Genesis 47

Joseph inai aiwaib orot aurin ato iyawur iyau, “Yau tamau a taitaiu tutuau on engon Canaan emon asi sheep, goat, cow a asi sawar engon mat siboen sinat. Osi on ari Goshen tafanamai nan semama.” Joseph on taitain tutuan engon nim irubines ato sinat aiwab orot nanai sitawar. Aiwab orot on itetemis iyau, “Omi ami bobo on abifan?”

Osi siyafotai siyau, “Kavian, wei ai bobo on sheep kaifaroti, ainau tatamai a wawai agiri sifofour ba.
Wei wanat atonio tafanamai wera dibon wanama mes, yabin tafanam Canaan amonai on gomar gagamin imatar, motob iraran iwani, wayo sirabob ato wai bobaitu auris on bayu ambin. Karun, wabi fefeyanim fofonin uti basitei ato wei tafanam Goshen nan watama.” Aiwab orot on Joseph aurin iyau, “Ari on tamam a taitaim tutuam sinat mat wonama. Atonio tafanam Egypt on osi noas. Om ei kirires tafanam Goshen nan sinama, on tafanam on obin bag. Ato osi sanasi orot iyabon fofonis on baibad unites yau au bobaitu sin kaifares.”

Namon Joseph on taman Jacob ibo inat aiwab orot aurin. Jacob aiwab orot imomoginai, ato aiwab orot on itetemai iyau, “Om am kwanda on biyam?”

Jacob iyafotai iyau, “Yau atonio tafanamai ai dadadanam abib on au kwanda 130 mom. Osi kwanda on men weromin bag ato yababan sigaraba maiau agaturen. Ato baise yau tatamau wawau agiriu asi kwanda on weromin bag sima men yau au kwanda ba.” 10 Jacob on aiwab orot iyau baitotorai ato ikirir inai. 11 Namon Joseph on aiwab orot ifonaboai ato taman a taitin tutuan asi mair ma iyabunagai efan obin bag Egypt amonai ites, Rameses mafam gagamin bisinai. 12 Joseph on bayu ibononoat taman aurin, taitain tutuan, taman an dam warar a gugudis bag mat engon auris.

Gomar

13 Gomar gagamin bag imatar ato tafanam au engon on bayu ambin. On an werai Egypt a Canaan sabu engon on bayu mes sirarabob ato usis engon sisam. 14 Joseph on Egypt a Canaan sabu sawareg sitotobon an agim on engon iboai i nan aiwab orot an goai. 15 On an rai Egypt a Canaan yangan asi agim engon bayu aurin sireben isawar, Egypt sabu on sinat Joseph aurin ato siyawur siyau, “Karun, wabi fefeyanim fofonin bayu utitei! Wei ai agim engon wareben isawar, ato wei bayu men wanam on ari atonio namui wanafeu wanarab.”

16 Joseph iyafotes iyau, “Omi ami agim won reben in sasawar mes on, basit, omi ami bobaitu on won boes wonnat ato an garamin on arimon bayu anitem.” 17 On mes osi asi bobaitu horse, sheep, goat, cow a donkey on Joseph sitai ato an garamin on bayu ites. On kwanda amonai on osi bobaitu engon on sitai ato an garamin on bayu ites.

18 On kwanda inai isawar ato kwanda tani ba osi sinat Joseph aurin ato siyawur siyau, “Wai kavian, wei arimon men aifan tani om matamu wani buni on. Wei ai agim engon wareben isawar a wai bobaitu mat engon on om inoanim. Wei men aifan tani auri yen arimon wanitem on. Ab wei toui usi a ai motob on wat on yen. 19 Om men uni kirirei wanarab mes mat ai motob on engon iraran fofou imatar. Om wei a ai motob mat on bayu ai etoboni mom. Wei on aiwab orot an agiroti wan matar ato ai motob on innat on ininoanai. Sawareg eitei on ini baisi wanama a fesi eitei ai masauai wan tanumen.”

20 Joseph Egypt tafanam amonai motob engon itobon aiwab orot aurin. Egypt sabu engon tutufin asi motob sikuteten Joseph itobonen, yabin gomar on irat bag, on etaiai motob engon on aiwab orot inoanai. 21 Joseph on Egypt sabu iyames sinat agirotis simatar aiwab orot si agirai. 22 Baise motob kaitamom wat Joseph men itotobon on, tafaror asi bainetewarotis asi motob. Osi men fofonin on motob sitobon yabin aiwab orot on osi asi bobo aurin on ibi baiyanis. On mes osi auris agim fofonin asi bayu sitotobon. 23 Joseph sabu iyawures iyau, “Omi woit, yau omi atobonim a ami motob mat engon atobonen aiwab orot aurin. On mes fesi anitem ato ami masauai won tanumen. 24 On an rai omi ami masauai bayu won kukuwain on, ami bayu matas engon nim wonaya. Omi matan kaitamom on won boai aiwab orot wonitai ato matas bat on won botan omi ami fesi mes a awawam nanatum mat ami bayu aurin.”

25 Osi siyafotai siyau, “Wei ai kavian, om on wei ui yawasi. Om am obin on irat kwakwan wei auri ato wei wabi yasisir on wei wanat aiwab orot an agiroti mes wamatar.” 26 On mes Joseph on baifafaro tani iyamai Egypt tafanam aurin. On an ra sabu asi masauai bayu sin kukuwain on, asi bayu matas nim sinaya ato matan kaitamom wat on sin boai aiwab orot sinitai ato matas bat on sin botan osi auris. Atonio baifafaro on ari nana yen. Tafaror an bai netewarotis ekesis wat asi motob on men aiwab orot inoanai on.

Jacob On Joseph Ifefeyanai Men Egypt Nan In garobai Mes

27 Israel sabu on nana Goshen nan sima Egypt tafanam amonai. Osi on sinat sawarotis simatar a mat nanatus mat on sison kwakwan. 28 Jacob on Egypt nan kwanda auyotoat an nimtereban ruam ima. On iyabarai on an kwanda on 147. 29 On an Jacob an wera inat iufin itarab mes, ato on natun Joseph iyor inat ato iyawur iyau, “Om imam sasanawui eiwan ato uni faro on men arimon Egypt nan un garobiu mes. 30 Yau an rarabob an ra on agogoi tatamau sigagarobis on nan won garobiu. Omi Egypt emon won boeu an gat menan tatamau sigagarobis on nan won garobiu.”

Joseph iyafotai iyau, “Om dura aifan u yau on yau arimon on nanaba ani yamai.”

31 Jacob ikakafun iyau, “Om auriu eifaro.” Ato Jacob ifaro iyau on arimon nanaba ini yamai. Namon Jacob on an tutukai iyen bar ato natun Joseph ikakaiwai.

Copyright information for `UBR