Genesis 7

Sareu Gagamin Igat

BADA on Noah iyawur iyau, “Om awam a nanatum orot awawas mat engon eboes, ato wonai wa amonai worui, yabin Yau agaturem om ekesim wat nin tafanamai on am yawas totorin wat efofour. Ato bobaitu ta ta gumidaris awawas mat on nimtereban ruam nanaba eboen, ato bobaitu men gumidaris on eb awawas mat kakaita kakaita eboen, a on eb kiwiu magis magis awawas mat engon nimtereban ruam eboen, yabin osi bobaitu kiwiu min arimon tafanamai yawasis sinama ato sinatoub men. Ato ari inan ra nimtereban ruam gibunai, yau usan gagamin ani yafarai arimon inyayar mom inan ra orot ruam a fom orot ruam insawar. Ato orot jever a bobaitu yawasis mamaba afofouren on engon an fufun sin sawar.” BADA mamaba Noah iforai on engon nanaba ifour.

Noah an kwanda 600 an rai on sareu gagamin bag tafanamai igat. On awan rus a nanatun orot awawas mat engon sinai wa amonai sirui, onai sareu gagamin on men iti komasis mes. Bobaitu gumidaris a men gumidaris, a mat kiwiu, sawar yayawasis, bai yayobis kakaita kakaita awawas mat, on sinat Noah mat wa amonai sirui, mamaba BADA dura wawaninai iyau on nanaba. 10 Ra nimtereban ruam gibunai sareu gagamin bag igat tafanam engon ikiman.

11 On an werai Noah min an kwanda 600, ra auyotoat an yayatan nimtereban ruam, roke bairuinai nan sareu matas ta ta motob babanai sitasesebis, safam asi metewan engon siruserenis ato usan gagamin bag isur. 12 Ato usan min tafanamai nana iyayar mom ra orot ruam a fom orot ruam isawar. 13 On ra kaitamomai usan ibosuruf iyayar an werai Noah awan rus, nanatun orot ton; Shem, Ham a Japheth awawas mat on engon sinai wa amonai sirui. 14 Gogabur a rega asi bobaitu ta ta gugudis gagamis, kiwiu ta ta, sawar yayawasis bai yayobis motobai sekakayam ta ta engon mat sinai. 15 Sawar yawasis ta ta awawas awawas mat on Noah mat sinai wa amonai sirui. 16 Ato bobaitu orot jever kakaita kakaita mamaba God Noah iforai i yau on nanaba sinai sirui weie BADA Toun metewan irufot fotai.

17 Ra orot ruam amonai usan on nana iyayar ato sareu gagamin igat ibururum igai motob engon ikiman ato wa iyarugai. 18 Sareu on ibururum igai ato iborit, on mes wa on sareu tefanai i yaru. 19 Ato sareu on ibururum igai oyau gagamis tefas mat egnon ikiman. 20 On sareu on ibururum igai oyau gagamis tefas isobonai igai aiyetun bag ato an fofon on mita nimtereban ruam ibo. 21 Ato rega an bobaitu magis magis simama a kiwiu ta ta, bobaitu gugudis yawasis nin tafanamai simama on, sabu mat engon sirabob isawar. 22 Sawar engon ato tafanamai siyaratein yawasis simama on engon sirabob isawar. 23 Ato sawar yayawasis nin tafanamai simama on engon ifufun, sabu a bobaitu ato motobai sibibib a kiwiu aiyetunai osi mat engon tafanam emon ifufun. Noah ekesin mom a iyabon on mat wa amonai sirui on siyawas. 24 Ra 150 amonai on sareu on nana ibururum i yen.

Copyright information for `UBR