Genesis 8

Sareu Igat An kanfoun

Baise God on Noah a bobaitu mat engon nan wa amonai simama on men inosfotes on. God on yabat iyamai isisin ato sareu ibosuruf itiririn isusur. A motob babanai sareu sigegeg on iyafotai a safamai sareu an metewan on irufotai ato usan iyayar on ibotan, ato sareu on sunub sunub itiririn isusur mom asir ra 150 isawar. Roke nimtereban ruam amonai ra auyotoat an yayatan nimtereban ruam nan on wa inat Ararat oyauai iyagai. Sareu on nana itiririn isur i nan, ato roke auyotoat an ra ainauinai nan on oyau tefas sirerebis.

Ra orot ruam isawar gibunai Noah on wa an gigo iruseren, ato owe on iyafarai igat, baise owe on asir irorob i nan i nat mom sareu engon itiririn isur isawar ato motob rerebai igat. Namon Noah on kiwiu kumag ba iyafarai igat sareu ititai mamaba itiririn isur isawar ai ambin. baise on werai sareu on nana motob engon ikiman i yen on mes kumag on men efan tani igaturai nan itamair iti yarir. On mes on irob imatabir men inat wa aurin ato Noah iman iyotet igat ibo men irui. 10 Basit Noah on ra nimtereban ruam ba imousin ato kumag iyafarai men igat inai. 11 On rabirabi on kumag awanai wengar olive roroun igi auman imatabir men inat Noah aurin. On nan Noah isagob on sareu itiririn isur. 12 Namon on ra nimtereban ruam ba imousin ato kiwiu kumag iyafarai men igat inai, baise ari on men imatabir men.

13 On an rai Noah an kwanda 601, on roke ainauin an ra ainauin nan on sareu motobai on ibosuruf i raran. Noah on wa tefanai guwi on iruseren ato it on motob iraran. 14 Roke bairuin an ra orot kaitamom an yayatan nimtereban ruam amonai on motob engon iraran isawar.

15 Namon God on Noah aurin iyau, 16 “Om awam rum a nanatum orot awawas mat on engon wa emon wogat. 17 Om sawar yayawasis asi itis ta ta ato mat womama, osi min kiwiu a bobaitu, sawar yayawasis ato motobai sekakayam on engon eboes mat wogat, onai osi arimon sinatoub ato tafanam engon sini bonuai.” 18 On mes Noah awan rus a nanatun orot awawas mat engon wa emon sigat sinai. 19 Bobaitu engon a sawar yayawasis motobai sekakayam engon a kiwiu asi dam ta ta engon on asi kuayoai asi kuayoai nan wa emon sigat sinai.

Noah Sirifu Ikutetai

20 Noah on sirifu agim kema iyon BADA aurin; on bobaitu a kiwiu gumidaris ta ta asi itin itinai iboen ato tutufis agim kema tefanai iteren sirifu ikutetai. 21 BADA atonio sirifu yanden ninibin on iyasisirai ato iyau, “Yau men meyan arimon sabu bobo aifan sebi yamai fasinai on motob an audabai men; Yau asagob ari wera sabu bobous asi bainonot on komasis. Yau men meyan arimon sawar yawasis ani komasen men, ato ari wera afofour ba. 22 Tafanam nana yen on arimon fesi bofefes an wera, bayu kuwain an wera, sibuin an wera a forabin an wera, kwanda an wera a baimar an wera, ra a fom. Atonio osi matu on arimon nanaba sinen au wantoan.”

Copyright information for `UBR