Genesis 49

Jacob An Dura Kanfoun Nanatun Auris Ikakafun

Namon Jacob nanatun engon iyores ato iyawures iyau, “Omi engon newat wonat wo kufifineu ato ra arimon gibui e nat omi aurim aifan in mamatar on an kasonem:

“Omi Jacob nanatun, wonat bisiwui womair ato tamam Israel inbi kakafun on won tatam:
“Reuben, yau natu ainau orot, om on yau au faiwar, om am rat emon on yau anat tamam amatar. Om on taseseirim a wafatatim nanatu engon tefasi.
Om on sareu e gat yan egagamatabir ba, baise om men arimon taitaim tutuam uni netewaris on, yabin om yau au goa an bobo jever rum woen. Ato tamam an en bubur efan on men ukakafai.
“Simeon a Levi rus on ainau giya. Osi rus sebi basit bonen ato bai gagam sawar sebobo sabu sebi komasis.
Osi rus dura bubuniai nan sebi kakafun onai on men amosi anar mes a asi bai dudur amosi men ani kakafun on, yabin osi yatatabai on sabu sasububunues a bull seboes sas fifinimes asir yasisir kwarer ba sebi yamen.
Yau on asi yatatab on audabai, yabin osi on yas sowaris a yau on asi faiwar audabai, yabin osi on tous goyis. Yau on arimon an kugeyis sin tagege sinan mabis mabis Israel tafanam engon in boai ato sinan dam ta ta mat nan sinama.
“Judah om taitaim tutuam arimon om sini faim, om ragit arimon anyosi nan unabo unarou. Taitaim tutuam arimon namui sindas sin rouen usos sintur.
Judah on kuke lion boboun ba, on sabu yasububunues ato emamatabir e nan an ob efanai nan yeinir yen usin ebi yarirai. Men iyafan tani aurin inan in kuneneai on.
10 Judah on arimon aiwab an kututu in boai. Ato nanatun wawan agirin arimon ra fufur sini netewar. Judah on nana inbi netewar weie Shiloh innat ato sabu engon tutufin sini fonabo a nanai sindas sin rouen usos sin tur.
11 On an donkey kafakai on wengar wine ai iyous etatawar, on wengar wine on obin an babaton. On an sawar on wengar uwan wine mururin kerin tara ba onai esosouen.
12 On sareu wine etotoman on mes matan fofous mururis, on yaya kakakaiin etotoman on mes wan kakakaiis.
13 “Zebulun on kamit bisinai inama. On an tore on wa asi awaru obin. On an tafanam arimon inan Sidon mafamai ingat.
14 “Issachar on wawanin donkey ba an sifumama sanasi yeinir yen.
15 Baise on it on bai yarir efan on iyobin an babaton. Ato on tafanam on yasisir nuabo efan. On mes on ekwakwafir an bit e kikin ato serukokou ai inabo agirotin ba.
16 “Dan on arimon ini netewar an sabu auris. Osi on arimon Israel amonai dam fani ba.
17 Dan on arimon mota ba eta rewanai yen a mota wan rarabob ba on eta sesebinai yen, on horse yai an werai on ann etun egigiai ato orot horse bo ayaiotin on aufut aufut eribirirai esusur.
18 “BADA, yau amomousin Om uni yawasiu mes.
19 “Gad on arimon sabu bainauotis sini ragitai, baise on arimon in rutabir gibusi in faitanis inan.
20 “Asher an tafanamai on arimon bayu obis in tanum in kuwain. On arimon bayu obis in bononoat aiwab orot aurin.
21 “Naphtali on rega an goat jever ba fetag fetag bai yaiotin. On wengar ba fafamen obis eyaya.
22 “Joseph on wengar wine ou bibiro otin ba kibubur sareu bisinai ato fafamen on fafa tefanai sirabon.
23 On an ragit wawaninai si ragitai ato si faitan sinai fiduai siyo.
24 Baise on an fidu on asir ibotan mom, ato iman iyamen siwani. Jacob an God Faiwarin Bag an faiwarai, Rufafarotin Kaifarotin Wabinai Israel an Tutut Agim.
25 On on om tamam an God on ibaisim, God Faiwarin Bag on imomoginem, an bai momogis usan aiyetun emon esusur a kibubur sareu motob emon segeg, a bai momogin ato jever fifirig sigaraba sinitu a bobaitu mat nanatus bobous sinitu.
26 Bai momogis om tamam aurin on gagamin bag men ato sawar obis oyau wantoanin an bai momogin ba, bai momogin om tamam aurin on gagamin bag men ato sawar obis oyau atamanis tefasi ba. Yau ababayoi atonio bai momogin on Joseph uninai inan, yabin on arimon innat taitain tutuan nasi intawar ini netewar.
27 “Benjamin on rega an kuke gagamin tutuenin ba. Fomenei on masono yasubunuen yam ato rabirabi on sawar aifan ibobo on eraram.”
28 Atonio on Israel an dam auyotoat an yayatan ruam. Atonio on tamas an bai kakaiu dura osi kakaita kakaita asi yawas mamaba on nanaba auris ikakafun ato imomogines.

Jacob Irabob Ato Sigarobai

29 Namon Jacob nanatun ifores iyau, “Yau on kafakai mom anarab, usiu on tatamau mat agim dogu ato Hitt orot Ephron an motobai won garobiu, 30 agim dogu ato Machpelah motobai Mamre au wera matan na Canaan tafanamai, ato Abraham Hitt orot Ephron emon motob mat itobon gagarob efan mes. 31 On nan on Abraham awan Sarah rus a Isaac awan Rebecca rus sigarobis ato Leah min on nan agarob, 32 motob a dogu on Abraham nan Hitt yangan bisisi emon itobon. Omi on nan won garobiu.” 33 On an werai Jacob nanatun dura iyau baiyates isawar, on ann ibo an en bubur efanai iya ato an kanfoun iyaratein ato irabob.

Copyright information for `UBR