Genesis 46

Jacob An Dam Warar Mat Sinai Au Egypt

On mes Jacob an sawar engon iwabunagen isawar ato on an dam warar mat sibosuruf sibib sin nan au Egypt. On an rai osi sinat efan Beersheba nan sigat, Jacob on nan sirifu ikutetai taman Isaac an God aurin. On fom, God on bomomoutai Jacob aurin iyor iyau, “Jacob! Jacob!”

On iyafotai iyau, “Men, Yau nio.”

Namon On iyau, “Yau on God, om tamam Isaac an God, au Egypt nai aurin on men unaber mes; Yau arimon on tafanamai nan ani yamem nanatum wawam agirim on sinarat gagamin bag sinmatar. Yau arimon rut tanan au Egypt, ato Yau arimon nanatum wawam agirim on an boes men sin matabir atonio tafanamai. Ato om unarab weie Joseph toun imanai in garobim.

Jacob Beersheba emon igat inai. On nanatun on tamas sibo, nanatus gugudis a awawas siboes motob an wa gugudis ato Egypt an aiwab orot ibi yafaren on tefasi siyagagaiis. Osi asi bobaitu a sawar gugu ato Canaan nan simama sibobo on siboen ato sinai au Egypt. Jacob nanatun wawan agirin engon iboes mat sinai: on nanatun orot awawas mat a wawan orot jever engon iboes mat sinai au Egypt.

Atonio on Jacob an dam warar on iboes inai au Egypt on wabis: Jacob natun ainau orot wabin on Reuben, ato Reuben nanatun orot wabis min: Hanoch, Pallu, Hezron a Carmi. 10 Simeon a on nanatun orot wabis min: Jamuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar a Canaan jever natun Shaul. 11 Levi a on nanatun orot wabis min: Gershon, Kohath a Merrari. 12 Judah a on nanatun orot wabis min: Shelah, Perez a Zerah (Judah nanatun fani, Er a Onan on Canaan nan sirabob.) Perez nanatun orot on Hezron a Hamul. 13 Issachar a on nanatun orot wabis min: Tola, Puah, Jashub a Shimron. 14 Zebulun a on nanatun orot wabis min: Sered, Elon a Jahleel. 15 Atonio fifirig orot on Leah awan Jacob rus nanatus, Leah Mesopotamia tafanamai itu a natun jeverei Dinah mat. Atonio osi engon on Leah nanatun wawan agirin orot kaitamom, orot ta aurin auyotoat an yayatan ton. 16 Gad a on nanatun orot wabis min: Zephon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arod a Areli. 17 Asher a on nanatun orot wabis min: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah a osi robus Serah. Beriah nanatun on Heber a Malchiel. 18 Atonio osi on Jacob nanatun wawan agirin Zilpah itu, engon auyotoat an yayatan nimtereban kaitamom. Zilpah on Laban ibo natun Leah itai an bobo jever mes.

19 Jacob awan Rachel on fifirig ruam itues: Joseph a Benjamin. 20 Egypt nan on Joseph nanatun orot ruam sirat: Manasseh a Ephraim, awan Asenath itu, on min tafaror bai netewar orot wabin Potiphera natun jeverei, Heliopolis mafam emon. 21 Benjamin nanatun on: Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim a Ard. 22 Atonio osi on Jacob nanatun wawan agirin auyotoat an yayatan bat awan Rachel itu.

23 Dan a natun orot Hushim. 24 Naphtali a on nanatun orot wabis min: Jahzeel, Guni, Jezer a Shillem. 25 Atonio osi on Jacob nanatun wawan agirin nimtereban ruam Bilhah itu. Bilhah min Rachel an bobo jeverei taman Laban itai.

26 Jacob nanatun wawan agirin on an tara emon iyabon mat sinai au Egypt on orot wat ton an yayatan nimtereban kaitamom, men nanatun orot awawas mat siyabarai on. 27 Joseph nanatun orot ruam on Egypt nan sirat, ato osi mat sibi kaita on Jacob an dam warar on orot wat ton orot ta aurin auyotoat.

Jacob An Dam Warar Mat Egypt Nan

28 Jacob on Judah iyafarai ainau inai Joseph inawur innat Goshen tafanam ai nan in nefotes. Osi sinat sigat mom, 29 Joseph on motob an wa ibo ato inai Goshen nan taman inefotai. On an werai sinofoten, Joseph on taman anjonai iman ireben bonai irous ato weromin bag itou. 30 Jacob on Joseph aurin iyau, “Yau ari weie yasisirai anarab, yau aitem asagob nono om on nana yawasim emama.”

31 Namon Joseph on taitain tutuan a taman an sabu mat auris ikakafun iyau, “Yau on anan aiwab orot an kasonai in sagob on yau taitaiu tutuau a tamau an sabu mat Canaan simama on sinat auriu sigat. 32 Yau an kasonai insagob omi on sheep asi kaifarotim on mes sheep sigaraba woboen wonat a ami sawar engon mat sigaraba woboen mat wonat. 33 On an werai aiwab orot inyorem wonan ato on arimon ini tetemim inau, omi ami bobo on abifan, 34 omi dura bag won kasonai in sagob on omi on bobaitu kaifarotim ato nanatum wawam agirim sifofour ba. A mat wonawur omi ami sawar engon woboen wonat ainau nanatum wawam agirim sifofour ba. On etaai on arimon in boem tafanam Goshen nan in yeinim wonama.” Joseph dura atonio iyau yabin Egypt yangan on men asi gogoi on sinnat sheep kaifarotis auris sini ufin.

Copyright information for `UBR