei wat matabir men bayu kafakakai ba wat tobon mes. 26 Wei wai yafotai wau, ‘Wei men wanan on. Wei tai giya momos mat on wanan, ato ambin mes on, men wanan aurin. 27 Wei tamai ato nanaba iyawurei, ‘Omi wosagob yau awau Rachel on nanatu orot ruam mom itu. 28 Tani on ikirireu nono. On rega an bobaitu tutuenis sisafefai, yabin on i nan nenei on men ait men. 29 Omi ari atonio ba yau emon won boseir ato aifan komasin aurin in mamatar on, omi yau yababan wobiteu ato on yababan emon inasbuniu, yabin yau on ai orokwar bag.’”

30 Judah an dura ibotein iyau, “Au kavian, ato ari yau men fifi mat an matabir men anan tamau aurin ato on an rai yau magiu initai ato fifi magin ini nayou on arimon inarab. On taman on fifi inuaboai kwakwan bag a on iorokwar bag on mes wei atonio yababan wan bibitai on arimon in rabob. 32 Men on wat, yau fifi an yawas aurin on tamau aurin aumatan. Yau awur au, “Yau fifi men an boai an matabir aurim, yau arimon au yawas tutufinai ubar an boai.” 33 Au kavian, on mes karun abi fefeyanim, yau on ari nin anama on fifi an efan an boai ani agirotiu, ato on eikirir tutuan mat sin matabir sinan. 34 Yau on fifi men bisiwui on an matabir anan tamau aurin? Ambin bag! Yau men agogoi atonio komasin anitai innat tamau au tefan inag.”

Copyright information for `UBR