Genesis 9

God An Dura Bo Baibasit Noah Rus Siyamai

Namon God on Noah a on nanatun orot mat engon imomogines ato iyawures iyau, “Omi nanatum fifirig sigaraba wonitu ato ami dam warar inarat tafanam engon ini bonuai. Tafanamai bobaitu tutuenis engon, kiwiu aiyetunai engon, sawar tutufin motobai sekakayam a kamit an iyan engon on arimon omi sin beruem. Osi engon min arimon omi ami baibad babanai sinama. Omi on sawar yayawasis engon semama a sekakayam on engon ami bayu mes wonam, mamaba Yau matan ainau bofefes asi kanefu abitem ba. Ari osi sawar engon on abitem ami bayu mes. Baise sawar kaitamom on masono bionai tara i nen on men wo nan mes, yabin yawas on tara  ai nan yen. Ato orot jever iyafan turan an yawas e boseir on arimon ani makiai inarab a bobaitu ato orot jever an yawas e boseir on eb arimon ani makiai inarab. Iyai iyafan orot jever iyasubun on an garamin orot jever emon sinasubun. Yabin God orot jever ifourai on Toun an itin ba ibo.

Ato omi on fifirig sigaraba wonitu ato ami dam warar inarat onai tafanam engon sini bonuai.”

Namon God on Noah nanatun orot mat auris iyau, “Yau ari au dura bo baibasit abi yamai omi a omi wawam agirim gibui sin rarat auris mat. 10 A mat osi sawar yawasis engon, kiwiu, gogabur an bobaitu a bobaitu tutuenis engon a tafanamai sawar yayawasis engon tutufin mat ato wa amon emon wo gat auris mat abi yamai. 11 Yau atonio dura ai on au dura bo baibasit omi mat tabi yamai: Yau men arimon gibui sareu gagamin ani yamai ingat sawar yayawasis asi yawas in boseseiren mes, a men arimon gibui sareu gagamin ani yamai ingat tafanam ini komasai mes.” 12 Ato God iyau, “Yau atonio dura bo baibasit an matair omi mat sanati abi yamai a sawar yayawasis engon tutufin mat womama auris a sabu gibui sin rarat engon mat auris. 13 Yau au tarub on kasakasauai ayein ato on, on arimon dura bo baibasit an matair mes ini yamai Yau a tafanam mat sanayi. 14 On an rai yau kasakasau ani yamai ingat aiyetunai i naru nan on tarub mat min on kasakasauai in robotet. 15 Yau arimon au dura bo baibasit omi Yau mat a sawar yayawasisi engon mat tabi yamai on an nos. Men arimon sareu gagamin ani yamai in gat men tafanamai sawar yayawasis engon tutufin ini komasen. 16 On an rai tarub kasakasauai in rorobotet anitai on, yau arimon ato dura bo baibasit wantoanin on an nos, God a sawar yayawasis sanasi tafanamai itis ta ta engon auris.” 17 On mes God on Noah aurin iyau, “Atonio on dura bo baibasit an matair yau a tafanamai yawas engon sanati aiyamai.”

Noah Nanatun Orot

18 Noah nanatun orot iyabon ato wa amon emon si gat on Shem, Ham a Japheth. (Ham on Canaan taman) 19 Atonio on Noah nanatun orot ton, ato osi nanatus wawas agiris emon on sitagege tafanam au engon inbonu.

20 Noah on tar ba an orot ato on ainau ibosuruf masauai wengar wine itanum. 21 On an werai on sareu wine turin itoman, on ibosuruf ikokok ato on sawar igabobounen keremomotin an guwi amonai i yen bubur. 22 Canaan taman Ham on taman Noah keremomotin i yen bubur it ato igat tuan a tain ikasones. 23 Namon Shem a Japheth rus beber sibo abarasi sitarasour, weie aufut aufut sirui tamas keremomotin i yen bubur on sisabutan. Osi magis on sab siya onai tamas keremomotin i yen bubur on men sititai mes. 24 On an werai Noah unin iyobin ato imisir men, on isagob natun giyamomos Ham on bobo aifan iyamai.

25 On mes iyau, “Canaan, yau audabim, om arimon agirotim bag un matar tutuam uni agires.” 26 Mat on eb iyau, “Yau abi fefeyan au BADA God aurin on Shem ini momoginai ato ini yamai Canaan on innat Shem an agirotin inmatar.” 27 Yau abi fefeyan au BADA on Japheth an motob on ini ratai ato Japheth on Shem an goa tafanam in boai. Ato Canaan on on an agirotin in matar.”
28 Sareu gagamin igat gibunai on Noah an kwanda on 350 ba ima. 29 On engon ibi kaita on Noah an kwanda 950 ima weie irabob.

Copyright information for `UBR